---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Như Lai Thắng Đức Lục Nghĩa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 如來勝德六義 (A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận)
Một, Tự Tánh Nghĩa. Pháp Thân của chư Phật, đều nương vào lý thể của chân như làm tự tánh. Đó gọi là Tự Tánh Nghĩa.
Hai, Nhân Nghĩa. Chư Phật, trong vô lượng vô số kiếp, tu tập cái nhân của thắng quả; đó gọi là Nhân Nghĩa.
Ba, Quả Nghĩa. Chư Phật hoàn toàn đã dứt hết chướng ngại của phiền não; chứng được quả vô thượng Bồ Đề; nên gọi là Quả Nghĩa.
Bốn, Nghiệp Nghĩa. Thân nghiệp của chư Phật đã thanh tịnh nên hiện Thần Thông lớn; khẩu nghiệp đã thanh tịnh, nên nói pháp nghĩa lớn; ý nghiệp đã thanh tịnh, nên điều phục vô số chúng sanh; dẫn dắt, dạy dỗ chúng sanh, khiến chúng ra khỏi sanh tử, chứng được giác ngộ; đó gọi là Nghiệp Nghĩa.
Năm, Tương Ứng Nghĩa. Ứng là đáp vậy. Trong tu nhân quả của chư Phật, hay làm những việc khó làm, khổ hạnh; đã sanh ra công đức của mười lực, bốn Vô Sở Uý và cùng với lý của pháp tánh tương ứng; nên gọi là tương ứng nghĩa.
(mười lực là mười lực về trí của Phật; Tri Thị Xứ (Đạo Lý) Phi Xứ Trí Lực; Tri Quá Hiện Vị Lai Nghiệp Báo Trí Lực; Tri Chư Thiền Giải Thoát Tam Muội Trí Lực; Tri Chư Căn Thắng Liệt Trí Lực; Tri Chủng Chủng Giải Trí Lực; Tri Chủng Chủng Giới Trí Lực; Tri Nhất Thiết Chí Xứ Đạo Trí Lực; Tri Thiên Nhãn Vô Ngại Trí Lực; Tri Vĩnh Đoạn Tập Khí Trí Lực.
Bốn Vô Sở Uý là Nhất Thiết Trí Vô Sở Uý, Lậu Tận Vô Sở Uý; Thuyết Chướng Đạo Vô Sở Uý; Thuyết Tận Khổ Đạo Vô Sớ Uý).
Sáu, Sai Biệt Nghĩa. Chư Phật nói pháp độ chúng sanh, thị hiện tướng ba thân; Pháp Thân, báo thân, ứng thân khác nhau; nên gọi là Sai Biệt Nghĩa.
Bồ tát là những vị đã chứng ngộ, rồi trở lại Ta Bà để độ chúng sanh phải không?     Nghe tiếng chuông trống, khôn ngăn lệ trào, có phải là nghiệp chướng sâu rộng hay chăng?     Thiền Là Một Con Đường Trừu Tượng Tiến Đến Sự Giải Thoát     Hỏi: Khi kiết tập kinh điển có phân ra kinh Đại thừa và kinh Tiểu thừa không?     XIN CHO BIẾT VỀ NHỮNG VẬT TÙY THÂN CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO     Được Rồi Lại Mất     Cao Tăng Dị Truyện – Pháp Sư Chi Độn     Người ăn chay có thể kết thành xá-lợi hay không?     Nếu không có thiện tâm của Thống soái Eisenhower, lịch sử thế giới đã phải viết lại     Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách Tháng 05/2015     


Pháp Ngữ
Khát thời nhất trích như cam lộ
Túy hậu thiêm bôi bất như vô.
(Khi khát một giọt như nước thánh
Đã say thêm chén chẳng bằng không.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,323 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ongcaho197
Lượt truy cập 28,490,107