---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Chủng Hạnh Quán Nhất Thiết Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十種行觀一切法 (Hoa Nghiêm Kinh)
Trong phẩm Thập Trụ của Kinh Hoa Nghiêm, trong trụ thứ ba là Tu hành, ngôi vị Bồ Tát này dùng mười thứ hạnh để quán tất cả pháp.
(Thập Trụ là Phát Tâm, Trị Địa, Tu Hành, Sanh Quý, Phương Tiện Cụ Túc, Chánh Tâm, Bất Thối, Đồng Chân, Pháp Vương Tử, Quán Đảnh).
Một, Quán Nhất Thiết Pháp Vô Thường. Vị Bồ Tát này chỉ Quán Tất Cả Pháp Không ngưng nghỉ dù trong một niệm, sanh và diệt trong từng Sát Na mà chưa từng chứng được lý chân thường của Pháp Thân. Đó gọi là Quán Tất Cả Pháp Vô Thường. (Tiếng Phạn là Sát Na, tiếng Hoa là Nhất Niệm).
Hai, Quán Nhất Thiết Pháp Khổ. Vị Bồ Tát này quán các pháp năm uẩn, có sanh có diệt đều có thể làm bức bách con người, chưa chứng được an vui của Niết Bàn. Đó gọi là Quán Tất Cả Pháp Khổ.
Ba, Quán Nhất Thiết Pháp Không. Vị Bồ Tát này quán tất cả các pháp đều vắng lặng, mà chưa thể chứng được pháp chân thiện. Đó gọi là Quán Tất Cả Pháp Không. (Pháp Chân Thiện tức là pháp lành xuất thế, không phải cái thiện của người, trời ở thế gian).
Bốn, Quán Nhất Thiết Pháp Vô Ngã. Vị Bồ Tát này quán tất cả pháp đều không (thật) thì có thể đi vào cảnh vô ngã, nhưng chưa chứng được chân ngã của bát tự tại. Đó gọi là Quán Tất Cả Pháp Vô Ngã. (Bát tự tại là:
01) Hiện một thân thành nhiều thân,
02) Hiện một trần thân mà đầy đại thiên giới,
03) Thân lớn nhẹ nhàn đi đến nơi xa,
04) Hiện vô số loài thường ở một chỗ,
05) Các căn hỗ dụng,
06) Được tất cả pháp tướng như không có pháp,
07) Nói ý nghĩa một bài kệ đến vô lượng kiếp,
08) Thân trùm khắp muôn nơi như hư không).
Năm, Quán Nhất Thiết Pháp Vô Tác. Vì Bồ Tát này quán tất cả pháp đã biết niệm niệm vô thường, vì thế hiểu rõ các pháp không có tướng tạo tác. Đó gọi là Quán Nhất Thiết Pháp Vô Tác.
Sáu, Quán Nhất Thiết Pháp Vô Vị. Vì Bồ Tát này quán tát cả pháp đều là khổ thì không có ý vị vui sướng, dứt hết các niệm tham ái. Đó gọi là Nhất Thiết Pháp Vô Vị.
Bảy, Quán Nhất Thiết Pháp Bất Như Danh. Vì Bồ Tát này Quán Tất Cả Pháp Không có thật thể, chỉ là giả danh. Đó gọi là Quán Nhất Thiết Bất Như Danh.
Tám, Quán Nhất Thiết Pháp Vô Xứ Sở. Vì Bồ Tát quán các pháp trong năm uẩn để tìm kiếm Ngã Tướng, trọn không thể được, vì năm pháp uẩn ấy cũng không có nơi chốn. Đó gọi là Quán Tất Cả Pháp Vô Xứ Sở.
Chín, Quán Nhất Thiết Pháp Ly Phân Biệt. Vì Bồ Tát này quán tất cả pháp, hiểu rõ là không, lìa xa các tướng hư vọng, phân biệt, chấp trước. Đó gọi là Quán Tất Cả Pháp Ly Phân Biệt.
Mười, Quán Nhất Thiết Pháp Vô Kiên Thật. Vì Bồ Tát này quán tất cả pháp đã lìa xa phân biệt thì biết các pháp ấy đều là hư vọng, không chắc thật. Đó gọi là Quán Nhất Thiết Pháp Vô Kiên Thật.
Ý Nghĩa Và Phương Cách Làm Lễ Tắm Phật     Sự khác biệt giữa chánh niệm và vô tâm ?     Hoa Sen Có Ý Nghĩa Gì Trong Phật Giáo     Gõ Cửa Thiền – Thông Báo     Bánh Dâu Tây     Thế nào phiền não tức Bồ đề?     Sơ Cấp Phật Học – năm 2     Gõ Cửa Thiền – Người Cho Phải Biết Ơn     “Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”?     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Về Quê     


Pháp Ngữ
Người diễn kịch là kẻ điên .
Người xem kịch là thằng ngốc


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,616 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,299 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất quocdai75
Lượt truy cập 21,615,447