---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Nhất Trí
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十一智 (Đại Bát Nhã Kinh)
Một, Thế Tục Trí. Trí hữu lậu của thế gian không thể ra ngoài sanh tử, nên gọi là thế tục trí cũng gọi là danh tự trí. Vì trí này chỉ có tên mà không có lý.
Hai, Pháp Trí. Tứ Đế Khổ, Tập, Diệt, Đạo ở dục giới; Trí Vô Lậu về các pháp này (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) có khả năng dứt trừ Kiến Hoặc phiền não ở dục giới, nên gọi là Pháp Trí.
Ba, Loại Trí. Tứ Đế ở Sắc Giới, Vô Sắc Giới; lấy Tứ Đế ở dục giới so sánh mà quán sát. Từ dứt trừ Kiến Hoặc ở hai giới trên (sắc, Vô Sắc Giới) phát sanh ra trí huệ vô lậu về Khổ, Tập, Diệt, Đạo, nên gọi là loại trí. Trí này cùng loại với Pháp Trí).
Bốn, Khổ Trí. Khổ có nghĩa bức bách. Vì quán Sát Năm ấm, nhận ra được vô thường, khổ, không, vô ngã mà chứng được Trí Vô Lậu, nên gọi là khổ trí.
(Vô Thường là thân năm ấm cuối cùng hoại diệt. Khổ là thân này chịu các khổ bức bách sanh, tử. Không là thân này do bốn đại giả hợp mà thành, cuối cùng chẳng còn. Vô Ngã là bốn đại mỗi thứ đi về một nẻo của nó thì cái gì là ngã).
Năm, Tập Trí. Tập có nghĩa là nhóm hợp. Vì quán Sát Nhân phiền não Kiến Hoặc và Tư Hoặc mà có khả năng nhóm hợp quả sanh tử, được Trí Vô Lậu, nên gọi là tập trí.
Sáu, Diệt Trí. Diệt có nghĩa là dứt hết (Đoạn Diệt). Vì dứt hết phiền não kiến, tư được Trí Vô Lậu, nên gọi là Diệt Trí.
Bảy, Đạo Trí. Đạo là có thể thông suốt. Vì con đường giới, định, huệ có khả năng dẫn đến Niết Bàn. Nương vào đó mà tu thì được Trí Vô Lậu, nên gọi là Đạo Trí.
Tám, Tha Tâm Trí. Muốn biết pháp tâm và Tâm Sở ở dục giới, Sắc Giới và biết pháp tâm và Tâm Sở Vô Lậu, nên gọi là Tha Tâm Trí.
Chín, Tận Trí. Vì ta đã thấy khổ rồi, đã dứt tập rồi, đã chứng diệt rồi, đã tu đạo rồi. Khi nhớ như thế thì được Trí Vô Lậu, nên gọi là Tận Trí.
Mười, Vô Sanh Trí. Vì ta đã thấy khổ rồi, không còn thấy nữa. Ta đã dứt tập rồi, không còn dứt nữa. Ta đã chứng diệt rồi, không còn chứng nữa. Khi tưởng như thế thì được Trí Vô Lậu, nên gọi là Vô Sanh Trí.
Mười một, Như Thật Trí. Vì đối với tất cả pháp biết đúng đắn như thật, không có trở ngại. Đó là trí Phật, nên gọi là Trí Như Thật.
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Khoản Đãi Thầy Giáo ( P.2 )     Khi nào linh hồn đi đầu thai làm kiếp người vào tháng thứ mấy trong bào thai mẹ?     Tụng Kinh, Hồi Hướng, Vong Linh Tử Nạn Có Lợi Ích Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Khoản Đãi Thầy Giáo ( P.1 )     49 ngày là định nghiệp, mà sao còn cúng 100 ngày?     Tự Mình Nhập Thất Tịnh Tu Được Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Mở Tiệc Đãi Khách ( P.3 )     Pháp thiền đầu tiên của Phật là gì?     Lấy Hình Phật Làm Hình Nền Điện Thoại Có Tội Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Mở Tiệc Đãi Khách ( P.2 )     Pháp Ngữ
Đãn tồn phương thốn thổ
Lưu dữ tử tôn canh.
(Những còn tấc đất dày âm đức
Để lại cho con cháu cấy cày.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,586 pháp âm và 6,947 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,347 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 273, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 14,818,535