---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Kim Cang Tâm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十金剛心 (Hoa Nghiêm Kinh)
Kim Cang là ví dụ. Kim Cang tâm là tâm vững chắc, bất động của Bồ Tát, giống như Kim Cang.
Một, Giác Liễu Chư Pháp. Vì Bồ Tát phát tâm đại nguyện, mong muốn biết rõ tất cả pháp môn vi diệu, nên gọi là Biết Rõ Các Pháp.
Hai, Hóa Độ Chúng Sanh. Vì Bồ Tát dùng Đạo Vô Thượng Niết Bàn độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh trong mười phương, đều được xa lìa các đường dữ, nên gọi là Hóa Độ Chúng Sanh.
Ba, Trang Nghiêm Thế Giới. Vì mười phương thế giới vô lượng vô biên, nên Bồ Tát phải dùng những vật trang nghiêm tối thượng của cõi nước chư Phật mà trang nghiêm cho mười phương thế giới ấy, nên gọi là Trang Nghiêm Thế Giới.
Bốn, Thiện Căn Hồi Hướng. Vì Bồ Tát dùng nhiều thiện căn tu hành, đều Hồi Hướng về quả Phật giác ngộ và khắp cả Pháp Giới chúng sanh, nên gọi là Thiện Căn Hồi Hướng.
Năm, Phụng Sự Đại Sư. Đại sư tức là Phật. Vì Bồ Tát lấy công đức do tu thiện mà có, vâng lời cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, nên gọi là Phụng Sự Đại Sư.
Sáu, Thật Chứng Chư Pháp. Vì Bồ Tát đối với lý thật tướng của các pháp, chẳng phải có, chẳng pháp không đều hiểu biết đúng đắn, nên gọi là Thật Chứng Chư Pháp.
Bảy, Quảng Hành Nhẫn Nhục. Vì Bồ Tát, hoặc bị người trách mắng, hoặc bị đánh đập, hoặc bị cắt chân tay, hoặc bị cắt tai, mũi, hoặc bị móc mắt, hoặc chặt đầu. Tất cả những việc như thế đều có thể chịu đựng mà không giận dữ, hối hận, nên gọi là Quảng Hành Nhẫn Nhục.
Tám, Trường Thời Tu Hành. Bồ Tát nói vào kiếp đời vị lai, vô lượng vô biên, không thể nào hết, ta phải thực hành đạo Bồ Tát cho đến tận cùng kiếp ấy, giáo hóa chúng sanh mà không chút mỏi mệt, nên gọi là Trường Thời Tu Hành.
Chín, Tự Hành Mãn Túc. Vì Bồ Tát xây dựng diệu hạnh lấy tâm làm gốc, thể của tâm thanh tịnh thì có khả năng hoàn thành tất cả công đức, thiện căn, đầy đủ Đạo Vô Thượng Bồ Đề, nên gọi là Tự Hành Mãn Túc.
Mười, Linh Tha Nguyện Mãn. Vì Bồ Tát tự mình tu hành đã đầy đủ, tâm từ mẫn càng thêm tăng trưởng, nên người cầu mong giải thoát thì nói đạo Niết Bàn, người cầu mong Phật Pháp thì nói pháp Đại Thừa, khiến cho tất cả tâm nguyện ấy đều được đầy đủ, nên gọi là Linh Tha Nguyện Mãn.
TỪ BỎ NHỮNG SAI LẦM     Đầu Tư     Quán Pháp Vô Ngã     Chuyện Vãng Sinh Của Thú Vật (tt)     Áo Đơn Mùa Rét     Hòa Thượng Thích Bích Lâm (1924-1971)     Đậu Hũ Non Xốt Nấm Rơm     Giữ Gìn Cây Pháp     Phúc Họa Do Tâm     ĐÀN BÀ MUỐN CON     


Pháp Ngữ
Khi cần, không nỗ lực,
Tuy trẻ mạnh, nhưng lười
Chí nhu nhược, biếng nhác.
Với trí tuệ thụ động,
Sao tìm được chánh đạo?


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,761 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,305 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Quảng Lộc
Lượt truy cập 23,457,600