---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Văn Kinh Thập Ích
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 聞經十益 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Vì Như Lai Tỳ Lô Giá Na hiện thân vô tận Pháp Giới nhiều khắp như mây, bao dung mọi nơi, cùng Phật trong mười phương làm chủ, bạn với nhau, khế hợp với tánh viên dung mà nói kinh này, khiến cho tất cả đại chúng Bồ Tát và chúng sanh đời vị lai trong Pháp Giới đều được nghe, tin, hiểu, ngộ, và sanh vào nhà Như Lai, cho đến đi vào biển tánh Tỳ Lô. Nếu người nào nghe kinh này thì được lợi ích vô lượng vô biên. Nay tóm lại có mười thứ, nên gọi là nghe kinh được mười điều lợi ích.
Một, Kiến Văn Ích. Kiến, văn là thấy, nghe. Như Lai luôn luôn nói kinh này ở mọi nơi, Phật trước Phật sau giống nhau, pháp là như thế. Nay chúng sanh vào cảnh giới Phật, thành tựu ích lợi do thấy và nghe kinh này.
Hai, Phát Tâm Ích. Vì nghe Như Lai nói cái nhân ban đầu của đại nguyện, đại hạnh là thề độ chúng sanh, vì thế phát tâm tin tưởng, học hạnh nguyện của Phật, thành tựu ích lợi do phát tâm.
Ba, Tạo Tu Ích. Vì nghe Như Lai nói kinh lớn này, phát khởi nghiệp lành trí huệ thích hợp với căn cơ của chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh tiến tu như pháp, thành tựu ích lợi của việc tu tập.
Bốn, Đốn đắc ích. Vì nghe Như Lai mới thành chánh giác, liền nói kinh này là pháp luân căn bản, nghĩa lý nhiệm mầu, đầy đủ các đức, khiến cho các chúng sanh liền được khai, ngộ, thành tựu ích lợi.
Năm, Diệt Chướng Ích. Vì nghe Như Lai nói kinh lớn này, càng rõ trang nghiêm thắng đức của hai quả y và chánh, vì vậy tin tưởng, vui thích tu hành, diệt chướng ngại do phiền não gây ra, thành tựu ích lợi do diệt được chướng ngại.
(hai quả là y và chánh. Y quả là thế giới trang nghiêm hoa tạng; chánh quả là mười thân Như Lai).
Sáu, Nhiếp Vị Ích. Vì nghe kinh này nói rõ địa vị viên dung, là một trong những vị, thu nhiếp công đức các vị khác, hạn kỳ chứng nhập của tâm, thành tựu lợi ích từ địa vị.
Bảy, Khởi Hạnh Ích. Vì nghe kinh này nói rộng hạnh mầu nhiệm viên dung, tức là một hạnh liền thành các hạnh nên tin sâu, hiểu thấu, phát tâm tu hành, thành tựu ích lợi của việc Hành Trì.
Tám, Xứng Tánh Ích. Vì nghe kinh này, luận bàn cùng tột xứng hợp với tánh của pháp chân thật, nhất quyết thấu rõ, nương tánh mà tu, thành tựu lợi ích khế hợp với tánh.
Chín, Chuyển Lợi Ích. Vì nghe kinh này nói rằng tất cả chúng sanh đều có đầy đủ trí huệ của Như Lai rồi mở rộng đến con người đều được lợi ích.
Mười, Tốc Chứng Ích. Tổng kết các pháp môn ở trước, rộng tu về đức thì mau ra khỏi sanh tử, mau chứng Bồ Đề.
Trưởng Lão Ni Sanghamitta     Tái Sinh Và Biến Đổi     Tam Tịnh Nhục     Mơ Mộng     Tám Ngọn Gió Đời     Số Phận     Tu Nhân Tích Đức     Tránh Né     Tụng Kinh Cầu Siêu     Máy Móc     


Pháp Ngữ
Tiêu nhất phần tập khí
Đắc nhất phần quang minh
Nhẫn đắc nhất phần não phiền
Tiện chứng thiểu phần Bồ Đề.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,430 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,448,278