---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đại Nhân Bát Niệm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 大人八念 (Trung A Hàm Kinh)
Ngài A Na Luật Đà ở bờ nước Chi Đề Sấu, trong rừng, ngồi thư giản suy tư. Tâm nghĩ như thế này: Đạo có là từ vô dục. Không phải từ hữu dục mà có, cho đến đạo có là từ trí huệ, không phải ngu si mà có. Vì đức Thế Tôn có Tha Tâm Thông, biết được những suy tư trong tâm ông, nên hiện ra trước mặt ông, vì ông mà nói tám điều nhớ nghĩ của bậc đại nhân.
(Tiếng Phạn là A Na Luật Đà, tiếng Hoa là Vô Diệt, là đệ tử của Phật).
Một, Đạo Tùng Vô Dục, Phi Hữu Dục Đắc. Vì Tỳ Kheo tu đạo, đối với tất cả cảnh trần, không nên sanh tâm mong cầu. Tuy mình đã được vô dục, không nên cho người khác biết. Đây là nguyên nhân có thể chứng được đạo; đó là Đạo Tùng Vô Dục, Phi Hữu Dục Đắc.
Hai, Đạo Tùng Tri Túc, Phi Vô Yếm Đắc. Vì Tỳ Kheo tu đạo, áo mặc chỉ để che thân, ăn chỉ đủ sống qua ngày, tất cả nhu cầu của đời sống đều phải biết tri túc. Đây là nguyên nhân đắc đạo; nên gọi là đạo tùng tri túc, phi hữu yếm đắc (chứng được đạo là từ biết đủ, chắng phải không biết chán ghét nhu cầu cho sự sống mà được).
Ba, Đạo Tùng Viễn Ly, Phi Tụ Hội Đắc. Vì Tỳ Kheo tu đạo, đối với các pháp ở thế gian và thân tâm của mình, đều phải xa lìa. Đây là nguyên nhân đắc đạo; nên gọi là Đạo Tùng Viễn Ly, Phi Tụ Hội Đắc.
Bốn, Đạo Tùng Tinh Cần Phi Giải Đãi Đắc. Vì Tỳ Kheo tu đạo, thường phải siêng năng tu tập, dứt bỏ việc bất thiện, tu các pháp lành, luôn tự cảnh giác, chuyên nhất vững chắc, không bỏ phương tiện lợi tha. Đây là nguyên nhân chứng được đạo; nên gọi là Đạo Tùng Tinh Tấn, Phi Giải Đãi Đắc.
Năm, Đạo Tùng Chánh Niệm Phi Tà Niệm Đắc. Vì Tỳ Kheo tu đạo, phải quán sát các pháp trong, ngoài thân, tâm thảy đều không tịch, không có tà niệm. Đây là nguyên nhân chứng được đạo; nên gọi là Đạo Tùng Chánh Niệm, Phi Tà Niệm Đắc.
Sáu, Đạo Tùng Định Ý Phi Loạn Ý Đắc. Vì Tỳ Kheo tu đạo, nên xa lìa các pháp ác, chuyên tâm Thiền Định, không để cho tán loạn. Đây là nguyên nhân đắc đạo; nên gọi là Đạo Tùng Định Ý, Phi Loạn Ý Đắc.
Bảy, Đạo Tùng Trí Huệ Phi Ngu Si Đắc. Vì Tỳ Kheo tu đao, nên quán sát các pháp thạnh, suy ở thế gian, mà chứng được trí huệ sáng suốt, phân biệt rõ ràng, đều dứt trừ được hoặc nghiệp, không còn khổ của sanh, tử. Đây là nguyên nhân có thể chứng được đạo; nên gọi là Đạo Tùng Trí Huệ, Phi Ngu Si Đắc.
Tám, Đạo Tùng Bất Hí Lạc Phi Hí Hạnh Đắc. Vì Tỳ Kheo tu đạo, nên ở nơi vắng vẻ, xa lìa đùa giởn vui vẻ, tham quan du lịch, an trụ trong lý Vô Vi, bằng ý nghĩ chân chánh mà thấu hiểu. Đó là lý do chứng được đạo, nên gọi là Đạo Tùng Bất Hí Lạc, Phi Hí Hạnh Đắc.
Tám Ngọn Gió Đời     Số Phận     Tu Nhân Tích Đức     Tránh Né     Tụng Kinh Cầu Siêu     Máy Móc     Phóng Sanh & Ăn Chay     Phân Biệt Và Tôn Kinh     Tịnh Khẩu     Căn Tính     Tu sĩ: NS.Diệu Sơn
Thể loại: Giới Luật


[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm

Pháp Ngữ
Không chuyên tụng niệm, uổng kinh
Không siêng chăm sóc, hại nhanh cửa nhà
Biếng lười, thân sắc xấu xa;
Buông lung, tâm lạc nẻo tà nhớp nhơ
Vì canh phòng quá ơ hờ.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,393 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,445,567