---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Dung Tam Thế Gian Thập Thân
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 融三世間十身 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Dung là thông suốt, hợp nhau. Tam Thế gian là:
01) Hữu tình thế gian,
02) Khí thế gian,
03) Trí cháng giác thế gian.
Vì Bồ Tát biết tâm niệm của các chúng sanh, tùy theo sự ưa thích của chúng mà hòa hợp vào trong ba loại thế gian để hóa hiện ra mười thân. Lại dùng mười thân và thân mình, lần lượt tác động lẫn nhau, dung thông không chướng ngại. Đó gọi là mười thân hòa hợp với ba loại thế gian.
(Thế là cách biệt, mọi thứ đều có một khoảng cách với nhau. Gian là sự khác nhau về thời gian. Hữu tình thế gian tức là chúng sanh ở trong thế gian. Khí thế gian tức là cõi nước, quốc gia, thế giới; vì thế giới giống như một dụng cụ. Trí chánh giác thế gian tức là Phật ở trong thế gian. Vì mỗi thứ thế gian đều có ranh giới, khác biệt nên gọi chung là thế gian. Đệ hỗ tương tác: Lần lượt tác động lẫn nhau là vì Bồ Tát hoặc lấy thân hình chúng sanh làm thân mình, hay thân cõi nước, cho đến thân hư không các loại. mười thân như thế cùng với thân của Bồ Tát lần lượt tác động lẫn nhau, dung thông không trở ngại).
Một, Chúng Sanh Thân. Chúng Sanh Thân là thân do năm uẩn hòa hợp mà sanh ra, tức là thân của chúng sanh hữu tình ở thế gian. Bồ Tát biết những ước muốn trong tâm của chúng sanh, nên lấy thân chúng sanh là thân mình, lấy thân quốc độ, cho đến làm thân hư không.
Hai, Quốc Độ Thân. Quốc Độ Thân là thân của cõi nước của khí thế gian như sông núi, đất đai,…Bồ Tát biết những ước muốn trong tâm của chúng sanh, nên lấy thân quốc độ làm thân mình, làm thân chúng sanh, cho đến làm thân hư không.
Ba, Nghiệp Báo Thân. Nghiệp Báo Thân là bắt đầu từ phiền não để cảm nhận thân quả báo. Bồ Tát biết những ước muốn trong tâm của chúng sanh, nên lấy thân nghiệp báo làm thân mình, làm thân chúng sanh, cho đến làm thân hư không.
Bốn, Thinh Văn Thân. Thinh Văn Thân là nghe giáo lý của Phật, ngộ được lý chân đế mà chứng được thân Thinh Văn. Bồ Tát biết những ước muốn ở trong tâm của chúng sanh, nên lấy thân Thinh Văn làm thân mình, thân chúng sanh làm thân mình, cho đến thân hư không làm thân mình.
Năm, Độc Giác Thân. Độc Giác Thân là những người sinh ra đời không gặp Phật xuất thế, một mình ở trong núi cao cô quạnh, quán sát sự biến hóa của vạn vật, không có thầy mà tự mình liễu ngộ thì chứng được thân Độc Giác. Bồ Tát biết những ước muốn ở trong tâm của chúng sanh, nên lấy thân Độc Giác làm thân mình, thân chúng sanh làm thân mình, cho đến thân hư không làm thân mình.
Sáu, Bồ Tát Thân. Bồ Tát là tiếng Phạn, gọi đủ là Bồ Đề tát đỏa, tiếng Hoa là Giác Hữu Tình. Vì Bồ Tát ở trong hữu tình tự mình đã giác ngộ, cũng có thể giác ngộ cho kẻ khác, chứng được thân Bồ Đề. Bồ Tát tùy theo tâm ước muốn của những kẻ ấy, nên lấy thân mình hiện ra thân chúng sanh, cho đến thân hư không.
Bảy, Như Lai Thân. Như Lai Thân là nương vào đạo như thật, đi đến thành tựu chánh giác là thân của Như Lai. Bồ Tát tùy những ước muốn trong tâm của chúng sanh, thì lấy thân Như Lai làm thân mình, thân chúng sanh làm thân mình, cho đến thân hư không.
Tám, Trí Thân. Trí Thân là trí huệ hoàn toàn sáng suốt có thể quyết định được tất cả các pháp là thân của trí tuệ. Bồ Tát tùy những ước muốn trong tâm của chúng sanh, thì lấy thân trí huệ làm thân mình, lấy thân chúng sanh làm thân mình, cho đến thân hư hông.
Chín, Pháp Thân. Pháp Thân là đã chứng được thể vô lậu của Pháp Giới mà thành thân. Bồ Tát tùy theo những ước muốn của chúng sanh, lấy thân Pháp Giới làm thân mình, lấy thân chúng sanh làm thân mình, cho đến thân hư không.
(Vô lậu là phiền não dứt trừ hết, không rơi vào sống chết trong ba cõi).
Mười, Hư Không Thân. Hư Không Thân là thân chẳng phải chúng sanh, cõi nước mà là thân không tên gọi, không hình tướng thuộc hư không. Bồ Tát tùy theo ước muốn của kẻ kia thì lấy thân hư không làm thân mình, lấy thân chúng sanh làm thân mình, cho đến Pháp Thân.
Từ Bi Và Bạo Lực     Có Một Câu Chuyện Ngụ Ngôn Khiến Người Ta Phải Suy Gẫm     Đừng Thay Đổi Bản Chất Của Bạn Đơn Giản Bởi Vì Có Ai Đó Đang Cố Làm Tổn Thương Bạn     Quan Trọng Là Biết Rõ Chính Mình     Đạo Và Quả     Đợi Khi Tôi Giàu Tôi Sẽ Giúp     Quả Báo Một Việc Làm Ác     1000 Năm Trước, Đức Phật Di Lặc Chuyển Sinh Cõi Nhân Gian Nhưng Người Đời Không Hay Biết     Vợ Và Người Mới     Thưa Sư, Con Không Đi Chùa Nữa!     


Pháp Ngữ
Phật thường dạy đã lâu rồi
Niết Bàn là chốn tuyệt vời cao siêu
Cũng như nhẫn nhục trăm chiều
Lấy điều khổ hạnh làm điều tối cao,
Xuất gia chẳng hại ai nào
Sa Môn tu tập nỡ sao hại người.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,999 pháp âm và 7,010 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,541 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 280, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,290 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất trinh124us
Lượt truy cập 18,743,267