---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Hoa Nghiêm Ngũ Chu Nhân Quả
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 華嚴五周因果 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Một, Sở Tín Nhân Quả. Kinh Hoa Nghiêm, hội thứ nhất, ở Bồ Đề Đạo Tràng, nói về pháp môn y báo và chánh báo của Như Lai. Từ quyển thứ nhất đến quyển thứ mười một, có tất cả là sáu phẩm. Năm phẩm đầu, nói rõ về y và chánh quả của Đức Xá Na, một phẩm sau nói rõ về bổn nhân của Phật, để làm cho con người tin tưởng, nên gọi là sở tín nhân quả (niềm tin nhân, quả có căn cứ. Quả đức là thường, lạc, ngã, tịnh của quả Niết Bàn. Xá Na còn gọi là Giá Na, gọi đủ là Tì Lô Giá Na. Sáu phẩm là: Thế Chủ Diệu Nghiêm, Như Lai Hiện Tướng, Phổ Hiền Tam Muội, Thế Giới Thành Tựu, Hoa Nghiêm Thế Giới, Giá Na Phẩm ).
Hai, Sai biệt nhân quả. Hội thứ hai, ở điện Phổ Quang Minh, đến hội thứ bảy cũng ở điện Phổ Quang Minh, nói pháp môn nhân quả sai biệt của Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác, từ quyển 12 đến quyển 48, có tất cả là 29 phẩm. 26 phẩm đầu biện luận về nhân, ba phẩm sau nói rõ về quả, cũng gọi là giải bày nhân quả, nên gọi là sai biệt nhân quả.
(29 phẩm là Như Lai Danh Hiệu Phẩm, Tứ Thánh Đế Phẩm, Quang Minh Giác Phẩm, Bồ Tát Vấn Minh Phẩm, Tịnh Hạnh Phẩm, Hiền Thủ Phẩm, Thăng Tu Di Sơn Đỉnh Phẩm, Tu Di Sơn Đỉnh Kệ Tán Phẩm, Thập Trụ Phẩm, Phạm Hạnh Phẩm, Sơ Phát Tâm Công Đức Phẩm, minh pháp phẩm, Thăng Da Ma Thiên Cung Phẩm, Da Ma Cung Trung Kệ Tán Phẩm, Thập Hạnh Phẩm, Thập Vô Tận Tạng Phẩm, Thăng Đâu Suất Thiên Cung Phẩm, Đâu Suất Thiên Cung Kệ Tán Phẩm, Thập Hồi Hướng Phẩm, Thập Địa Phẩm, Thập Định Phẩm, Thập Thông Phẩm, Thập Nhẫn Phẩm, Chư Bồ Tát Trụ Xứ Phẩm, Phật Bất Tư Nghì Pháp Phẩm, Như Lai Thập Thân Tướng Hải Phẩm, Như Lai Tuỳ Hảo Quang Minh Công Đức Phẩm).
Ba, Bình Đẳng Nhân Quả. Lại hội thứ bảy, ở điện Phổ Quang Minh, nói về nhân, quả bình đẳng. Từ quyển 49 đến quyển 52, gồm có hai phẩm, phẩm Phổ Hiền hạnh ở trước, biện luận nhân bao trùm quả (hải) phẩm Như Lai Xuất Hiện ở sau, nói rõ quả quán triệt nhân (nguyên). Nhân, quả không hai, nên gọi là bình đẳng nhân quả.
Bốn, Thành Hạnh Nhân Quả. Hội thứ tám cũng ở điện Phổ Quang Minh, nói về nhân, quả thành hạnh, pháp xa lìa thế gian, từ quyển nămba đến quyển 59, gồm có một phẩm. Trước nói rõ năm vị của nhân, sau nói rõ tám tướng của quả, nên gọi là thành hạnh nhân quả. (năm vị là Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác. Tám tướng là Giáng Đâu Suất, Thác T Hai, Giáng Sanh, Xuất Gia, Hàng Ma, Thành Đạo, Thuyết Pháp, Nhập Niết Bàn).
Năm, Chứng Nhập Nhân Quả. Hội thứ chín, ở rừng Thệ Đa, nói về diệu môn chứng nhập Pháp Giới, từ quyển 60 đến quyển 80, gồm có một phẩm. Ban đầu nói rõ công dụng lớn của quả Phật, sau nói rõ nỗ lực tu nhân của Bồ Tát. Vì nhân, quả hai môn, cùng một lúc chứng nhập, nên gọi là chứng nhập nhân, quả.
(Tiếng Phạn là Thệ Đa, còn gọi là rừng Kì Đà, rừng Kỳ Viên, tiếng Hoa là Thắng Lâm).
Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 19 Tôn Giả Cưu Ma La Đa (Kumarata)     Nhẫn Được Mình An Vui     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Tăng Đông Tùng     Khuyên Người Đang Làm Quan Về Sự Dâm Dục     Hòa Thượng Thích Huyền Đạt (1903-1994)     XIN CHO BIẾT VỀ SINH HOẠT PHẬT GIÁO Ở GIA ĐỊNH THẾ KỶ XVIII – XIX     VỊ CAO TĂNG VÀ MIẾNG THỊT HEO     BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ BẢY     Tìm Lại Chính Mình     Không Nên Tin Vào Bói Toán     


Pháp Ngữ
Ðời ngươi nay sắp tàn,
Tiến gần đến Diêm Vương.
Giữa đường không nơi nghỉ,
Ðường trường thiếu tư lương.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,889 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,459,109