---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Nhãn
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Pañca-cakṣuṃṣi (S), Five eyes.
----------------------------- Pháp Số Căn Bản - Cs Hạnh Cơ -----------------------------
● Năm Con Mắt. “Con mắt” ở đây có ý nghĩa trừu tượng nhiều hơn là cụ thể, nhằm trình bày về cái “sức thấy” (nhãn lực) của con mắt thường thì ít mà của “con mắt trí tuệ” thì nhiều.
1) Con mắt thịt (Nhục Nhãn), tức con mắt của kẻ phàm phu, nhìn thấy mọi sự vật đều sai lầm.
2) Con mắt trời (Thiên Nhãn), tức con mắt của chư thiên cõi Sắc, do tu tập thiền định mà có, thấy thấu suốt mọi vật ở thế gian, không luận xa gần, không bị chướng ngại bởi ngày đêm, không bị bất cứ vật gì ngăn cách.
3) Con mắt tuệ (Tuệ Nhãn), tức con mắt trí tuệ của hàng nhị thừa (Thanh Văn và Duyên Giác), thấy được lí chân không vô tướng của các pháp.
4) Con mắt pháp (Pháp Nhãn), tức con mắt trí tuệ của chư vị Bồ Tát, thấy tất cả vạn pháp bằng cái thấy trung đạo, không thiên có, không thiên không, và thấu suốt tất cả mọi pháp môn để cứu độ chúng sinh.
5) Con mắt Phật (Phật Nhãn), gồm đủ tất cả bốn loại mắt ở trên, không dùng trí suy nghĩ mà khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, không có gì là không thấy, không nghe, không biết; nghe và thấy dung thông.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五眼 (Đại Trí Độ Luận)
Nhãn tức là chiếu sáng. Luận Du già Sư địa nói: hay quan sát các sắc, nên gọi là nhãn. Nhãn là tên chung, theo công dụng phân biệt ra năm thứ.
Một, Nhục Nhãn. Nhục Nhãn là loại mắt nhờ khí khuyết của cha mẹ tạo thành, tức mắt có khả năng thấy thuộc thân thể con người. hấy gần, không thấy xa. Thấy trước, không thấy sau; thấy trong, không thấy ngoài. Ngày thấy, đêm không thấy. Thấy trên không thấy dưới; vì do sắc chất làm chướng ngại.
Hai, Thiên Nhãn. Thiên Nhãn là mắt của các vị trời do tu Thiền Định mà được. Với mắt này thì xa gần, đêm ngày, trước sau, trên dưới, trong ngoài đều có thể thấy được; vì không có sắc chất làm chướng ngại.
Ba, Huệ Nhãn. Huệ Nhãn là mắt của hàng Nhị Thừa; để được huệ nhãn thì quán sát tất cả pháp đều không, không thấy có tướng chúng sanh và diệt trừ tất cả tướng khác, rời bỏ các chấp trước, không nhận bất cứ một pháp nào.
Bốn, Pháp Nhãn. Pháp Nhãn là mắt của Bồ Tát, do cứu độ chúng sanh bằng pháp nhãn thanh tịnh. Quán sát tất cả pháp, có thể biết, có thể thực hành. Nhờ thực hành pháp như thế mà chứng được đạo như thế; cũng biết vô số phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh, khiến cho biết tu và chứng như mình.
Năm, Phật Nhãn. Phật Nhãn là mắt của Phật, có đủ công dụng của bốn loại mắt trên; không có gì là không thấy không biết; như người thấy đến nơi xa nhất, Phật lại thấy rất gần; Chỗ người thấy lờ mờ, thì Phật thấy rõ ràng; cho đến không việc gì là Phật không thấy, không biết, không nghe. Phật nghe và thấy như nhau, tất cả suy tư đều thấy biết hết.
Từ Bi Và Bạo Lực     Có Một Câu Chuyện Ngụ Ngôn Khiến Người Ta Phải Suy Gẫm     Đừng Thay Đổi Bản Chất Của Bạn Đơn Giản Bởi Vì Có Ai Đó Đang Cố Làm Tổn Thương Bạn     Quan Trọng Là Biết Rõ Chính Mình     Đạo Và Quả     Đợi Khi Tôi Giàu Tôi Sẽ Giúp     Quả Báo Một Việc Làm Ác     1000 Năm Trước, Đức Phật Di Lặc Chuyển Sinh Cõi Nhân Gian Nhưng Người Đời Không Hay Biết     Vợ Và Người Mới     Thưa Sư, Con Không Đi Chùa Nữa!     


Pháp Ngữ
Phụ tử hòa nhi gia bất thoái
Huynh đệ hòa nhi gia bất phân.
(Cha con hoà nhà không suy thoái
Anh em hoà há phải phân chia.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,999 pháp âm và 7,010 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,541 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 280, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,290 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất trinh124us
Lượt truy cập 18,743,382