---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thuyết Biến Thập Xứ
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 說徧十處 (Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao)
Vì Tỳ Lô Giá Na Như Lai hiện ra thân như mây nhiều vô tận Pháp Giới, biến khắp sát hải nhiều như vi trần, thường nói Kinh Hoa Nghiêm lớn, khiến cho các chúng sanh đều trở về tánh hải.
Một, Thuyết biến Diêm Phù Đề. Tiếng Phạn là Diêm Phù Đề, tiếng Hoa là Thắng Kim Châu. Vì Như Lai, ở Diêm Phù Đề bảy chỗ, chín hội, vì các đại chúng rộng nói pháp này và khắp hết mười phương Pháp Giới trong Diêm Phù Đề cũng đồng thời nói pháp này; nên nói rằng nói pháp này khắp cõi Diêm Phù Đề. (Bảy chỗ là:
01) Bồ Đề tràng,
02) Phổ Quang Minh Điện,
03) Đao Lợi Thiên,
04) Dạ Ma Thiên,
05) Đâu Suất Thiên,
06) Tha Hóa Thiên,
07) Thệ Đa Lâm.
Chín hội là:
01) Hội Bồ Đề tràng,
02) Hội Phổ Quang Minh Điện,
03) Hội Đao Lợi Thiên,
04) Hội Dạ Ma Thiên,
05) Hội Đâu Suất Thiên,
06) Hội Tha Hóa Thiên,
07,08) đều ở Quang Minh Điện,
09) Hội Thệ Đa Lâm).
Hai, Thuyết Biến Bách Ức Đồng Loại Nhất Giới. Đồng loại nhất giới là 100 ức thế giới và một thế giới đồng loại. Vì khi Như Lai nói pháp cho mười0 ức thế giới, mà trong mỗi thế giới ấy đều có 100 ức cõi Diềm phù đề, cho đến 100 ức trời sắc cứu cánh; vào lúc ấy, đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử của Liên hoa tạng diễn thuyết pháp mầu, vì các chúng Bồ Tát, nhiều như số vi trần đang đi nhiểu, ở trong mười cõi Phật; nên nói rằng nói khắp 100 ức đồng loại nhất giới.
(Trời Sắc Cứu Cánh tức là trời thứ 18 cõi sắc. mười cõi Phật tức là mười phương Phật độ).
Ba, Thuyết Biến Dị Loại Thọ Hình Đẳng Sát. Vì sự hình thành thế giới như sông ngòi, thay đổi nhiều thể khác nữa. Tất cả hình tướng của các loại khác nhau, nhưng Như Lai có mặt khắp trong đó để diễn nói pháp này; nên gọi là nói pháp cho các loài khác nhau, các cõi nước khác nhau.
Bốn, Thuyết Biến Sát Chủng. Sát là tiếng Phạn, gọi đủ là Sát ma, tiếng Hoa là Thổ điền. Vì ở chính giữa biển Vô biên diệu hoa quang hương thủy, có thế giới tên là Phổ chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh. Loại thế giới này bao hàm 20 cõi Phật với thế giới nhiều như vi trần, cho đến không thể nói hết cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần, mà Như Lai có mặt khắp trong đó thường diễn nói chánh pháp; nên nói thuyết pháp khắp các cõi nước và thế giới.
(Thế giới chủng. Chủng giống như bổn: gốc, vì bao hàm vô số các cõi nước. 20 cõi Phật là:
01) Tối Thắng Quang Biến Chiếu,
02) Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm,
03) Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang Minh,
04) Chủng Chủng Quang Chiếu Trang Nghiêm,
05) Phổ Phóng Diệu Hoa Quang,
06) Tịnh Diệu Quang Minh,
07) Chúng Hoa Diệm Trang Nghiêm,
08) Xuất Sanh Oai Lực Địa,
09) Xuất Diệu Âm Thanh,
10) Kim Cang Tràng,
11) Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh,
12) Quang Minh Chiếu Diệu,
13) Sa Bà,
14) Tịch Tịnh Ly Trần Quang Hoa,
15) Chúng Diệu Quang Minh Đăng,
16) Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu,
17) Bảo Trang Nghiêm Tạng,
18) Ly Trần,
19) Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu,
20) Diệu Bảo Diệm).
Năm, Thuyết Biến Hoa Tạng. Hoa tạng là trên hoa sen, ở trong biển hương hải, chứa đựng các thế giới. Vì mỗi thế giới hoa tạng có mười cõi Phật không thể nói hết thế giới chủng nhiều như vi trần. Mỗi thế giới chủng bao hàm 20 cõi Phật thế giới nhiều như vi trần, cho đến vô lượng vô biên thế giới như thế. Từ trong nhân ở kiếp trước, Như Lai tu Hành Trang nghiêm, thanh tịnh, nên thường nói kinh này ở trong những cõi ấy; vì vậy nói diễn thuyết kinh này khắp các thế giới hoa tạng.
Sáu, Thuyết Biến Dư Sát Hải. Vì ngoài Hoa Tạng Thế Giới, mười phương có sát hải vô tận. Mỗi sát hải, Như Lai đều thị hiện trong ấy để nói kinh này; nên nói là diễn thuyết kinh này khắp các thế giới còn lại.
Bảy, Thuyết Biến Tiền Lục Loại Sát Trần. Vì sáu thứ ở trên đều là một loại. Các cõi ấy đều do vi trần (bụi bặm) mà thành. Trong mỗi vi trần đều có một cõi Phật. Vì vậy, Như Lai thị hiện thường xuyên nói pháp ấy trong các cõi đó.
Kinh nói: Tất cả vi trần có trong Hoa tạng, trong mỗi vi trần ấy đều hiện ra thế giới; nên nói rằng thuyết kinh này khắp sáu cõi ở trên.
Tám, Thuyết Biến Trần Hư Không Giới. Đối với trần sát ấy, không kể đến; dù lấy hết cõi hư không đem chứa trên đầu một sợi lông cũng vẫn đủ, không dư không thiếu. Mỗi trên đầu sợi lông có vô lượng vô biên sát hải, Như Lai ở trong đó, thường chuyển pháp luân.
Kinh nói: Cõi nước có trên đầu mỗi sợi lông, số lượng ấy rất nhiều, không thể nói hết. Số lượng sợi lông nhiều như hư không; từng cõi nước cũng đều như thế; nên nói khắp cả cõi hư không, Như Lai nói kinh này.
Chín, Thuyết Biến Du Đế Võng. Vì Như Lai nói pháp này khắp các cõi trần, giống như lưới báu của Đế Thích vô tận. Mỗi vi trần các loại ở trên, đều thu nhiếp vô biên sát hải. Đây là số vi trần có rong sát hải, kia là sát hải lại có trong vi trần. Đó là vi trần nhiều vô tận, cõi nước nhiều vô cùng. Giống như ánh sáng giao nhau của lưới báu ở trên điện Đế Thích, chập chùng nhiều lớp và Như Lai biến hiện ở trong đó diễn thuyết pháp mầu cũng lại như thế; nên nói biến hiện thuyết pháp giống như lưới báu của Đế Thích.
Mười, Dư Phật Đồng. Vì Như Lai biến hiện chín loại vi trần sát hải ở trên, thường diễn thuyết pháp này để điều phục chúng sanh, khiến cho chúng trở về tánh hải. Một Phật đã như vậy, mười phương khác Phật cũng như vậy, biến khắp sát hải thường nói pháp này; nên nói Phật ở các phương khác cũng giống như vậy.
Làm sao tu cho đúng?     Phật Tử Có Được Buôn Bán Thực Phẩm “Mặn”?     Định ở trong động?     Chỉ Làm Công Quả Thì Không Thể Có Nhiều Tiền     Niệm Phật tạo nhân duyên?     Pháp Môn Nào Cũng Tối Thắng     Tin thọ mạng của Như lai?     Tụng Kinh Được Phước     Tham Tổ sư thiền chưa đắc thì đã chết, tâm và thân đời sau sẽ ra sao?     Chánh Niệm Khi Lâm Chung     


Pháp Ngữ
Giác giả Phật dã.
Mê giả chúng sanh


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,463 pháp âm và 6,975 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,462 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,270 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất vohoangson
Lượt truy cập 15,414,189