---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Hạnh
----------------------------- Pháp Số Căn Bản - Cs Hạnh Cơ -----------------------------
● Năm Hạnh. Hành giả tu hạnh Bồ Tát, cần tu tập 5 hạnh sau đây:
1. Thánh Hạnh. Chữ “thánh” ở đây ý nói là chân chính. Các hành động của Bồ Tát đều nương vào giới định tuệ làm chuẩn mực, gọi là “thánh hạnh”.
2. Phạm Hạnh. Chữ “phạm” có nghĩa là thanh tịnh. Bồ Tát không vướng mắc vào hai cực đoan có và không, cho nên không bị nhiễm ô, tâm thường thanh tịnh. Bằng tâm thanh tịnh này mà vận dụng đức từ bi, cứu giúp chúng sinh hết đau khổ được an vui, gọi là “phạm hạnh”.
3. Thiên Hạnh. Chữ “thiên” ở đây tức là thiên nhiên. Bồ Tát thể hội được cái lí tánh của thiên nhiên, tức tánh không của vạn pháp, mà thành tựu được diệu hạnh, gọi là “thiên hạnh”.
4. Anh Nhi Hạnh. Chữ “anh nhi” nghĩa là trẻ con, ở đây dùng ví dụ cho trời, người và các hành giả Tiểu Thừa. Với tâm từ bi, Bồ Tát tự coi mình đồng như trời, người và Thanh Văn, Duyên Giác, không có việc Thiện nhỏ nào mà không làm, gọi là “Anh Nhi Hạnh”.
5. Bệnh Hạnh. Chữ “bệnh” ý nói là phiền não, bệnh khổ. Vì cứu độ chúng sinh, Bồ Tát vận dụng Tâm Đại Bi bình đẳng, thị hiện các thân tướng phiền não, bệnh khổ đồng như chúng sinh, gọi là “Bệnh Hạnh”.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五行 (Niết Bàn Kinh)
Một, Thánh Hạnh. Thánh tức là chánh. Bồ Tát nương vào giới, định, huệ cho hạnh tu của mình, nên gọi là Thánh Hạnh.
Hai, Phạm Hạnh. Phạm tức là tịnh (sạch). Bồ Tát không bị nhiễm không, hữu hai bên, gọi là tịnh. Dùng tịnh tâm này, vận dụng lòng từ bi ban vui cho chúng sanh, dứt hẳn khổ của chúng sanh; nên gọi là Phạm Hạnh.
Ba, Thiên Hạnh. Thiên tức là đệ nhất Nghĩa Thiên. Bồ Tát từ lý của vũ trụ mà thành tựu hạnh nhiệm mầu; nên gọi là Thiên Hạnh.
Bốn, Anh Nhi Hạnh. Anh nhi là ví dụ cho Tiểu Thừa, Trời, Người. Bồ Tát dùng tâm từ bi, thị hiện hạnh lành nhỏ của mình giống như trời, người, Thinh Văn, Duyên Giác; nên gọi là Anh Nhi Hạnh.
Năm, Bệnh Hạnh. Bồ Tát dùng tâm bình đẳng, vận dụng vô duyên đại bi, thị hiện giống chúng sanh có cùng phiền não, có cùng bệnh khổ; nên gọi là Bệnh Hạnh.
Cúng Giỗ Giản Đơn     Phản Ứng     Công Cha Như Núi Thái Sơn     Triết Lý     Trưởng Lão Ni Sanghamitta     Tái Sinh Và Biến Đổi     Tam Tịnh Nhục     Mơ Mộng     Tám Ngọn Gió Đời     Số Phận     


Pháp Ngữ
Không tụng làm nhớp kinh,
Không đứng dậy, bẩn nhà,
Biếng nhác làm nhơ sắc,
Phóng dật uế người canh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,439 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,449,961