---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tích Môn Thập Diệu
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Tích môn thập diệu tức là mười sự huyền diệu. Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 14 phẩm đầu từ “Phẩm tựa cho đến phẩm An Lạc Hạnh kêu là Tích môn”, có đủ mười sự huyền diệu nên gọi là Tích môn Thập diệu. Bao gồm như sau:
1. Cảnh diệu: Tức là lý cảnh, chỉ thập như thị đăng cảnh. Tâm Phật và chúng sanh tâm vô sai biệt bất khả tư nghì. Đây có sáu cảnh:
a. Cảnh thập nhị nhơn duyên.
b. Cảnh thập như
c. Cảnh tứ đế
d. Cảnh nhị đế
e. Cảnh tam đế
g. Cảnh nhất thừa.
2. Trí diệu: Trí tức là trí toàn cảnh mà khởi lên, vì cảnh diệu nên trí cũng diệu theo, hòm nắp khớp nhau bất khả tư nghì.
3. Hành diệu: Hành tức là hành sở tu, diệu trí dẫn đạo hành nên cũng theo đó mà diệu bất khả tư nghì.
4. Vị diệu: Vị tức là địa vị mà chư hành đã trải qua, từ thập trụ cho đến thập địa vì hạnh diệu nên vị sở chứng cũng diệu bất khả tư nghì.
5. Tam pháp diệu: Tam pháp tức là ba pháp: Chân tánh, Quán chiếu, Tư thành. Thân thánh là lý, Quán chiếu là huệ, Tư thành là định. Ba pháp này là những pháp Phật chứng được diệu bất khả tư nghì.
6. Cảm ứng diệu: Cảm chỉ chúng sanh, ứng tức chư Phật, ý nói chúng sanh có thể cảm ứng Phật bằng viên cơ, còn Phật ứng lại bằng diệu ứng, như nước chẳng lên trên, trăng chẳng xuống dưới mà mặt trăng hiện khắp ở nhiều nước, thế là diệu bất khả tư nghì.
7. Thần thông diệu: Sự hiển ứng vốn không mưu tính sẵn có của Như Lai, thích hợp với thiện quyền phương tiện cơ nghi, biết hiện tại là diệu bất khả tư nghì.
8. Thuyết pháp diệu: Thuyết pháp thiên viên, Đại Tiểu thừa khiến chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, đó là diệu bất khả tư nghì.
9. Quyến thuộc diệu: Phật xuất thế vì các vị đại Bồ Tát ở mười phương đều tới lui tán trợ giúp đỡ, có vị dùng thần thông mà đến sanh, có vị dùng nguyện xưa mà đến, có vị vì ứng hiện mà đến, đều gọi là quyến thuộc, và đều là diệu bất khả tư nghì.
10. Lợi ích diệu: Phật thuyết Pháp tất cả chúng sanh đều khai mở bản tánh, được nhập vào tri kiến Phật địa, nhờ đó mà được lợi ích, lợi ích đó đều diệu bất khả tư nghì.
Tránh Né     Tụng Kinh Cầu Siêu     Máy Móc     Phóng Sanh & Ăn Chay     Phân Biệt Và Tôn Kinh     Tịnh Khẩu     Căn Tính     Tự Lợi & Lợi Tha     Náo Động     Vô Môn Quan Là Gì?     


Pháp Ngữ
Có phúc thì mất của
Vô phúc thì hại thân


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,371 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,443,946