---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Thường Trụ Quả
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七常住果 (Lăng Nghiêm Kinh)
Thường trụ là không diệt không sinh, không thay đổi. Quả là khi tu gọi là nhân, khi chứng gọi là quả. Vì bảy thức này là quả đức của Pháp Thân mà chư Phật chứng được. Quả này thanh tịnh tròn đầy, tánh thể chắc chắn, gọi là quả thường trụ.
Một, Bồ Đề. Tiếng Phạn là Bồ Đề, tiếng Hoa là Đạo, tức là lý rốt ráo thanh tịnh mà chư Phật chứng được, vì lý ấy không diệt không sinh, không thay đổi; nên gọi là thường trụ quả.
Hai, Niết Bàn. Tiếng Phạn là Niết Bàn, tiếng Hoa là Diệt Độ, tức là quả Pháp Thân cứu cánh mà Như Lai chứng được. Vì Pháp Thân không diệt không sinh, không di chuyển không biến đổi. Đó gọi là quả thường trụ.
Ba, Chân Như. Xa lìa sai lầm gọi là chân. Không đổi khác là như. Tức là đức chân thật mà chư Phật chứng được. Vì đức ấy không diệt không sanh, không thay đổi; nên gọi là quả thường trụ.
Bốn, Phật Tánh. Phật Tánh là tánh giác, tức là tánh sáng suốt chân giác mà Phật chứng được. Tánh ấy không sanh không diệt, ly quá tuyệt phi, không dơ, không sạch, không thay đổi. Đó là thường trụ quả.
Năm, Am Ma La Thức. Tiếng Phạn là Am Ma La, tiếng Hoa là thanh tịnh hay Bạch Tịnh Vô Cấu. Thức này là tâm thể cội nguồn thanh tịnh của chư Phật, vắng lặng như thái hư, mảy trần không dấy lên, không dính mắc vào sanh tử, không vướng vào tịch tịnh Niết Bàn.
Sáu, Không Như Lai Tạng. Không Như Lai Tạng là bao hàm vạn pháp mà không pháp nào bị chất chứa; tức là thể chân thanh tịnh mà Phật chứng được, phiền não không còn, ứng dụng vô cùng. Vì thể này không diệt không sanh, không đổi dời, nên gọi là quả thường trụ.
Bảy, Đại Viên Cảnh Trí. Đại Viên Cảnh Trí là trí chiếu rõ vạn pháp, không gì không biết; tức là trí viên minh Giác Chiếu vốn có mà Phật đã chứng được. Trí này ứng vật không lưu dấu, thể không lay động, không diệt không sanh, không đổi dời; đó là quả thường trụ.
Gà Tiềm Củ Sâm     Ðại Sư Cửu Pháp Hoa Vãng Sanh     Mạng sống con người quan trọng hơn, nên cần phải được tôn trọng và bảo vệ hơn loài vật     Khi nghe pháp tay vẫn lần chuỗi niệm Phật có lỗi không?     GẤU CẮN, BẮN TIÊN     Giết Hại Lươn Bị Quả Báo     Không biết pháp mà biết đạo?     XIN CHO BIẾT VỀ SINH HOẠT PHẬT GIÁO Ở GIA ĐỊNH THẾ KỶ XVIII – XIX     Măng Chay Nhồi     Phật Pháp Thậm Thâm     


Pháp Ngữ
Dứt ác gọi Phạm chí,
Tịnh hạnh gọi Sa môn,
Tự mình xuất cấu uế,
Nên gọi bậc xuất gia.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,850 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,318 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất kien tran
Lượt truy cập 25,776,689