---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Hỏa Dụ Bồ Tát Thập Chủng Thiện Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 火喻菩薩十種善法 (Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn Kinh)
Nung nấu, tôi luyện phải nhờ đến sức khởi lên, tiêu diệt, biến hóa không sao lường được nguyên do, cho đến mọi hiện hữu không còn, trở về với khoảng không, phá tan bóng tối, soi rõ vạn tượng đều là bản chất của lửa. Bồ Tát tu hành dùng lửa trí huệ, dứt vọng là chân, trui rèn phàm phu thành bậc thánh, phá tan chấp hữu trở về không, soi chỗ tối tăm thành nơi sáng tỏ, nên lấy lửa làm ví dụ.
Một, Thiêu Phiền Não Tận. Trí huệ như lửa. Phiền não như củi. Bồ Tát dùng trí huệ quán sát, diệt trừ hết các phiền não tham, sân, si. Ví dụ như lửa lớn có thể đốt cháy hết cây cối, thảo mộc các loại mọc lên từ mặt đất.
Hai, Thành Thục Phật Pháp. Bồ Tát tu hành dùng trí huệ quán sát thành thục tất cả Phật Pháp. Đã thành thục rồi thì trải qua muôn kiếp không hư hoại. Ví dụ như tánh nóng của lửa có thể làm cho tất cả cây cỏ, thảo dược mọc lên từ mặt đất đều được thành thục.
Ba, Càn Phiền Não Ứ Nê. Nếu tâm vướng mắc bởi phiền não thì tánh tối tăm không sáng suốt, giống như thân mình dính đầy bùn nhơ thì thân thể dơ bẨn Không sạch sẽ được; nên gọi là phiền não ứ nê. Bồ Tát tu hành hay dùng trí huệ quán sát dứt trừ phiền não dơ bẩn, hồi phục tánh vốn trong sáng. Ví dụ như lửa lớn có thể làm khô cạn tất cả vật ẩm thấp và bùn nhơ.
Bốn, Như Đại Hỏa Dụ. Các loài hữu tình bị phiền não làm đau khổ, nếu bị bệnh lạnh bức bách, Bồ Tát dùng sức trí huệ chỉ bày cho tất cả, làm cho lìa khổ được vui. Giống như đống lửa lớn, nếu ai đến gần thì thoát khỏi khổ sở của giá rét bức bách và có được niềm vui của ấm áp.
Năm, Tác Quang Minh Chiếu. Bồ Tát tu hành dùng ánh sáng trí Huệ Chiếu khắp mọi nơi, làm cho các loài hữu tình ở nơi tối tăm, chưa từng giác ngộ, đều được giác ngộ. Ví như có người ở trên đỉnh núi Tuyết Sơn, đốt lên đống lửa lớn, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi, không chỗ tối tăm nào mà không được soi tới.
Sáu, Năng Sử Kinh Bố. Bồ Tát có oai đức của trí huệ lớn, ánh sáng rạng ngời bao phủ, hay làm cho Thiên Ma, ngoại đạo đều sanh lòng lo sợ, lìa bỏ chỗ ở, rút lui về nơi xa xôi. Ví như lửa lớn làm cho các loài ác thú đều sợ hãi, lánh xa hang ổ, chạy trốn khắp nơi.
Bảy, Năng Tác An Ủy. Vì các loài hữu tình tối tăm bất giác, lặn hụp trong các đường, chịu đau khổ, vô cùng. Bồ Tát có thể nói pháp an ủi cho chúng, làm cho xa lìa vô số phiền não, đi theo con đường giác ngộ. Ví như người đi xa, ban đêm đi trong đồng không mông quạnh, thất lạc phương hướng, đâm ra lo sợ. Nếu thấy được đóm lửa thì liền đến đó, tâm được an ổn.
Tám, Lợi Dữ Chúng Cộng. Bồ Tát tùy theo sự thọ dụng lợi dưỡng thiếu đủ đều đem chia xẻ với đại chúng, hoặc sang hoặc hèn đều không phân biệt. Ví như đống lửa lớn, ánh sáng chiếu soi tất cả, không chút phân biệt chỗ này hay chỗ kia.
Chín, Nhân Sở Cúng Dường. Bồ Tát có tâm từ bi vô lượng, giáo hóa rộng rãi gồm tất cả trời, người, A Tu La đều cúng dường, cung phụng như chư Phật. Ví dụ như lửa trong thế gian, các Bà La Môn, Sát Đế Lợi, dân thường đều phụng sự theo nhu cầu.
Mười, Nhân Bất Khinh Mạng. Vì Bồ Tát ở trong Đại Thừa, tuy mới phát tâm, nhưng có thể khiến cho trời, người, A Tu La không dám xem thường. Vì những loài ấy biết rằng vị Bồ Tát kia, chẳng bao lâu nữa, sẽ thành Phật quả. Ví như đóm lửa nhỏ, không dám xem thường. Vì đóm lửa tuy nhỏ nhưng có thể cháy lan cả cánh đồng, chớ có sơ xuất.
Tối thượng thừa là quả vị Phật?     Không quy y Tam bảo niệm Phật có được vãng sanh không?     Nghe Lời Thần Khuyên Được Sống     Khuyên Các Gia Đình Bất Hòa     Minh Tâm Kiến Tánh.     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Bảo Tích     Pháp Môn Nào Cũng Tối Thắng     Phải Chăng Niết Bàn Là Cái Gì Mà Bạn Đạt Được, Hay Niết Bàn Là Bạn     Gan Phượng Chiên Mè     Gỏi Bầu Tôm Chay     


Pháp Ngữ
Cúng dường bậc đáng cúng,
Chư Phật hoặc đệ tử,
Các bậc vượt hý luận,
Ðoạn diệt mọi sầu bi.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,872 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,319 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất thanloanthanhnhan
Lượt truy cập 26,131,110