---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Chủng Điều Phục
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六種調伏 (Bồ Tát Thiện Giới Kinh)
Một, Tánh Điều Phục. Vì Bồ Tát đời trước có chủng tánh của căn lành, hay tu tập pháp lành, điều phục Phiền Não Chướng của thân và tâm; nhờ vậy chứng được Bồ Đề. Đó gọi là Tánh Điều Phục.
Hai, Chúng Sanh Điều Phục. Bồ Tát giỏi điều phục tất cả chúng sanh. Nếu người có tánh Thinh Văn, làm cho chứng được đạo Thinh Văn; nếu người có tánh Duyên Giác, làm cho chứng được đạo Duyên Giác; cho đến những kẻ có tánh trời, người, làm cho được sự an vui của trời, người. Đó gọi là Chúng Sanh Điều Phục.
(Thinh Văn Đạo tức là Tứ Đế. Duyên Giác Đạo tức là 12 nhân duyên)
Ba, Hành Điều Phục. Vì Bồ Tát dùng vạn hạnh để điều phục các phiền não và hay thực hành đầy đủ Phật đạo; lại vì chúng sanh tu tập khổ hạnh, tâm không hối hận. Đó gọi là Hành Điều Phục.
Bốn, Phương Tiện Điều Phục. Bồ Tát dùng vô số Phương Tiện Điều Phục chúng sanh. Như gặp người mới phát tâm, dạy giữ giới, xa lìa sanh tử; người đã phát tâm, dạy họ gần gũi bạn lành tụng đọc kinh điển. Đó gọi là Phương Tiện Điều Phục.
Năm, Thục Điều Phục. Bồ Tát vì những chúng sanh không có căn lành, nói cho họ nghe an lạc của trời, người, khiến họ phát Bồ Đề tâm; người có căn lành, nói pháp xuất thế, khiến cho họ tăng trưởng, thành tựu quả lành. Đó gọi là Thục Điều Phục.
Sáu, Thục Điều Phục Ấn. Ấn tức là con dấu của pháp, lấy pháp tự in dấu lên tâm mình. ấn có ba loại:
01) Bồ Tát chuyên niệm Bồ Đề, tâm đã nhu nhuyến, nhưng chưa thanh tịnh; gọi là ấn Thục Điều Phục hạng dưới;
02) Bồ Tát, tuy đã thanh tịnh, nhưng chưa đầy đủ sự tịch tĩnh cao nhất; gọi là ấn điều phục hạng trung;
03) Bồ Tát tu hành nhiều kiếp, đầy đủ thanh tịnh, được sự vắng lặng lớn, đạo phẩm tròn đầy; gọi là ấn Thục Điều Phục hạng trên.
Mối Liên Hệ Giữa Tri Thức Và Trí Tuệ     Ảo Tưởng     Làm Việc Thiện Nhưng Sao Chưa Gặp Quả Lành ?     Đoàn Sủng     Phương Pháp Và Lợi Ích Của Việc Tu Tập Bát Quan Trai     Thông Cảm     Tại sao: “Oan ức mà không cần biện bạch” ?     Nội Tâm     Quan Điểm Của Phật Giáo Về Nguồn Gốc Loài Người?     Chiều Sâu     


Pháp Ngữ
Ai vui, an tịnh ý,
Quán bất tịnh, thường niệm,
Người ấy sẽ diệt ái,
Cắt đứt Ma trói buộc.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,272 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,379,342