---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Chủng Bồ Đề
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五種菩提 (Đại Trí Độ Luận)
Một, Phát Tâm Bồ Đề. Tiếng Phạn là Bồ Đề, tiếng Hoa là đạo. Hàng Thập Tín Bồ Tát ở trong vô lượng sanh tử, tu tập A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên phát đại tâm, gọi là Phát Tâm Bồ Đề.
Hai, Phục Tâm Bồ Đề. Bồ Tát tu Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, bẽ gãy các phiền não, hàng phục được tâm mình, tu tập các Ba La Mật, làm lợi ích cho chúng sanh. Đó là Phục Tâm Bồ Đề
Ba, Minh Tâm Bồ Đề. Bồ Tát đăng địa, quán sát các pháp trong ba đời gốc ngọn, Tổng Tướng Biệt Tướng, phân biệt, tính toán, được thật tướng các pháp thanh tịnh sáng tỏ và tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Đó là Minh Tâm Bồ Đề.
(Đăng Địa là Bồ Tát vừa lên Hoan Hỉ Địa)
Bốn, Xuất Đáo Bồ Đề. Ba ngôi vị Bồ Tát ở Bất Động Địa thứ tám, Thiện Huệ Địa thứ chín, Pháp Vân Địa thứ mười, ở trong Bát Nhã Ba La Mật, diệt trừ tất cả phiền não, thấy tất cả mười phương chư Phật, được Vô Sanh Pháp Nhẫn, xa lìa ba cõi, tới Tát Bà Nhă (Nhất Thiết Trí). Đó là Xuất Đáo Bồ Đề.
(Vô Sanh Pháp Nhẫn là có thể chịu được tất cả pháp; vì tánh, tướng vốn không, rốt ráo không sanh)
Năm, Vô Thượng Bồ Đề Đẳng Giác, Diệu Giác ngồi ở đạo tràng dứt các phiền não, thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là vô thượng Bồ Đề.
(Đẳng Giác là ngôi vị sau Diệu Giác, Phật một bậc; nhưng hơn các ngôi vị trước nên gọi là giác. Diệu Giác là Tự Giác, Giác Tha, Giác Hạnh, Viên Mãn).
BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ TÁM – THỨ CHÍN     Có Nên Giặt Áo Tràng Chung Với Thường Phục?     Nên Dùng Thuốc “Chay”     Một sự ngộ nhận về luật nhân quả?     Thất Hứa Mà Không Mang Tội     Ba Ngày Nữa     Ở Chùa Được Phước     TỔ CHỨC CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GÌ?     Mì Căn, Nấm Xốt Cam     Mơ Gặp Người Thân Đã Khuất, Vậy Họ Có Siêu Thoát Không ?     Tu sĩ: TT.Thích Giác Thông
Thể loại: Khai Thị


[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm

Pháp Ngữ
Tựa như cá ở hồ ao
Bị đưa khỏi nước quăng vào bờ kia
Vẫy vùng, sợ sệt kể chi,
Tâm người nên vậy khác gì cá đâu
Phải vùng vẫy, phải lo âu
Cố mà phấn đấu thoát mau tâm mình
Khỏi tay Ma giới dục tình.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 77,793 pháp âm và 7,049 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,563 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 281, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,295 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất emvasong
Lượt truy cập 20,032,981