---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Quả Hồi Tâm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五果回心 (Niết Bàn Kinh)
Năm quả là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật. Những vị chứng năm quả này, trải qua nhiều kiếp không dống nhau đã dứt hết phiền não, hồi tâm hướng về Đại Thừa, đã chứng được Bồ Đề, nên gọi là ngũ quả hồi tâm.
Một, Quả Bát Vạn Kiếp Hồi Tâm. Sơ Quả tức là quả Tu Đà Hoàn, đoạn trừ hoặc nghiệp tam kết mà chứng được quả này, vượt qua bốn đường ác, bảy lần trở lại cõi trời, người thọ sanh, mới dứt các khổ và vào Niết Bàn. Tu Đà Hoàn trải qua tám vạn kiếp mới chứng được vô thượng Bồ Đề. Đó gọi là Sơ Quả Hồi Tâm.
(Tiếng Phạn là Tu Đà Hoàn, tiếng Hoa là Dự Lưu, nghĩa là ra khỏi phàm phu, được tham dự vào dòng thánh. Tam kết là Thân Kiến, giới thủ, và nghi, tức là Kiến Hoặc trong ba cõi. Bốn đường ác là Địa Ngục, Ngạ Quỹ, Súc Sanh, A Tu La).
Hai, Quả Lục Vạn Kiếp Hồi Tâm. Nhị Quả tức là quả Tư Đà Hàm, dứt trừ sáu phẩm Tư Hoặc ở cõi Dục Thì chứng được quả này, thọ sanh một lần trong cõi trời và người, mới dứt các khổ và vào Niết Bàn. Tư Đà Hàm trải qua sáu vạn kiếp, mới chứng được vô thượng Bồ Đề. Đó gọi là Nhị Quả Hồi Tâm.
(Tiếng Phạn là Tư Đà Hàm, tiếng Hoa là Nhất Lai, nghĩa là một lần sanh ở cõi trời và một lần sanh ở cõi người, mới chứng được Niết Bàn. Sáu phẩm Tư Hoặc là năm căn đối năm trần khởi tâm tham muốn, ái nhiễm gọi là tư. Hoặc này có chín phẩm mà nói là sáu phẩm là vì dứt trừ sáu phẩm ở trước trong chín phẩm ấy).
Ba, Quả Tứ Vạn Kiếp Hồi Tâm. Tam quả tức là quả A Na Hàm, đoạn trừ năm phần kết ở sau mà chứng quả này, không thọ sanh và trải qua bốn vạn kiếp mới được vô thượng Bồ Đề. Đó gọi là Tam Quả Hồi Tâm.
(Tiếng Phạn là A Na Hàm, tiếng Hoa là Bất Lai, nghĩa là không trở lại thọ sanh ở cõi dục. Năm phần kết sau tức là tham, sân, Thân Kiến, giới thủ, si ở cõi dục)
Bốn, Quả Nhị Vạn Kiếp Hồi Tâm. Tứ quả tức là quả A La Hán, dứt hẳn các hoặc tham, sân, si ở ba cõi nên chứng được quả này, và trải qua hai vạn kiếp mới chứng được vô thượng Bồ Đề. Đó gọi là tứ quả hồi tâm.
(Tiếng Phạn là A La Hán, tiếng Hoa là Vô Sanh, dứt trừ hết kiến Tư Hoặc, nên không sanh vào ba cõi).
Năm, Quả Thập Thiên Kiếp Hồi Tâm. Năm quả tức là Bích Chi Phật, vĩnh viễn dứt trừ tham dục, sân hận, ngu si ở ba cõi, nên chứng được quả này và trải qua mười ngàn kiếp mới được vô thượng Bồ Đề. Đó gọi là ngũ quả hồi tâm.
(Tiếng Phạn là Bích Chi, gọi đủ là Bích Chi Ca La, tiếng Hoa là Duyên Giác).
Không Có Tâm Từ     Lời Khai Thị Tổ Sư Thiền – HT Duy Lực     Lòng tin – Tánh không?     ÐẠI SƯ LIÊN TRÌ RỘNG KHUYÊN MỌI NGƯỜI NIỆM PHẬT     Tham Thực Cực Thân     Đậu Xanh Xào Nấm     Cấm Giết Trâu Được Tăng Tuổi Thọ     Chuyển Hóa Phiền Não     Trưng Dẫn Sự Tích – Kẻ Bạo Ngược, Người Tàn Khốc Đều Có Thể Đổi Tính     Đậu Mơ Sốt Nấm Tương Bần     


Pháp Ngữ
Với người thân miệng ý,
Không làm các ác hạnh
Ba nghiệp được phòng hộ,
Ta gọi Bà-la-môn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,536,642