---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Viên Mãn
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Thất viên mãn là bảy uy đức tròn đầy của pháp thân Phật nên còn gọi là thất chủng uy đức, thất chủng uy đức bao gồm:
- Cụ thường trụ viên mãn: Là thân Như Lai do tròn đầy công đức thường trụ mà có
- Cụ thanh tịnh viên mãn: Là thân Như Lai đã tự hằng lìa phiền não, tập khí uế nhiễm mà có công đức được thanh tịnh tròn đầy.
- Vô công dụng viên mãn: Là thân Như Lai do đối với tất cả Phật làm tròn đủ công đức của vô công dụng hạnh mà có
- Năng khí hữu tình đại pháp lạc viên mãn: Là pháp thân tự trụ nơi cõi Phật thanh tịnh, chẳng riêng mình thọ dụng đại pháp lạc, lại còn bố thí cho tất cả chúng hữu tình được đại pháp lạc, công đức tự tại tròn đầy
- Biến hành vô y chỉ viên mãn: Pháp thân Như Lai đã lìa bỏ tất cả cấu nhiễm, nên dù đi khắp thế gian các cấu nhiễm cũng không có chỗ nương gá, trái lại còn chuyển thành thanh tịnh vô ngại
- Bình đẳng lợi tha sanh viên mãn: Là pháp thân Phật có được, do lấy tâm hạnh thường bình đẳng làm lợi lạc viên mãn cho các loài chúng sanh
- Tự tâm viên mãn: Là pháp thân của Phật có được do quán biết tất cả các pháp đại tâm chơn như (cũng là tâm Phật, tâm này có công đức tròn đầy tự tại vô ngại) lời giải thích trên có thể hiểu theo hai nghĩa: Pháp Thân Như Lai do tròn đầy công đức mà có nghĩa tích cực khuyến tu, vì chúng sanh nào cũng có tánh Phật Công đức viên mãn của Pháp thân Như Lai là nghĩa tạm diễn tả về pháp thân Như Lai
Vì Sao Gọi Là Xuân Di Lặc     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Ngựa Đá     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Tề Tăng Viễn     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 29     Xe Phân Trước Nhà     Cúng Sao Giải Hạn     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Như Rồng     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Tăng Đông Tùng     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 28     Hy Sinh Quả Cảm     Pháp Ngữ
Sợ thay gậy gộc, gươm đao
Sợ tay thần chết hại bao cuộc đời
Suy lòng mình ra lòng người
Chớ nên giết hại hoặc xui giết người.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,154 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 13,183,220