---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Tứ Vô Úy
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十四無畏 (Lăng Nghiêm Kinh)
Đức Bồ Tát Quán âm dùng Chánh Định Kim Cang và Vô Tác diệu lực cùng với tất cả chúng sanh trong mười phương ba đời sáu nẻo đồng một bi ngưỡng khiến cho các chúng sanh có được một bốn thứ công đức Vô Úy.
(Vô tác diệu lực là sức mầu nhiệm của không tác ý).
Một, Bất Tự Quán Âm Dĩ Quán Quán Giả. Bất tự Quán âm là không theo Thinh Trần khởi lên mà thấy biết. Dĩ quán quán giả là phản chiếu Tự Tánh Không khởi lên thấy biết thì không sai lầm. Phản chiếu tự tánh thì tất cả vắng lặng, phiền não không trở lại. Vì vậy làm cho chúng sanh chịu khổ, mong được chân quán này thì liền được giải thoát. Đó là Vô Úy.
Kinh nói: Quán sát âm thinh ấy liền được giải thoát, là vậy.
Hai, Tri Kiến Toàn Phú. Tại tâm gọi là tri. Tại mắt gọi là kiến. Tánh của tri kiến nóng lên thuộc hỏa. Vì Bồ Tát có thể làm cho chúng sanh, nếu bị hỏa hoạn thì không bị cháy. Đó là Vô Úy.
Ba, Quán Thanh Toàn Phú. Tánh của quán thanh là động nên thuộc nước. Vì Bồ Tát có thể xoay chuyển quán thanh trở về chân không, có thể làm cho chúng sanh, nếu bị nước lớn cuốn đi, thì không thể chìm được.
Bốn, Đoạn Diệt Vọng Tưởng Tâm Vô Sát Hại. Vọng Tưởng làm ra nghiệp, đứng đầu là sát. Vì Bồ Tát chứng ngộ thật tánh, dứt trừ hết vọng tưởng, phát tâm đại từ nên không có niệm sát hại, có thể làm cho chúng sanh vào nước của quỷ La Sát mà quỷ không hãm hại được. Đó là Vô Úy.
Kinh nói: Vào trong nước của quỷ mà quỷ không thể hại, là vậy.
Năm, Huân Văn Thành Văn Lục Căn Tỏa Phục Đồng Ư Thinh Văn. Huân (tập) thuộc về tư (suy nghĩ). Suy nghĩ những gì đã nghe không có tánh có thể được thì thành chân văn (nghe thật). sáu căn hại người không khác binh đao. sáu căn của Bồ Tát đã đóng kín hoàn toàn để trở lại với chân không. Tất cả cảnh trần giống như âm thinh, có thể khiến cho chúng sanh đang bị dao búa xâm hại, liền gãy từng khúc. Đó là Vô Úy.
Kinh nói: Người sắp bị xâm hại thì dao búa gãy từng khúc, là vậy.
Sáu, Văn Huân Tinh Minh, Minh Biến Pháp Giới. Bồ Tát từ nghe mà huân tập để thành huệ tánh; đã được sáng suốt, ánh sáng chiếu khắp mười phương, tròn cả Pháp Giới. Tối tăm liền tiêu hết có thể làm cho chúng sanh, tuy bị Dược Xoa và các thứ tối tăm đến gần một bên, cướp mất ánh sáng của mắt, cũng không thể thấy được. Đó là Vô Úy.
Kinh nói: Dược Xoa La Sát, Cưu Bàn Trà Quỷ, tuy ở gần kế trên, mắt không thể thấy được, là vậy.
(Tiếng Phạn là Dược Xoa, cũng nói là Dạ Xoa, tiếng Hoa là Dũng Kiện. Tiếng Phạn là Cưu Bàn Trà, tiếng Hoa là Ung hình: hình cái vò).
Bảy, Âm Tính Viên Tiêu Quán Thính Phản Nhập. Chịu sự ràng buộc của Thinh Trần hư vọng không khác gì bị gông cùm trói buộc. Bồ Tát, vì thấy tính động, tịnh đều diệt nên khi quán sát âm thinh, bỏ vọng về chân, giải thoát được Thinh Trần và có thể làm cho chúng sanh, các việc ràng buộc, không thể trói vào thân. Đó là Vô Úy.
Kinh nói: Gông cùm trói buộc không thể vướng mắc, là vậy.
Tám, Diệt Âm Viên Văn Biến Sanh Tử Lực. Bồ Tát tiêu diệt âm thinh, hoàn thành văn huệ thì biến thành từ lực, có thể làm những lợi ích to lớn, làm cho người khác được vui. Vì thế chúng sanh đi qua những con đường nguy hiểm mà giống như đi trên đường bằng phẳng, hoặc gặp phải cướp giựt gian ác cũng không thể lấy mất của cải, là vậy.
Chín, Huân Văn Ly Trần Sắc Không Năng Kiếp. Bồ Tát lấy tư huệ huân tập nghe thành tánh, xa lìa các vọng trần, không bị Sắc Trần cướp mất, có thể làm cho những người có tánh đa dâm, lòng tham dục không sanh được. Đó là Vô Úy.
Kinh nói: Có khả năng làm tất cả chúng sanh nhiều dâm dục, xa lìa tham dục, là vậy.
Mười, Thuần Âm Vô Trần Căn Cảnh Viên Dung. Tính âm thanh của Bồ Tát thuần tịnh, xa lìa các vọng trần, căn và cảnh đi vào nhau, viên dung không trở ngại; có thể khiến cho người ta nuôi lòng giận hờn sự nóng nảy không sanh ra được. Đó là Vô Úy.
Kinh nói: Có thể khiến cho tất cả chúng sanh giận dữ, xa lìa nóng nảy, là vậy.
Mười một, Tỏa Trần Toàn Minh. Bồ Tát trừ bỏ bụi trần vây phủ tối tăm trở về với tánh sáng suốt, có thể khiến cho tâm hồn những người đen tối, chậm chạp, bất thiện, ngu si xa lìa. Đó là Vô Úy.
Kinh nói: Có thể khiến cho tất cả những người có tánh chậm lụt, chướng ngại và tâm bất thiện vĩnh viễn xa lìa si mê, ám chướng, là vậy.
(Tiếng Phạn là A Điên Ca, tiếng Hoa là Vô Thiện Tâm).
Mười hai, Dung Hình Phục Văn. Dung hình là tiêu diệt chướng ngại. Phục văn là chân tánh. Vì vậy hòa nhập vào thế gian mà không làm hư Hoại Tướng thế gian, có thể trùm khắp mười phương, cúng dường số Phật nhiều như vi trần, nhận lãnh chánh pháp và làm pháp tử của Phật. Bằng tâm Vô Úy này, Bố Thí cho những chúng sanh không con, muốn cầu con trai thì được con trai.
Kinh nói: Có thể khiến cho chúng sanh không có con, ai muốn cầu con trai thì sanh được con trai phước đức, trí huệ.
Mười ba, Lục Căn Viên Thông Minh Chiếu Nhị. Bồ Tát sáu căn viên thông, thông đạt vô ngại bao hàm Pháp Giới, giống như kính lớn, ảnh soi trung thật. Do vậy mà có thể nhận lãnh pháp môn, giữ gìn không thể mất. Bằng sự Vô Úy này Bố Thí cho những chúng sanh không có con, ai muốn con gái thì sanh được con gái.
Kinh nói: Có thể khiến cho chúng sanh không có con ở trong Pháp Giới, ai muốn cầu con gái thì sanh con gái đầy đủ phước đức, diệu hiền và xinh đẹp, là vậy.
Mười bốn, Ngã Nhất Danh Dữ Lục Thập Nhị Hằng Sa Danh Đẳng Vô Hữu Dị. Bồ Tát chứng được viên thông chân thật có thể khiến cho chúng sanh cầu phước, chỉ cần niệm danh hiệu của ta là niệm danh hiệu của vô số Bồ Tát. So sánh hai trường hợp trên phước đức không khác nhau.
Kinh nói: Có thể khiến cho chúng sanh niệm danh hiệu của ta và người khác niệm 62 hằng sa các pháp vương tử, thì phước đức của hai trường hợp này hoàn toàn không khác nhau, là vậy.
Lợi Ích Của Việc Qui Y Tam Bảo, Thọ Trì Năm Giới     Canh Chua Nấm     Thế nào là chuyên tu và tạp tu ?     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Sắc Là Không, Không Tức Sắc     Dấn Thân     Làm sao phân biệt được Xá lợi Phật thật?     Hoạnh tử là gì?     Chuyện Người Buôn Gỗ     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Bảo Chí ( Chí Công )     Sự Tương Quan Giữa Mộng Và Thực     


Pháp Ngữ
Người ưa ngủ, ăn lớn
Nằm lăn lóc qua lại,
Chẳng khác heo no bụng,
Kẻ ngu nhập thai mãi.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 77,793 pháp âm và 7,049 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,565 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 281, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 20,113,241