---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Độ Hữu Ngũ Chủng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 土有五種 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Một, Duy Tánh Độ. Duy tánh tức là thể của pháp tánh Như Lai đã chứng được. Thể của Như Lai, ngoài thân không có cõi nước (độ), ngoài độ không có thân. Thân và độ, không khác, chỉ có một pháp tánh thôi. Đó gọi là Duy Tánh Độ.
Hai, Song Dẫn Độ. Thân Như Lai và cõi nước (độ) là nhất như, dung thông vô ngại, giống như hư không, tánh và tướng đều vắng lặng, đó gọi là song dẫn độ.
Ba, Câu Tán Tướng Độ. Như Lai dùng Trí Như Thật, biến vô số tướng như nước trong biển, trang nghiêm bằng châu báu; tùy theo tâm của chúng sanh, hiện ra vô số tánh và tướng cảnh giới của cõi nước. Đó gọi là Câu Tánh Tướng Độ.
Bốn, Dung Tam Thế Gian Độ. Cách biệt gọi là thế. Gián cách gọi là gian. Tam Thế gian là hữn tình thế gian, khí thế gian, trí chánh giác thế gian. Thân Pháp Giới của Như Lai, khắp tất cả nơi; vì tất cả quốc độ của chúng sanh tức là Pháp Thân thanh tịnh của Như Lai. Thân của Như Lai có thể làm thân của chúng sanh và thân của hư không, cõi nước, hòa đồng hoàn toàn, không chút chướng ngại. Đó gọi là Dung Tam Thế Gian Độ.
(Hữu tình chúng sanh tức là chúng sanh ở thế gian. Khí chánh giác thế gian tức là thế gian của Phật).
Năm, Tổng Nhiếp Độ. Như Lai đã chứng mười thân, bốn trí, viên dung hoàn toàn, bao trùm tất cả. Nói một cõi là tất cả cõi, nên một thân là gồm tất cả thân, muôn pháp tương dung trần trần không ngại. Đó gọi là Tổng Nhiếp Độ. (mười thân là Bồ Đề, hiển, hỏa, lực trì, tướng hảo trang nghiêm, oai thế, y sanh, phước đức, Pháp Thân, Trí Thân).
Đệ Nhất Đế     Giết Hại Quá Nhiều Biến Thành Lợn     Sám Hối Tội Hủy Báng?     Gõ Cửa Thiền – Ý Nguyện Cuối Cùng Và Di Thư     Tự Mãn     Đạo Phật Quan Niệm Thế Nào Về Thần Thông, Biến Hóa     Chỉ Ra Chỗ Xấu Của Mỹ Nữ     Hòa Thượng Suvanna Pannà Tăng Đuch (1909-1985)     “Tri chi nhứt tự, chúng diệu chi môn” là như thế nào?     Taco Miền Nam     


Pháp Ngữ
Tài sắc danh thực thùy,
Như địa ngục năm căn


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,912 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,327 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thu Hà
Lượt truy cập 30,028,774