---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Không
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七空 (Nhập Lăng Già Kinh)
Do phàm phu chấp trước nên vọng tưởng về tự tánh, Như Lai nói pháp không để phá chấp trước đó. Các kinh nói về nghĩa không rất nhiều. Nay chỉ nói bảy nghĩa thôi, để ứng phó với căn cơ trong thời điểm ấy, như tuỳ bệnh cho thuốc.
Một, Tướng Không. Vì tất cả tánh của các pháp, tự, tha, cộng, ly đều có tướng là không. Đó là Tướng Không.
(Tất cả tánh là bốn tánh: tự, tha, cộng, ly. Ví như cho rằng một niệm của tâm từ căn sanh ra tức là tự tánh; từ trần sanh ra tức là tha tánh; căn và trần sanh ra tức là cộng tánh; lìa căn và trần sanh ra tức là ly tánh. Đối với tướng của bốn tánh này, đều không chấp trước; đó gọi là không).
Hai, Tánh Tự Tánh Không. Vì đối với đương niệm quán sát tất cả pháp được sanh ra, đều do nhân, duyên hòa hợp mà thành, vốn không có tánh tự sanh ra. Đó tánh của tự tánh là không.
Ba, Hành Không. Vì thân năm uẩn, vốn không có ngã, cũng không Ngã Sở. Chúng sanh không hiểu điều đó, chấp lấy thân năm ấm thành ngã. Từ có ngã khởi lên hành động. Nếu thuận tánh tìm tòi, thì các pháp của năm ấm, cuối cùng không thể tìm được. Đó là Hành Không.
(Ngã là ở trong năm ấm cưỡng lập ra một chủ tể, rồi chấp nó làm ngã. Ngã sở là thân năm ấm).
Bốn, Vô Hành Không. Vì không xa lìa những gì đã làm ở trước, mà còn hiểu rõ các ấm duyên khởi với nhau, không thể có tự tánh, cũng không có hành nào được làm. Đó là Vô Hành Không.
Năm, Nhất Thiết Pháp Ly Ngôn Thuyết Không. Vì tất cả pháp đều do vọng tưởng mà thành, vốn không có tự tánh, xa lìa nói năng. Đó là Nhất Thiết Pháp Ly Ngôn Thuyết Không.
Sáu, Đệ Nhất Nghĩa Thánh Trí Đại Không. Vì Phật là bậc tự giác thánh trí, không có tất cả cái thấy sai lầm và tập khí, cái bị không đã không, cái năng không cũng không. Đó là đệ nhất nghĩa thánh trí đại không.
(Tự Giác Thánh Trí là cái tâm đệ nhất nghĩa Phật chứng được. Kiến Quá là sự sai lầm của Kiến Hoặc. Tập Khí là khiến hoặc còn sót lại).
Bảy, Bỉ Bỉ Không. Vì cái không do ngoại đạo suy đoán kia, chỉ có thể không đối với cái kia, mà không thể không đối với cái này. Đó gọi là bỉ bỉ không.
(Không cái kia, không thể không với cái này là chỉ không với cảnh, mà không thể không với tâm).
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Sách Tấn     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Mã Minh     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 2 )     Lấy Quyết Định     Cúng Linh     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Gấp Tu     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phú Na Dạ Xa     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 1 )     Giữa Cọp Và Rắn     Không Vội Hoàn Tục     Pháp Ngữ
Như ong đến với hoa,
Không hại sắc và hương,
Che chở hoa, lấy nhụy.
Bậc Thánh đi vào làng.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,202 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,262 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tâm Đan Đỗ
Lượt truy cập 13,461,200