---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Như Lai Thất Thắng Sự
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 如來七勝事 (Ưu Bà Tắc Giới Kinh)
Một, Thân Thắng. Vì thân của Như Lai sắc vàng, tướng hảo quang minh, tự nhiên trang nghiêm đẹp đẽ, không có gì so sánh được. Chúng sanh thích nhìn thân Phật, không chán. Đó gọi là Thân Thắng.
Hai, Pháp Trụ Thắng. Vì Như Lai, đối với các pháp, tự mình đã được lợi ích, an trụ ở pháp vị chân như, lại thương xót tất cả chúng sanh, muốn cho chúng cũng được an vị ở đó, với mình không khác. Đó gọi là Pháp Trụ Thắng.
(Chân Như Pháp Vị là vì tất cả các pháp đều lấy chân như là địa vị).
Ba, Trí Thắng. Vì Như Lai đầy đủ trí huệ, vô lượng vô biên, Thanh văn, Duyên Giác không sao bằng được. Đó gọi là Trí Thắng.
Bốn, Cụ Túc Thắng. Vì Như Lai, đối với hạnh, mạng, giới, kiến đều đầy đủ; Thanh văn, Duyên Giác, không sao bằng được. Đó gọi là Cụ Túc thắng.
(Hạnh là Lục Độ Phạm Hạnh, tức là Bố Thí, Trì Giới… Mạng là thanh tịnh đầy đủ, Viên Mãn; Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát không sao bằng được. Đó gọi là Hạnh Xứ Thắng. )
Năm, Hành Xứ Thắng. Vì Như Lai tu tập 100. 000 Tam Muội, chín thứ đại thiền, tất cả thắng hạnh đầy đủ, viên mãn; Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát không sao bằng được. Đó gọi là Hạnh Xứ Thắng). Tiếng Phạn là Tam Muội, tiêng Hoa là Chánh Định. Chín thứ đại thiền là Tự Tánh Thiền, Nhất Thiết Thiền, Nan Thiền,nhất Thiết Môn Thiền, Thiện Nhân Thiền, Nhất Thiết Hạnh Thiền, Trừ Phiền Não Thiền, Thử Thế Tha Thế Thiền, Thanh Tịnh Tịnh Thiền).
Sáu, Bất Khả Tư Nghị Thắng. Vì Như Lai đã viên thành Thần Thông, đạo lực, vạn hạnh, các pháp đầy đủ. Thinh Văn,Duyên Giác, Bồ Tát không thể so được phần nhỏ. Đó gọi là Bất Khả Tư Nghị Thắng.
Bảy, Giải Thoát Thắng. Giải thoát là xa lìa ràng buộc, tự tại vô ngại. Vì Như Lai tất cả phiền não, hoặc nghiệp đều hết sạch, tự tại vô ngại, vượt hơn tất cả. Đó gọi là Giải Thoát Thắng.
Nhận Diện Sự Thật, Vượt Qua Khổ Đau…     Đãng Trí     Một Vài Sẻ Chia Về Kinh Nghiệm Thực Tập Ăn Chay     Bất Bạo Động     Hiểu & Thương     Trốn Thoát     Quay Đầu Là Bờ     Trung Gian – Lệ Thuộc     Tịnh Đâu Xuất Của Bồ Tát Di Lặc     Sống Còn     


Pháp Ngữ
Sơn trung hữu trực thụ
Thế thượng vô trực nhân.
(Núi rừng còn có cây lên thẳng
Ngay thẳng trên đời chẳng có ai.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,448 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,453,872