---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Thập Tứ Tâm Đoạn Kết
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三十四心斷結 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú)
Vì Tam Tạng Giáo thuộc Bồ Tát dạy Bồ Tát rằng tuy đã xa lìa hai Hoặc Kiến, Tư nhưng muốn Hóa Độ Chúng Sanh nên các hoặc ẩn nấp không dứt để thị hiện sống, chết giống như chúng sanh trong ba cõi. Trải qua nhiều kiếp, Bồ Tát tu Lục Độ, Phạm Hạnh, đem lại lợi ích cho hữu tình, sau cùng đến cội cây Bồ Đề, Nhất Niệm tương ưng là lúc trí huệ chân thật vô lậu phát khởi thì dùng tám nhẫn, tám trí là 16 tâm; chín vô ngại, chín giải thoát là 18 tâm dứt hết tập khí của kiến, tư mà thành chánh giác; nên gọi là 34 tâm dứt trừ kết (phiền não).
Một, Bát Nhẫn. Nhẫn có nghĩa là nhận lãnh thật sự:
1) Khổ Pháp Nhẫn. Vì quán pháp Khổ Đế ở cõi Dục mà có thể nhận chịu;
2) Khổ Loại Nhẫn. Dùng pháp Khổ Đế ở cõi Sắc, Vô Sắc so sánh Khổ Đế ở cõi Dục mà quán và có thể nhận chịu;
3) Tập Đế Nhẫn: Quán pháp Tập Đế phiền não ở cõi Dục mà có thể nhận chịu;
4) Tập Loại Nhẫn: Dùng pháp Tập Đế phiền não ở cõi Sắc, Vô Sắc so sánh với Tập Đế ở cõi Dục mà quán và có thể nhận chịu;
5) Diệt Pháp Nhẫn: Quán pháp Diệt Đế ở cõi Dục mà có thể nhận chịu;
6) Diệt Loại Nhẫn: Dùng pháp Diệt Đế ở Sắc Giới và Vô Sắc Giới so sánh với Diệt Đế ở Dục Giới mà quán pháp và có thể nhận chịu;
7) Đạo Pháp Nhẫn: Quán pháp Đạo Đế ở cõi Dục mà có thể nhận chịu;
8) Đạo Loại Nhẫn: Lấy pháp Đạo Đế ở cõi Sắc và Vô Sắc so sánh Đạo Đế ở cõi Dục mà quán và có thể nhận chịu.
Hai, Bát trí. Trí có nghĩa là hiểu biết rõ ràng.
1) Khổ Pháp Trí: Nhờ quán Khổ Đế ở cõi Dục mà trí huệ phát sáng dứt được Kiến Hoặc;
2) Khổ Loại Trí: Lấy Khổ Đế ở cõi Sắc và Vô Sắc so sánh Khổ Đế ở cõi Dục mà quán và trí huệ phát sáng dứt được Kiến Hoặc của hai cõi trên;
3) Tập Pháp Trí: Nhờ quán Tập Đế ở cõi Dục mà trí phát sáng dứt được Kiến Hoặc;
4) Tập Loại Trí: Lấy tập để ở cõi Sắc và Vô Sắc so sánh Tập Đế ở cõi Dục mà quán và trí huệ phát sáng dứt được Kiến Hoặc hai cõi trên;
5) Diệt Pháp Trí: Nhờ quán Diệt Đế ở cõi Dục mà trí phát sáng dứt được Kiến Hoặc;
6) Diệt Loại Trí: Lấy Diệt Đế ở cõi Dục mà quán và trí huệ phát sáng dứt được Kiến Hoặc hai cõi trên;
7) Đạo Pháp Trí: Nhờ quán Đạo Đế ở cõi Dục mà trí phát sáng dứt trừ được hoặc;
8) Đạo Loại Trí: Lấy Đạo Đế của cõi Sắc và Vô Sắc so sánh với Đạo Đế ở cõi Dục mà quán thì trí huệ phát sáng dứt trừ Kiến Hoặc hai cõi ở trên.
Ba, Cửu Vô Ngại Đạo. Vô ngại là từng niệm tu quán đoạn hoặc (phiền não), không bị hoặc làm trở ngại. Bởi vì ở cõi Dục là một địa; Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền ở cõi Sắc là bốn địa (Địa còn gọi là hữu); Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ở cõi Vô Sắc là bốn địa. Tổng cộng ba cõi có chín địa. Mỗi địa có chín phẩm Tư Hoặc, ở trong mỗi địa tu vô ngại đạo này để đoạn trừ Tư Hoặc ấy.
(Nói Tư Hoặc có chín phẩm là vì hoặc này khó dứt trừ nên chia ba phẩm thượng, trung, hạ. ở trong mỗi phẩm ấy lại phân chia ra ba phẩm nữa nên tổng cộng có chín phẩm).
Bốn, Cửu Giải Thoát Đạo. Giải thoát có nghĩa là tự tại. Vì hoặc nghiệp lìa xa, không bị trói buộc là được tự tại. Dục Giới có một địa; Sắc Giới có bốn địa; Vô Sắc Giới có bốn địa, tổng cộng chín địa. Mỗi địa đều có chín phẩm Tư Hoặc. Các hoặc này đã dứt trừ tức là chứng được Giải Thoát Đạo.
Tại sao phương pháp thiền này không được thông dụng như trước kia?     Hành Trang Xuất Gia     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể ( P.2 )     Tìm Hiểu Về Giới Không Tà Dâm     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể ( P.1 )     Cư Sĩ Có Đời Sống Vợ Chồng Tu Tập Có Được Giải Thoát?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Đánh Bắt Chim ( P.2 )     Thủ Dâm & Tình Dục Trước Hôn Nhân Có Phải Là Tà Dâm?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Đánh Bắt Chim ( P.1 )     Thế nào là phương pháp tự ngộ?     Pháp Ngữ
Khi bồ câu giao du với quạ,lông cánh nó vẫn trắng nhưng tâm hồn thì đã hóa đen


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,842 pháp âm và 6,959 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,438 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 275, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 15,137,261