---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhị Thập Chủng Hoa Tạng Trang Nghiêm Thế Giới Hải
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 二十種花藏莊嚴世界海 (Hoa Nghiêm Kinh)
Vì thế giới này ở trên hoa sen trong biển Hương thủy, có vô số châu báu trang nghiêm, bao hàm tất cả thế giới, sâu rộng vô cùng. Thế giới hải này có núi Tu Di, phong luân, nhiều như vô số vi trần, giữ gìn và phong luân này ở trên cao nhất (Thứ tự từ thấp đến cao: không luân, thủy luân, kim luân, phong luân), gọi là Thù Thắng Oai Quang Tạng có khả năng giữ Phổ Quang Ma Ni Trang Nghiêm Hương Thủy Hải. Từ Biển Hương Thủy này mọc lên hoa sen lớn gọi là Chủng chủng quang minh dược hương tràng. Thế giới hải này ở trong hoa đó, bốn phía bằng phẳng, sạch sẽ, vững chắc có núi Kim Cang Luân vây bọc chung quanh; đất, biển, cây cối đều ở nơi riêng biệt. Trong núi Kim Cang Luân có một vùng đất rộng, tất cả đều hình thành bằng Kim Cang và xen kẻ là các châu báu ma ni. Đức Phổ Hiện Như Lai sở hữu cảnh giới này. Như lưới trời Đế Thích bày la liệt trong ấy. Trong vùng đất rộng đó có mười cõi Phật không thể nói, số biển Hương thủy nhiều như vi trần, châu ngọc vi diệu đều đầy đủ trong đó. Mỗi biển Hương thủy có bốn thiên hạ mà số sông Hương thủy nhiều như vi trần và nước sông đều chảy vòng tròn từ phải sang trái. Mỗi sông Hương thủy như vậy đều có thế giới trang nghiêm nhiều như vi trần. Mười cõi Phật không thể nói này ở trong biển Hương thủy nhiều như số vi trần. Có cõi Phật không thể nói an trụ trong các loại thế giới nhiều như vi trần. Mỗi loại thế giới ấy lại có cõi Phật không thể nói ở trong thế giới nhiều như vi trần. Tọa lạc, hình trạng và trang nghiêm của mỗi thế giới ấy như nhau. Mỗi thế giới ấy hoặc có hình thù núi Tu Di, hoặc có hình thù sông ngòi, hoặc có hình thù được trang nghiêm như nhau đều phân bố ở trong thế giới hải. Thế giới ở chính giữa của biển Hương thủy có tên là Vô biên diệu hoa quang, tất cả hình thù khác nhau của Bồ Tát hiện ra trong đó; có đáy là cái tràng phan làm bằng ma ni; từ ấy mọc lên một hoa sen lớn gọi là Phổ chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh. Hai mươi thế giới trang nghiêm đó đều từ đây mà xuất hiện. Thế giới ở thấp nhất gọi là Tối thắng quang. Chiếu soi khắp thế giới này, vượt qua cõi Phật nhiều như số vi trần, có thế giới tên là Chủng chủng liên hoa diệu trang nghiêm. Như thế lên đến thế giới cao nhất là thế giới thứ 20 có tên là Diệu bảo diểm. Từ dưới lên trên có 20 lớp thế giới. Mỗi thế giới đều có cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh. Mỗi thế giới đều có Phật xuất hiện, giáo hóa chúng sanh. Thế giới Ta bà là lớp thứ 23, nơi Tỳ Lô Giá Na Như Lai Xuất Hiện. mười lớp thế giới này đều ở trong biển Vô biên diệu hoa quang hương thủy. Biển thế giới này, là nơi Tỳ Lô Giá Na Như Lai, ngày xưa trải qua vô số kiếp như vi trần thế giới, tu Bồ Tát Hạnh; gần gũi chư Phật nhiều như vi trần để được nghiêm tịnh, cho nên gọi đó là nhân tu chân thật và cảm được quả báo là thế giới trang nghiêm nhiều lớp vô tận này. (Lưới trời Đế Thích là ở điện vua Đế Thích có 1000 tấm lưới xâu bằng hạt ngọc, ánh sáng chiếu vào những hạt ngọc này giao thoa ảnh lẫn nhau. Sát là tiếng Phạn, gọi đủ là Sát Na, tiếng Hoa là Thổ điền. Tiếng Phạn là Tỳ Lô Giá Na, tiếng Hoa là Biến Nhất Thiết Xứ).
Một, Tối Thắng Quang Biến Chiếu Hoa Tạng Thế Giới. Đây là lớp thế giới thứ nhất, nương vào hoa bằng các châu báu mà cư trú; hình thù của thế giới này giống như viên ngọc ma ni. một cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh. Hiệu của Phật là Ly Cấu Đăng.
(Ma Ni Bảo Hình là hình dáng của viên ngọc ma ni có tám góc dường như vuông mà không vuông, dường như tròn mà không tròn. Thế giới có hình thù như vậy. Ly Cấu Đăng nghĩa là Ly: xa lìa hai chướng phiền não sở tri; trí nhãn thanh tịnh chiếu soi thế giới này như ánh đèn).
Hai, Chủng Chủng Hương Liên Hoa Trang Nghiêm Hoa Tạng Thế Giới. Thế giới lớp thứ hai này nương lưới thật liên hoa mà cư trú, hình thù giống như tòa sư tử, hai cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Sư Tử Quang Thắng Chiếu.
Ba, Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang Hoa Tạng Thế Giới. Thế giới lớp thứ ba này nương vào các thứ anh lạc mà cư trú, hình dạng có tám góc, ba cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng.
Bốn, Chủng Chủng Quanh Minh Hoa Trang Nghiêm Hoa Tạng Thế Giới. Thế giới lớp thứ bốn này nương vào biển Chúng sắc Kim Cang thi la tràng cư trú, hình dáng giống như hoa sen ma ni, bốn cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiện Xuất Hiện.
Năm, Phổ Phóng Diệu Hoa Quang Hoa Tạng Thế Giới. Thế giới lớp thứ năm này nương vào biển Nhất thiết thọ trang nghiêm bảo luân có nhiều góc, năm cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Hương Quang Hỷ Lực Hải.
Sáu, Tịnh Diệu Quang Minh Hoa Tạng Thế Giới. Lới thế giới thứ sáu này nương vào biển Kim Cang cung điện cư trú, hình thù bốn mặt đều vuông, sáu cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng.
Bảy, Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ bảy này nương vào biển Nhất thiết bảo sắc diễm cư trú, bảy cõi Phật nhiều và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Hoan Hỷ Hải Công Đức, tên gọi là Tự Tại Quang.
Tám, Xuất Sanh Oai Lực Địa Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ tám này nương vào biển Chủng chủng bảo sắc liên hoa tòa hư không cư trú, hình dáng giống như lưới nhân đà la, tám cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Quảng Đại, tên gọi là Trí Hải Tràng. (Nhân đà la võng tức là Thiên đế võng).
Chín, Xuất Diệu Âm Thinh Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ chín này nương vào biển Hằng xuất nhất thiết diệu âm thinh trang nghiêm vân ma ni vương cư trú, hình dạng như thân hình của Phạm Thiên, chín cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Tướng Vô Năng Tồi Phục.
Mười, Kim Cang Tràng Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ chín này nương vào biển Nhất thiết trang nghiêm bảo sư tử tòa ma ni cư trú, dáng dấp hình tròn, mười cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương.
Mười một, Hằng Xuất Hiệu Đế Thanh Bảo Quang Minh Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ 11 này nương vào biển Chủng chủng thù dị hoa cư trú, hình dáng giống như hình bán nguyệt, 11 cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Vô Lượng Công Đức Hải.
Mười hai, Quang Minh Chiếu Huy Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ 12 này nương vào biển Hoa toàn hương hải thủy cư trú, hình dáng như đóa hoa hình tròn, 12 cõi Phật và vô số thế giới như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Siêu Thích Phạm.
Mười ba, Ta bà Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ một ba này nương vào Chủng chủng sắc phong luân sở trì liên hoa võng mà cư trú, hình dạng giống như hư không, 13 cõi Phật và vô số thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Tỳ Lô Giá Na Như Lai Thế Tôn.
Mười bốn, Tịch Tĩnh Ly Trần Quang Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ 14 này nương vào biển Chủng chủng bảo y mà cư trú, hình dáng giống như hình Chấp Kim Cang, 14 cõi Phật và vô số thế giới như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm.
Mười lăm, Chúng Diệu Quang Minh Đăng Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ 15 này nương vào biển Tịnh hoa võng mà cư trú, hình dạng giống như hình chữ Vạn, 15 cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng.
Mười sáu, Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ 16 này nương vào biển Chủng chủng hương diễm liên hoa mà cư trú, hình dáng giống như mai con rùa, 16 cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn.
Mười bảy, Bảo Trang Nghiêm Tạng Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ 17 này nương vào biển Quang minh tạng ma ni tạng mà cư trú, hình dạng có tám góc, 17 cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương.
Mười tám, Ly Trần Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ 18 này nương vào biển Chúng diệu hoa sư tử tòa cư trú, hình dáng giống như viên ngọc anh lạc, 18 cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng.
Mười chín, Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ 19 này nương vào biển Vô lượng sắc hương diễm Tu Di sơn mà cư trú, hình dáng giống như Bảo hoa toàn bố, 19 cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang.
Hai mươi, Diệu Bão Diễm Hoa Tạng Thế Giới. Lớp thế giới thứ 20 này nương vào biển Nhất thiết chư thiên hình ma ni vương mà cư trú, hình dáng giống như bảo trang nghiêm cụ (Đồ dùng trang sức bằng châu ngọc), 20 cõi Phật và thế giới nhiều như vi trần vây quanh, Phật hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh.
Nguyên Nhân Của Khổ     Xin Cho Biết Ý Nghĩa Của Ba Thân (Tam Thân) Của Đức Phật     Xin Hãy Giải Thích Về Công Án Thiền     Xin Giải Thích Về Thủ Ấn     Xin Dược Giải Thích Về Sự Hồi Hướng Công Dức     Xá Lợi Là Gì     Việc Thờ Cúng, Kỵ Giỗ Có Phù Hợp Với Giáo Lý Phật Giáo Không     Xin Được Giải Thích Về Hoa Sen Và Cát Tường     Vui Lòng Giải Thích Rõ Về Nhục Kế Của Đức Phật     Tỳ Kheo Đi Khất Thực Có Ý Nghĩa Như Thế Nào     


Pháp Ngữ
Dù ngàn lời nói với nhau
Nếu đều vô nghĩa, ích đâu cho đời
Chẳng bằng chỉ nói một lời
Một lời nghĩa lý, mọi người mừng thay
Nghe xong tâm tịnh lạc ngay.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,875 pháp âm và 7,001 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,517 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 278, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,282 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hồ Tố Anh
Lượt truy cập 17,642,156