---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Chủng Sanh Tử
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Sự luân chuyển sanh tử của chúng sanh, trong ba cõi có thể phân biệt làm hai phần: Phần đoạn sanh tử và Biến dịch sanh tử. Các bộ luận đều dựa vào hai phần này mà lập ra bảy thuyết sanh tử bao gồm:
- Phần đoạn sanh tử: Là sự luân chuyển theo nghiệp báo trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dù chúng sanh trong ba cõi có thọ mạng dài ngắn, thân thể có nhỏ lớn khác nhau, tất cả đều chẳng thoát khỏi sự luân chuyển sanh tử, do lực cuốn hút của nghiệp báo dẫn dắt.
- Lưu nhập sanh tử: Là ban đầu do vô minh, tâm thức quên chân theo vọng, khiến chúng sanh nhập vào vòng sanh tử.
- Phản xuất sanh tử: Tức ra khỏi vòng luân chuyển sanh tử, khi đã tu hành tâm thức tỉnh giác, buông vọng về chân, là chỉ cho các bậc A La Hán và hàng Bồ Tát trong quá trình tu tập trừ phiền não mê hoặc, được chứng quả dần từ thấp đến cao, tạo ra sự dời đổi sanh tử theo ba luật nhân dời thời quả đổi.
- Phương tiện sanh tử: Là chỉ cho hàng Bồ Tát đã đoạn trừ hết lậu hoặc phiền não và đã lìa sanh tử trong ba cõi, vì phương tiện giáo hóa cho chúng sanh, nên sanh lại trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới để độ chúng sanh.
- Nhân duyên sanh tử: Là chỉ cho các hàng Bồ Tát từ sơ địa đến cửu địa, còn phải lưu chuyển để tu tập. Lấy lý bất khả tư nghì làm nhân và trí chân thực vô lậu (không còn phiền não rỉ chảy) có công năng quán soi làm duyên để phá trừ hoàn toàn vô minh hoặc (sự che lấp mê mờ của vô minh) hơn nữa Bồ Tát nhân hóa độ chúng sanh mà thị hiện luân chuyển trong ba cõi.
- Hữu lậu sanh tử: Là chỉ cho giai vị Bồ Tát pháp vân địa (hàng Bồ Tát ở địa vị thứ mười trong Thập địa) do còn một chút vô minh hoặc sau chưa đoạn trừ, cần phải có một lần biến dịch sanh tử sau cùng để đoạn trừ.
- Vô lậu sanh tử: Là chỉ cho các vị Bồ Tát Đẳng Giác, đã phá sạch hết vô minh phiền não và vào quả vị Diệu Giác không còn thọ thân sau nữa.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七種生死 (Phiên Dịch Danh Nghĩa)
Một, Phần Đoạn Sanh Tử. Phần là một Đoạn Giới hạn. Đoạn là một khúc, một đoạn. Vì quả báo trong ba cõi về tuổi thọ có giới hạn dài, ngắn; về thân hình có lớn nhỏ, nhưng đều không thoát khỏi sanh tử. Đó là Phần Đoạn Sanh Tử.
Hai, Biến Dịch Sanh Tử. Nhân dời quả đổi, gọi là biến dịch. Vì A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát đã xa lìa sanh tử trong ba cõi, được sanh lên cõi Phương Tiện Hữu Dư và Phương tiện hoá thân, đến lúc đoạn hoặc chứng quả. Nhân dời quả đổi, xét về sanh tử; đó là biến dịch sanh tử.
(Nhân dời quả đổi là như sơ quả là nhân, nhị quả là quả; nhị quả là nhân, tam quả là quả; tam quả là nhân, tứ quả là quả. Cõi phương tiện là hàng Nhị Thừa, tu đạo phương tiện, dứt kiến, Tư Hoặc nên ở cõi ấy).
Ba, Lưu Nhập Sanh Tử. Vì chúng sanh vừa có Ý Thức mê mờ chân tánh, chạy theo vọng tình, trôi vào biển Khổ Sanh tử, chìm nổi không ngừng. Đó là trôi vào biển khổ sanh tử.
Bốn, Phản Xuất Sanh Tử. Nếu chúng sanh phát tâm tu hành, bỏ vọng về chân, thì có thể ra khỏi sanh tử, đến thẳng Niết Bàn. Đó gọi là ra ngoài sanh tử.
Năm, Nhân Duyên Sanh Tử. Các vị Bồ Tát từ Hoan Hỉ Địa trở về sau, đều lấy lý bất tư nghì là đối tượng để làm nhân quán sát; lấy Trí Vô Lậu chân thật là chủ thể quán sát làm duyên; cùng với việc phá Vô Minh hoặc; lại vì công hạnh giáo hóa chúng sanh, nên thị hiện có sanh có tử. Đó gọi là sanh tử vì có nhân duyên.
(Trí vô lậu chân chánh là trí tuệ của Bồ Tát. Nhờ trí tuệ này mà dứt trừ được hoặc, nghiệp để không rơi vào sanh tử; đối với trí của Nhị Thừa thì trí huệ này là chân chánh).
Sáu, Hậu Hữu Sanh Tử. Vì Bồ Tát ở Pháp Vân Địa thứ mười, do một phẩm Vô Minh chưa dứt cuối cùng, nên còn một lần biến dịch sanh tử. Đó là sanh tử lần cuối.
(Phẩm Vô Minh hoặc cuối cùng là Vô Minh hoặc có bốn hai phẩm, đây là phẩm cuối cùng).
Bảy, Vô Hậu Sanh Tử. Vì Bồ Tát ở vị Đẳng Giác, phá phẩm cuối cùng Vô Minh Phiền Não, vĩnh viễn dứt sạch, vào ngôi vị Diệu Giác, không chịu thân đời sau. Đó là không sanh tử ở đời sau.
Chùa Hiệp Long: Thư Ngỏ Ấn Tống Kinh-Sách     Hương Xuân Trong Phong Vị Thiền     Chiêm Bái Tứ Động Tâm     Gõ Cửa Thiền – Thiền Kể Chuyện     Tiến Hóa     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Trí Khải     Giả Làm Trang Nghiêm     Thế nào là chấp có và chấp không?     Tu Bát Quan Trai Mà Ăn Phi Thời Có Phạm Giới?     KỶ LUẬT Ở ĐÂU!?     


Pháp Ngữ
Bần cùng tự tại
Phú quý đa ưu.
(Nghèo khó tự tại thung dung
Giàu sang lắm nỗi mông lung ưu sầu.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,572,325