---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Chuyển Ngũ Uẩn Thành Ngũ Phần Pháp Thân
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 轉五蕴成五 份法身 (Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ)
Uẩn có nghĩa là chứa nhóm. Năm uẩn có nghĩa là sắc, thọ, tuởng, hành, thức. Thân cũng có nghĩa là tụ tập, tức là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Chúng sanh, nếu, hay giữ giới, tu tập Thiền Định, trí huệ; thực hành các nghiệp lành thì có thể sắc thân năm uẩn thành năm phần Pháp Thân Kinh Niết Bàn nói: Vì diệt trừ đuợc sắc ấy (sắc trong năm uẩn) mà chứng được sắc chân thường; cho đến thọ, tuớng, hành, thức cũng như thế.
Một, Chuyển Sắc Uẩn Thành Giới Thân. Sắc Uẩn là các mắt, tai, mũi, thân. Giới là ngăn ngừa ba nghiệp của thân và bốn nghiệp của miệng. Chúng sanh, nếu, giữ giới vững chắc, đuợc thân thanh tịnh, thì giới thể thành tựu, không trì không phạm. Đó là đã chuyển Sắc Uẩn thành đuợc Giới Thân.
Hai, Chuyển Thọ Uẩn Thành Định Thân. Định tức là Chánh Định. Chúng sanh, nếu, hay tu tập Thiền Định vô lậu, thì căn và trần thanh tịnh, xa lìa tán loạn. Đây là chuyển Thọ Uẩn trở thành Định Thân.
Ba, Chuyển Tưởng Uẩn Thành Huệ Thân. Tuởng uẩn là Ý Thức suy tư, tuởng nhớ sáu trần. Huệ tức là trí huệ. Chúng sanh, nếu, ngộ đuợc các vọng tuởng đều là hư vọng sanh rồi diệt, thì Ý Thức sáng suốt, thanh tịnh, chiếu soi vô ngại. Đây là chuyển tuởng uẩn thành Huệ Thân.
Bốn, Chuyển Hành Uẩn Thành Giải Thoát Thân. Hành Uẩn là tạo tác các nghiệp. Do có nghiệp này mà có sự trói buộc. Giải thoát tức là tự tại. Chúng sanh, nếu, không làm các nghiệp, thì ra khỏi sự trói buộc và đuợc tự tại. Đây là chuyển hành uẩn thành Giải Thoát Thân.
Năm, Chuyển Thức Uẩn Thành Giải Thoát Tri Kiến Thân. Thức Uẩn tức là hòa hợp, chứa nhóm. Giải thoát tri kiến. Trí thuộc sự hiểu biết của trí. Kiến thuộc sự thấy của mắt; tức là con mắt trí Vô Sanh tự tại chiếu soi vạn vật. Nếu chúng sanh hay chiếu soi thức tâm rõ ràng đều là giả dối phân biệt, thì con mắt trí Vô Sanh đuợc tự tại sáng tỏ. Đây là chuyển Thức Uẩn thành Giải Thoát Tri Kiến Thân.
Giữ Giới Không Sát Sanh     Lo Cho Con Cái     Quy Y Chùa Gần Tu Học Chùa Xa     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Hoà Thượng Hà Tử     Thờ người chết như cha mẹ hay ông bà nhiều nơi có được không?     Phật giáo có chủ trương thuyết tính người vốn là thiện hay không     Gõ Cửa Thiền – Thật Thế Sao?     Tham câu thoại đầu là đã khởi nghi tình phải không?     Gỏi Chân Gà Chay     Thực Dụng     


Pháp Ngữ
Thấy thế gian như đẹp như bền
Do vô minh, nhân duyên ràng buộc
Kẻ ngu cho thế giới trường tồn
Người khôn nghe thấy như thật biết
Chẳng có gì ra thoát diệt sanh


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,838 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,317 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất haimen
Lượt truy cập 25,418,785