---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Quảng Lục Độ Hạnh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 廣六度行 (Thành Cụ Quang Minh Định Ý Kinh, cũng có tên là Lục Đức Hạnh)
Một, Quảng Thí. Quảng là rộng rãi, lớn. Thí là buông bỏ tiền của. Vì người tu hạnh Bố Thí, tâm đã rộng rải lắm; lại còn biết thân mình không thường còn, bốn đại dơ bẩn, rốt rồi cũng trở về hư hao, mục nát. Đã biết thân không có ngã, tiền của cũng hư ảo; cho nên vạn vật trong đời, thảy đều vô thường. Do quán sát thân chẳng phải thân; quán sát vật chẳng phải vật, khiến cho tâm Bố Thí càng rộng rải, càng không gì làm trở ngại. Lại còn Bố Thí chánh pháp rộng khắp mọi nơi, để mở mang tăm tối, ngu si cho nhiều người khác; nên gọi là Quảng Thí.
Hai, Quảng Giới. Giới là luật vậy. Giới phẩm tuy nhiều, không ra ngoài ba nghiệp thân, khẩu, ý. Khi thấy các thứ vàng, bạc, châu báu; phần nhiều đều Thích Ý. Tuy mình nghèo khổ, thiếu thốn, cũng không tham lam xằng bậy lấy của người ta. Khi thấy sắc đẹp tuyệt vời, quán sát sự mục nát ở bên trong, sanh tâm chán nản, xa lìa; cho đến các giới không sát hại, không trộm cắp, không dâm dục, đều là giới của thân. Hoặc khi ai nói lời hung ác cho mình; hay nói lời hòa nhã, hiền lành để trả lời một cách thành thật; cho đến không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, đều là giới của miệng. Lại hay suy nghĩ về sống, chết; thường ôm ấp trong lòng việc giải thoát khổ đau; lại còn tu tập yếu lý của đạo giải thoát; hiểu sâu nghĩa Vô Vi; cho đến không tham, không sân, không si, đều là giới của ý. Người tu hành, đối với giới của ba nghiệp, tự mình giữ gìn chắc chắn, không phạm, còn đem ra dạy bảo cho người khác, để cho giới pháp của Phật càng thêm phổ biến; nên gọi là Quảng Giới.
Ba, Quảng Nhẫn. Nhẫn là chịu, nhịn. Khi Bồ Tát tu hành, nếu có người mắng chửi mình, nên biết rằng những lời mắng chửi ấy do âm thanh tạo ra. Quán sát thật sâu như thế, thì thấy tánh của ngôn ngữ là không, ý cũng như thế. Nhìn ra được những nhục nhã, xấu hổ, vốn không thực có. Được vậy, thì sân hận không sanh, hạnh nhẫn càng tiến bộ. Mình đã được như thế, lại hay dạy bảo người khác, nên Tu Nhẫn nhịn; nên gọi là Quảng Nhẫn.
Bốn, Quảng Tinh Tấn. Vì Bồ Tát tu tập đạo phẩm, nên phải siêng năng Tinh Tấn, bớt ăn uống, ngủ nghỉ, ngày đêm tỉnh thức, không nên lười biếng; cho đến rộng nói pháp yếu cho người khác nghe, không lấy việc ấy cho là phiền phức, mà mở lòng hướng dẫn những kẻ ngu si, ương ngạnh, không từ cực nhọc. Tự mình đã được như vậy, lại còn dạy bảo người khác, làm cho họ Tinh Tấn trên đường đạo; nên gọi là Quảng Tinh Tấn.
Năm, Quảng Nhất Tâm. Nhất tâm là tâm không tạp loạn. Khi Bồ Tát tu hành Thiền Định, nhất tâm vắng lặng, xa lìa tán loạn. Đối với cha mẹ thì càng cung phụng, hiếu thảo; đối với thầy, bạn thì cung kính, tôn trọng. Cắt đứt ái dục, xa lìa phàm tục, thảnh thơi vắng vẻ, đều phải giữ tâm mình chuyên nhất. Cho đến ham muốn nhiều, tranh cãi nhiều, tạo tác nhiều, não loạn nhiều, hoặc khen hoặc chê, hoặc được hoặc mất; đối với mọi trường hợp như vậy, đều phải giữ tâm chuyên nhất, không để cho cuống theo loạn động. Tự mình đã được như thế, lại còn khéo léo dạy người khác; đối với mọi nơi, mọi lúc đều giữ gìn lấy tâm mình chuyên nhất; nên gọi là Quảng Nhất Tâm.
Sáu, Quảng Trí Huệ. Trí huệ là chiếu soi muôn pháp, thấu đạt tất cả, không có gì làm trở ngại. Vì khi Bồ Tát tu hành, nếu vướng vào kiến văn, thì sẽ bị tất cả trần cảnh che lấp, phải dùng trí huệ soi sáng tất cả. Quán sát xem chúng từ đâu nổi lên và diệt rồi đi về đâu. ở trong ái dục mà tâm luôn không rời đạo phẩm, gởi thân trong cõi ô trược, độc ác, mà tâm không xa rời quê hương thanh tịnh. Vào đường hiểm trở, gian nguy, mà tâm luôn nghĩ đó là đường phương tiện độ sanh. Vì vậy, có thể dứt hẳn vọng tưởng của tam giới và chứng được Niết Bàn chân không. Tự mình đã được như vậy, lại luôn nghĩ đến công hạnh độ sanh, làm cho chúng tu tập trí huệ; nên gọi là quảng trí huệ.
Nguyên Nhân Của Khổ     Xin Cho Biết Ý Nghĩa Của Ba Thân (Tam Thân) Của Đức Phật     Xin Hãy Giải Thích Về Công Án Thiền     Xin Giải Thích Về Thủ Ấn     Xin Dược Giải Thích Về Sự Hồi Hướng Công Dức     Xá Lợi Là Gì     Việc Thờ Cúng, Kỵ Giỗ Có Phù Hợp Với Giáo Lý Phật Giáo Không     Xin Được Giải Thích Về Hoa Sen Và Cát Tường     Vui Lòng Giải Thích Rõ Về Nhục Kế Của Đức Phật     Tỳ Kheo Đi Khất Thực Có Ý Nghĩa Như Thế Nào     


Pháp Ngữ
Nhất kiếp bất thu vạn kiếp khổ


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,875 pháp âm và 7,001 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,519 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 278, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,282 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hồ Tố Anh
Lượt truy cập 17,672,763