---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Nhã Thập Chủng Lợi Ích
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 般若十種利益 (Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh)
Tiếng Phạn là Bát Nhã, tiếng Hoa là Trí Huệ. Vì Bồ Tát do trí huệ này hiểu biết vô ngại, nên được mười thứ lợi ích.
Một, Nhất Thiết Xả Bất Thủ Thí Tưởng. Vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã soi thấy muôn pháp đều vắng lặng, nên tuy thực hành Bố Thí mà không có ý tưởng mình là người cho, không chấp vào vật cho, không thấy người nhận. Đó là bỏ tất cả, ngay cả ý tưởng Bố Thí.
Hai, Trì Giới Bất Khuyết Nhi Bất Y Giới. Vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã, tuy quyết chí giữ tịnh giới và không phạm vào, nhưng bằng không huệ soi xét thì không thấy có tướng người giữ giới, có người phạm giới. Đó là giữ giới không phạm mà không dựa vào giới.
Ba, Trụ Ư Nhẫn Lực Nhi Bất Trụ Chúng Sanh Tưởng. Vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã, an trụ bằng nhẫn lực, độ các chúng sanh, nhưng bằng không huệ soi xét, cuối cùng không khởi lên ý tưởng chúng sanh được độ. Đó là trụ ư nhẫn lực nhi bất trụ chúng sanh tưởng.
Bốn, Hành Ư Tinh Tấn Nhi Ly Thân Tâm. Vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã, đối với Tịnh Hạnh, tuy dũng mãnh siêng năng, nhưng bằng không huệ soi xét mà không thấy có tướng của thân và tâm siêng năng. Đó là Hành Ư Tinh Tấn Nhi Ly Thân Tâm.
Năm, Tu Thiền Nhi Vô Sở Trụ. Vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã, tuy ở trong Thiền Định, nhưng bằng không huệ soi xét, đối với tất cả công đức của thiền, không sanh tâm vướng mắc. Đó là Tu Thiền Nhi Vô Sở Trụ.
Sáu, Ma Bất Năng Nhiễu. Vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã, hay dùng không huệ soi xét các pháp tánh vốn không tịch, lại biết Phật, ma thể vốn không khác; nên ma, tuy có hiện ra, cũng không sợ sệt. Đó là Ma Bất Năng Nhiễu.
Bảy, Ư Tha Ngôn Luận Kỳ Tâm Bất Động. Vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã, đối với tất cả pháp ở thế gian và xuất thế gian, đều thấu hiểu rõ ràng, vì thế đối với việc nói năng của người khác đều có khả năng phân biệt tà, chánh, đúng, sai không bị lầm lạc. Đó là đối với việc nói năng, bàn luận của người khác, tâm không xao động.
Tám, Đạt Sanh Tử Hải Để. Vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã, soi xét các pháp thấu suốt nguyên do của sanh tử, không bị trôi lăn chìm đắm. Đó là Đạt Sanh Tử Hải Để.
Chín, Khởi Tăng Thượng Bi. Vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã, tuy quán tất cả tánh không, thường dùng tâm từ bi rộng lớn, thề dứt trừ khổ đau của tất cả chúng sanh để chúng được giải thoát. Đó là Khởi Tăng Thượng Bi.
Mười, Bất Nhạo Nhị Thừa Đạo. Vì Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã và có khả năng hiểu rõ các pháp Tiểu Thừa Thinh Văn, Duyên Giác chìm đắm vào không tịch, chưa phải là cứu cánh nên không vui mừng, ưa thích mà chỉ cầu Đạo Vô Thượng Đại Thừa để được giải thoát. Đó là Không Ưa Đạo Nhị Thừa.
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Butterflies     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Huyền Cao     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 7     Kém Cỏi     An Cư     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Be Awakened     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Cầu Na Bạt Ma (Gunavarmam)     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 6     Ưu Việt     Tấn Hương     


Trang chủ   >>  Tịnh


Pháp Ngữ
Mưu sâu càng kết nghiệp dày.
Tín tâm niệm phật sạch ngay oán thù


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,015 pháp âm và 6,542 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,005 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 12,903,114