---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Chủng Bất Tư Nghì Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十種不思議法 (Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh)
Tư tức là tâm suy nghĩ. Nghị tức là miệng bàn bạc. Vì mười loại pháp này không thể dùng tâm để suy nghĩ, miệng để bàn bạc.
Một, Tối Thắng Thân Tướng Bất Tư Nghị. Thân tướng của Như Lai thanh tịnh siêu việt, chứa nhóm phước đức vô lượng, trang nghiêm đầy đủ bằng tất cả công đức nhiệm màu hơn hết. Giống như các gương lớn hiện nhiều cảnh sắc trong ấy; giống như cõi hư không bao quát tất cả khiến cho chúng sanh vượt khỏi phân biệt, xa lìa nghi ngờ và hối hận; tin tưởng thấu hiểu trong sáng; phát sanh ý tưởng hy hữu; nên gọi là Thân tướng tuyệt vời không thể nghĩ bàn.
Hai, Diệu Hảo Âm Thinh Bất Tư Nghì. Âm thinh Như Lai nói ra ở trong pháp hội đều để điều phục chúng sanh nên tùy nghi thuyết giảng, làm nhiều việc thiện đem lại lợi ích cho mọi người; khiến cho ai nấy cũng đều hiểu được, sanh tâm yêu thương, vui vẻ, thích thú; giống như tiếng rống của sư tử; nên gọi là Âm thinh tuyệt hảo không thể nghĩ bàn.
Ba, Tối Thượng Đại Trí Bất Tư Nghì. Như dùng đại trí tối thượng, tri kiến vô ngại nói tất cả pháp, khiến cho chúng sanh tin, hiểu hoàn toàn, phát sanh ý tưởng ít có; nên gọi là Trí lớn cao siêu không thể nghĩ bàn.
Bốn, Vi Diệu Quang Minh Bất Tư Nghì. Ánh sáng của Như Lai, to lớn nhiệm mầu, chiếu khắp mười phương thế giới, vượt xa ánh sáng của các vị trời, khiến cho chúng sanh nào thấy được ánh sáng ấy thì tin, hiểu hoàn toàn, vượt ra khỏi phân biệt, xa lìa các nghi ngờ, hối hận; thân tâm vui tươi, phát sanh ý tưởng ít có; nên gọi là Ánh sáng mầu nhiệm không thể nghĩ bàn.
Năm, Viên Mãn Giới Định Bất Tư Nghì. Thân, miệng, ý nghiệp của Như Lai đều thanh tịnh, định vắng lặng lớn, luôn luôn an trụ, đầy đủ viên thành, khiến cho chúng sanh phát sanh ý tưởng ít có, cũng có khả năng làm cho ba nghiệp thanh tịnh, tu các Thiền Định, được Ba La Mật đa tối thượng; nên gọi là Giới định tròn đầy không thể nghĩ bàn.
Sáu, Quảng Đại Thần Túc Bất Tư Nghì. Như Lai có Thần Thông đầy đủ, đứng bậc nhất trong chúng sanh. Thần lực của Ngài Mục liên, Thinh Văn, Bồ Tát đều không thể bằng thần lực của Phật; nên gọi là Thần túc to lớn không thể nghĩ bàn.
Bảy, Như Lai Trí Lực Bất Tư Nghì. Như Lai có đầy đủ sức trí huệ tối thắng, ở trong cõi trời, người chuyển pháp luân như tiếng sư tử gầm. Những gì mà trời, người, ma vương, phạm Thiên Vương có được không thể so sánh bằng trí lực của Như Lai, làm cho tất cả chúng sanh hiểu biết như thật, vượt lên trên phân biệt, xa lìa các nghi ngờ sai lầm; nên gọi là Trí lực của Như Lai không thể nghĩ bàn.
Tám, Vô Sở Úy Bất Tư Nghì. Như Lai thành tựu vô thượng chánh giác, đầy đủ thắng Trí Vô Thượng, ở trong các đám đông chuyển Diệu Pháp luân, như sư tử gầm, được đại tự tại; nên gọi là Vô Úy không thể nghĩ bàn.
Chín, Đại Bi Tâm Bất Tư Nghì. Như Lai không bỏ bất cứ chúng sanh nào, tâm thường thương xót không Hạn Lượng; nhưng các chúng sanh không ở trong chánh pháp thì không thể hiểu được. Như Lai vận dụng tâm đại bi khiến cho chúng đều hiểu biết được, tin tưởng, hiểu rõ hoàn toàn, phát sanh ý tưởng hy hữu; nên gọi là Tâm đại bi không thể nghĩ bàn.
Mười, Bất Cộng Pháp Bất Tư Nghì. Như Lai đầy đủ công đức, trí huệ, ở trong đại chúng, chuyển pháp luân nhiệm mầu, như sư tử rống. Các Sa Môn, Bà La Môn, ma vương, phạm thiên không thể chuyển được như vậy, làm cho chúng sanh vượt lên phân biệt, xa lìa Nghi Hoặc, tin hiểu hoàn toàn, phát sanh ý tưởng chưa từng có; nên gọi là Pháp bất cộng không thể nghĩ bàn.
Phật Tử có được đọc sách của tôn giáo khác?     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 3     Bồ Tát Thế Thân Và Bồ Tát Ngũ Thông     Hòa Thượng Thích Hoằng Khai (1883-1945)     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Crossing The Ocean     Làm sao cho mẹ con khỏi tội ?     Hòa Thượng Như Phòng – Thích Hoằng Nghĩa (1867-1929)     Quan Ngự Sử Họ Giả     Tâm Phân Biệt     Nộm Miến Chay     


Pháp Ngữ
Tâm hoảng hốt giao động,
Khó hộ trì, khó nhiếp,
Người trí làm tâm thẳng,
Như thợ tên, làm tên.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,850 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,317 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất haimen
Lượt truy cập 25,765,427