---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Bộ Giáo Chủ
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五部教主 (Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Muội Da Kinh Lý Thú Thích)
Bộ là bộ phận. Giáo là ngôn giáo. Chủ tức là chủ tể. Năm bộ này chính là pháp môn Kim Cang bất không chân thật Tam Muội của Như Lai, nhưng nương vào ngũ phương lập thành ngũ bộ, lấy năm Phật làm chủ, mỗi vị có một biểu hiện riêng. Phương chính giữa là Tì Lô Giá Na, tức là Thích Ca Như Lai. bốn phương có bốn Phật. Rồi đến Thích Ca hoá hiện, để nói lên các Phật cùng một Pháp Thân, bằng cách Như Lai vào số tam ma địa, nói vô số Đà La Ni, tuy mỗi bộ phận có mỗi Mạn Đà La, nhưng đều tương ưng với lý Bát Nhã. Như vậy, pháp môn này vì muốn cho ba nghiệp của chúng sanh thanh tịnh, chứng được trí kim Cang tam ma địa mà tu tập huệ thí, không vì nhiễm ô của phiền não, mà thành tựu vô thượng Bồ Đề và chứng được Pháp Thân thanh tịnh. Tiếng Phạn là Tam Muội, tiếng Hoa là Chánh Định. Tiếng Phạn là Tì Lô Giá Na, tiếng Hoa là Biến Nhất Thiết Xứ. Tiếng Phạn là Tam Ma Địa, tiếng Hoa là Đẳng Trì. Tiếng Phạn là Đà La Ni, tiếng Hoa là Tổng Trì. Kim Cang trí là trí huệ của Phật không pháp gì mà không biết, không phiền não gì mà không dứt trừ, giống như Kim Cang rất cứng rất bén, nên gọi là Kim Cang trí.
Một, Trung Phương Quán Đảnh Bộ. Quán đảnh là dụ, như thái Tử của luân vương là người chuẩn bị nhận lấy ngôi vua. Luân Vương bèn lấy nước của bốn biển lớn rưới trên đầu nón làm bằng châu báu, để dụ cho Tì Lô Giá Na, đã được tất cả Như Lai quán đảnh, lãnh thọ ngôi vị Phật, làm pháp vương của Tam Giới, dùng trí thanh tịnh Pháp Giới, rộng nói Bát Nhã tương ứng với Đà La Ni, lại giúp đỡ nghiệp thân, miệng, ý của chúng sanh, đều được thanh tịnh và cũng nhận được vị quán đảnh mà chứng Pháp Thân thanh tịnh. Đó là quán đảnh bộ, nên giáo chủ là Tì Ni Giá Na ở trung ương (chính giữa).
Hai, Đông Phương Kim Cang Bộ. Kim Cang Bộ là Như Lai chứng được địa vị Phật, quán sát trong Tàng Thức của chúng sanh, phiền não tập khí vững chắc khó bỏ, dùng trí đại không tam ma địa Kim Cang để phá dẹp đi, mà Bát Nhã tương ưng với Đà La Ni, khiến cho chúng sanh ba nghiệp được thanh tịnh ngộ được Phật Tánh Kim Cang vốn có không hoại diệt. Đó là Kim Cang bộ, nên đông phương lấy A Bệ Phật làm giáo chủ.
(Phiền não tập khí là phần dư (còn lại) của phiền não (sau khi đã diệt xong). Đại không tức là cứu cánh không không rốt ráo). Tiếng Phạn là A Bệ, tiếng Hoa là bất động).
Ba, Nam Phương Bảo Sanh Bộ. Bảo Sanh Bộ là Như Lai chứng được ngôi vị pháp vương của Tam Giới, vào định Kim Cang bảo, thương nhớ chúng sanh mà tu tập huệ thí, tâm không keo kiệt, tam luân thanh tịnh, dùng bình đẳng tính trí nói các Đà La Ni, khiến cho tất cả mong cầu thầm kín của chúng sanh đều được ngay trong đời này và chứng được công đức vô lượng. Đó là Bảo Sanh Bộ, nên phương nam lấy Bảo Sanh Như Lai làm giáo chủ.
Bốn, Tây Phương Liên Hoa Bộ. Liên Hoa Bộ là Như Lai chứng được Pháp Thân tự tại thanh tịnh mà vẫn ở thế giới ô trược, tội ác nhưng không bị nhiễm ô bởi tất cả phiền não, giống như Hoa sen vào tam ma địa thanh tịnh, dùng Diệu Quan Sát Trí, nơi các Đà La Ni, khiến cho chúng sanh chứng ngộ Pháp Giới thanh tịnh, giống như hoa sen không dính bùn nhơ, đầy đủ tất cả pháp lành vô lậu. Đó là Liên Hoa Bộ, cũng gọi là pháp bộ. Dùng pháp môn này giữ gìn thế giới cực lạc, chim nước, cây rừng, đều nói pháp, nên tây phương lấy Phật A Di Đà làm giáo chủ.
Năm, Bắc Phương Yết Ma Bộ. Tiếng Phạn là yết ma, tiếng Hoa là tác pháp, còn gọi là biện sự. Phật vận dụng tất cả trí Như Lai, tức là vào đại bi tam ma địa, dùng sở tác trí, nói các Đà La Ni, giúp cho tất cả chúng sanh được các nghiệp thân, ngữ, ý vô ngại, khiến cho các Chủng Tử sát hại nằm sâu trong Tàng Thức hoàn toàn không còn nữa, tất cả sự nghiệp đều thành tựu. Đó là yết ma bộ, nên bắc phương Bất không thành tựu Như Lai làm giáo chủ.
Ý Nghĩa Của Sự Việc Đi Bảy Bước Trên Bảy Đóa Sen     Khái Niệm Tâm Và Thức Trong Phật Học Nên Được Hiểu Như Thế Nào     Hoa Sen Có Ý Nghĩa Gì Trong Phật Giáo     Kinh Pháp Bảo Đàn Không Do Lục Tổ Huệ Năng Nói     Xin Cho Biết Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Hình Ảnh Pháp Luân     Người bình thường chưa từng niệm Phật có dùng pháp này được không ?     Đức Phật Được Tạo Lập Tượng Và Tôn Thờ Như Thế Nào     Tịnh độ là ra khỏi ba cõi hay còn trong ba cõi?     Đức Tin Trong Phật Giáo Có Ý Nghĩa Như Thế Nào     Thiền Môn Trung Hoa Có Phù Hợp Với Thiền Học Nguyên Thủy Hay Không     


Pháp Ngữ
Nay sướng, đời sau sướng,
Làm phước, hai đời sướng.
Nó sướng: 'Ta làm thiện',
Sanh cõi lành, sướng hơn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,875 pháp âm và 7,001 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,513 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 278, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,281 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tu tâm
Lượt truy cập 17,443,398