---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Thân Phật
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Tam thân Phật là ba thân của chư Phật. Ba thân Phật Kinh luận có nhiều thuyết, chỗ hợp lại chỉ nói hai thân, chỗ phân ra ba thân, chỗ nói bốn thân, 10 thân khai hợp sai biệt không đồng, nhưng thuyết Tam thân phổ biến hơn hết trong các Kinh luận. Tam thân sau đây là căn cứ theo Duy Thức luận :
1. Tự tánh thân (pháp thân) : Tự tánh thân cũng gọi là pháp thân, Pháp thân Phật tên là Tỳ Lô Gía Na, Trung Hoa dịch là “Nhứt thiết xứ”, nghĩa là pháp thân bao trùm khắp cả thế giới (không gian) chu biến suốt ba đời (thời gian), xa lìa tất cả tướng, vượt ngoài vòng luận bàn đối đãi, mà trong đó có đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Đó là cái tự tánh chơn thật và bình đẵng của tất cả các pháp. Vì thế cho nên Pháp thân cũng gọi là Tự tánh thân.
2. Thọ dụng thân (báo thân) : Thọ dụng thân có hai thứ :
a. Một là tự do dụng thân, các Đức Như Lai trãi qua ba a tăng kỳ kiếp, tu tập vô lượng phước đức trí tuệ, kết quả thành tựu vô lượng công đức chơn thật. Thanh tịnh và Viên dung. Do đó cho nên suốt cùng tận ngằn mé đời vị lai các Đức Như Lai trọn vẹn tự mình thọ dụng đại pháp an lạc cõi Niết Bàn. Vì thế cho nên gọi là “ Tự thọ dụng thân”. Tự thọ dụng thân cũng gọi là Báo thân. Báo thân Phật tên là Lô Xá Na, Trung Hoa dịch là Tịnh Mãn
b. Hai là tha thọ dụng thân, các Đức Như Lai do bình đẵng tánh trí thực hiện thân đầy đủ công đức vi diệu, vì hàng Đăng địa đại thừa Bồ Tát, hiện đại thần thông chuyển pháp luân, xé tan lưới nghi ngờ khiến cho các hạng Bồ Tát thọ dụng Đại Thừa pháp an lạc, tha thọ dụng thân gọi Thắng ứng thân.
3. Biến hóa thân Hóa thân : Biến hóa thân là các Đức Như Lai do thành sở tác trí biến hóa vô lượng, tùy loại hóa thân, vì các hàng Nhị Thừa phàm phu, ứng theo căn cơ tùy nghi thuyết pháp, khiến cho họ được mọi điều lợi lạc. Biến hóa thân cũng gọi là Liệt ứng thân. Ứng thân của Như Lai tên Thích Ca Văn. Trung Hoa dịch là Độ Ốc Tiêu, có nghĩa là độ khổ ách cho chúng sanh. Tam thân sau đây là căn cứ theo thành _ Duy – Thức – Luận
How Can Combat Half Work?     Chú Tiểu Hiền Trí     “Chẳng lấy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình”?     Vạn Vật Hữu Linh Vậy Ăn Chay Có Ích Gì?     Sometimes, overseas students might be from paying taxes on specific forms of educational funding exempt.     Người Chăn Bò Nanda     Không tịch thì ai còn có phiền não?     Không Thể Đem Tình Phàm Để Lượng Thánh     Lại Tra Hòa La     Thế nào là không tịch?     


Pháp Ngữ
Sai chi hào ly
Thất chi thiên lý.
(Sai sót một ly
Mất đi nghìn dặm.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,537 pháp âm và 6,978 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,509 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,276 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Phaptang
Lượt truy cập 16,945,287