---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Chủng Trí
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十種智 (Hoa Nghiêm Kinh)
Thập chủng trí tức là Nhất Thiết Chủng Trí của ba đời chư Phật. Như Lai làm cho tất cả Bồ Tát phải tu học để được mở mang, thấu hiểu.
Một, Tam Thế Trí. Đối với các pháp trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều thông hiểu rõ ràng. Đó gọi là Tam Thế Trí.
Hai, Phật Pháp Trí. Phật là tiếng Phạn, gọi đủ là Phật Đà, tiếng Hoa là Giác. Vì thấy được tự tánh của pháp, khéo ra khỏi thế gian, biểu hiện các oai nghi, nói pháp độ sanh. Đó gọi là Phật Pháp Trí.
Ba, Pháp Giới Vô Ngại Trí. Biết tất cả chúng sanh vốn đầy đủ thể của Pháp Giới, sự và lý dung thông, hoàn toàn không trở ngại. Đó gọi Là Trí Không Trở Ngại Đối Với Pháp Giới.
Bốn, Pháp Giới Vô Biên Trí. Biết các pháp sắc và tâm của chúng sanh, tức là Pháp Giới, đầy khắp tất cả thế gian không có giới hạn. Đó là trí vô biên đối với Pháp Giới.
Năm, Sung mãn nhất thiết thế giới trí. Vì Như Lai từ định khởi lên diệu dụng to lớn, khắp cả thế gian, soi sáng khắp hết. Đó gọi là trí biết đầy đủ tất cả thế giới.
Sáu, Phổ chiếu nhất thiết Thế Gian Trí. Vì Như Lai có trí huệ quang minh lớn, chiếu khắp vô lượng thế giới. Đó gọi là Trí Chiếu Khắp Tất Cả Thế Gian.
Bảy, Trụ Trì Nhất Thiết Thế Gian Trí. Vì Như Lai có thần lực lớn, an trụ và hộ trì chánh pháp trong thế giới, biết rõ căn cơ lớn, nhỏ của chúng sanh mà giáo hóa. Đó gọi là Trí An Trụ Hộ Trì Chánh Pháp Trong Tất Cả Thế Giới.
Tám, Tri nhất thiết chúng sanh trí. Như Lai biết được nhân duyên thiện, ác của tất cả chúng sanh mà nên dạy cái gì cho chúng và khiến cho chúng thấu hiểu rõ ràng. Đó gọi là Trí Biết Tất Cả Chúng Sanh.
Chín, Tri Nhất Thiết Pháp Trí. Như Lai đã biết phải dạy chúng sanh như thế nào, lại còn rành biết sử dụng pháp nào để giáo hóa chúng. Đó gọi là Trí Biết Tất Cả Pháp.
Mười, Tri Vô Biên Chư Phật Trí. Vì Như Lai biết việc thuyết pháp giáo hóa tất cả chúng sanh của vô số chư Phật, một cách rõ ràng; đó gọi là Trí Biết Vô Số Chư Phật.
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Người Mở Tiệm Ăn, Quán Rượu ( P.1 )     Phật Tử Làm Chủ Lễ     Nên Gửi Linh Các Con Vào Chùa     ĐI TÌM HẠNH PHÚC     Người Đi Thuyền Dâng Hương     Con Lừa Già     Hai Lần Sống Lại     Kiến tánh chưa thành Phật?     Quay Đầu Là Bờ     Liều Lĩnh     


Pháp Ngữ
Nỗ lực, giữ chánh niệm,
Tịnh hạnh, hành thận trọng
Tự điều, sống theo pháp,
Ai sống không phóng dật,
Tiếng lành ngày tăng trưởng.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,776 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,306 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích phước nghiêm
Lượt truy cập 23,678,849