---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Xuất Thế Ngũ Thực
----------------------------- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội -----------------------------
● Năm món xuất thế. Năm món ăn này làm tăng trưởng tư ích cho thiện căn xuất thế, nên gọi là năm món xuất thế.
- Thiền duyệt thực : Là món người tu hành có được cái vui của thiền định có thể nuôi dưỡng các căn.
- Pháp hỉ thực : Là món người tu hành nghe pháp mà sinh vui vẻ, giúp cho tuệ mệnh và nuôi dưỡng thân tâm
- Nguyện thực : Là món người tu hành phát thệ nguyện giữ thân thể để tu hành.
- Niệm thực : Là món người tu hành tụng niệm thiện căn xuất thế mà không quên, để giúp ích cho tuệ mệnh
- Giải thoát thực : Là món người tu hành đã được vui cảnh Niết Bàn mà trưởng dưỡng thân tâm.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 出世五食 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Thức ăn của thế gian, chỉ nuôi được cho thân nay còn, mai mất này. Đối với người tu hành, những trân tu mỹ vị ở trên đời, tâm không ham muốn, thường giữ chánh niệm, lấy niềm vui của Thiền Định, niềm vui của đạo pháo làm thức ăn; nhờ vậy căn lành được nuôi lớn, ra khỏi sanh tử, thành tựu Bồ Đề; nên có năm thức ăn ra khỏi thế gian.
Một, Niệm Thực. Người tu thánh đạo, giữ gìn chánh niệm, nuôi lớn tất cả căn lành, như thức ăn ở đời, nuôi nấng thân này; đó là Niệm Thực.
Hai, Pháp Hỉ Thực. Người tu hành đạo xuất thế, ham thích pháp lớn, nuôi dưỡng hạt giống đạo, tâm sanh vui mừng. Đó là Pháp Hỉ Thực.
Ba, Thiền Duyệt Thực. Người tu hành đạo xuất thế, do được định lực nuôi mình, huệ mạng được nuôi lớn, quả vị viên minh, tâm thường vui vẻ; đó là Thiền Duyệt Thực.
Bốn, Nguyện Thực. Người tu thánh đạo, dùng nguyện lực giữ gìn thân, không bỏ vạn hạnh nuôi lớn tất cả căn lành, như thức ăn ở đời, giúp ích cho thân này. Đó là Nguyện Thực.
Năm, Giải Thoát Thực. Giải thoát có nghĩa là tự tại. Người tu thánh đạo, xa lìa sự ràng buộc của nghiệp, tự tại đối với các pháp, thì tất cả căn lành Bồ Đề được nuôi dưỡng lớn lên, như thức ăn của thế gian, đem lại lợi ích cho thân thể; đó là giải thoát thực.
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Sách Tấn     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Mã Minh     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 2 )     Lấy Quyết Định     Cúng Linh     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Gấp Tu     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phú Na Dạ Xa     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 1 )     Giữa Cọp Và Rắn     Không Vội Hoàn Tục     Pháp Ngữ
Giới luật là thầy của các ngươi.
Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp.
Giới luật còn Phật Pháp còn.
Chẳng có sự thắng trận nào cao thượng bằng sự thắng trận Chánh pháp.
Chẳng có sự bại trận nào đê hèn hơn sự bại trận giặc lòng


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,205 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,262 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tâm Đan Đỗ
Lượt truy cập 13,490,668