---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Chủng Quyến Thuộc
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五種眷屬 (Pháp Hoa Huyền Nghĩa)
Năm loại quyến thuộc là Như Lai nói pháp, nhờ duyên ấy mà người vâng chịu theo đạo. Người đã vâng chịu theo đạo rồi; nhờ giáo pháp mà thành bà con, tức là thành quyến thuộc. Ví như di thể của cha và mẹ tạo thành thân thể, có được thiên tánh. Thiên tánh gần gũi mến yêu, nên gọi là quyến thuộc.
Một, Lý Tánh Quyến Thuộc. Lý tánh của chư Phật và chúng sanh bình đẳng, tương quan một cách tự nhiên.
Kinh Pháp Hoa nói: Ta là bậc thánh được tôn trọng nhất trong các thánh, là cha của thế gian. Tất cả chúng sanh là con của ta đều là những người chưa từng lãnh thọ giáo pháp ta, nhưng cũng được gọi là quyến thuộc; nên gọi là Lý Tánh Quyến Thuộc.
Hai, Nghiệp Sanh Quyến Thuộc. Do kiếp trước có nghiệp lành nghe chánh pháp, lại được sanh vào thời Phật xuất thế, nhận lãnh đạo pháp và được độ; nên gọi là Nghiệp Sanh Quyến Thuộc.
Ba, Nguyện Sanh Quyến Thuộc. Ngày trước, do nghe pháp mà kết duyên với nhau, chưa chứng được quả, mà từng phát thệ nguyện, chỉ lo sao cho được chứng đạo. Nay nương theo nguyện đời trước, gặp Phật nghe pháp, nên gọi là nguyện sanh quyến thuộc.
Bốn, Thần Thông Quyến Thuộc. Đời trước gặp Phật, phá tan mê lầm, thấy được lý tánh; hoặc sanh ở nơi khác, vì Phật ra đời, dùng sức Thần Thông sanh ở xứ này, giúp Phật giáo hóa, nên gọi là Thần Thông Quyến Thuộc.
Năm, Ứng Sanh Quyến Thuộc. Bồ Tát đã phá phiền não Vô Minh, đã chứng được Pháp Thân; tức là pháp khởi diệu dụng để Hóa Độ Chúng Sanh, phải vào nơi sanh tử, dẫn dắt chúng sanh, quay về Phật đạo. Như vua Tịnh Phạn và phu nhân Ma Da, là cha mẹ của hằng ngàn Đức Phật; La Hầu La là con của hằng ngàn Đức Phật; các bậc Thinh Văn mà bí mật bên trong là hạnh Bồ Tát, đều ứng hiện sanh ra ở đây; nên gọi là Ứng Sanh Quyến Thuộc.
(Tiếng Phạn là Ma Da, gọi đủ là Ma Ha Ma Da, tiếng Hoa là Đại Thuật. Tiếng Phạn là La Hầu La, tiếng Hoa là Phú Chướng).
Tụng Kinh Cầu Siêu     Máy Móc     Phóng Sanh & Ăn Chay     Phân Biệt Và Tôn Kinh     Tịnh Khẩu     Căn Tính     Tự Lợi & Lợi Tha     Náo Động     Vô Môn Quan Là Gì?     Chuyện Tầm Phào – Tù Ngục     


Pháp Ngữ
Một niệm tâm ái khởi lên,
Muôn kiếp bị trói buộc


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,370 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,443,784