---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tu Nhẫn Ngũ Tướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 修忍五相 (Bồ Tát Thiện Giới Kinh)
Nhẫn tức chấp nhận, chịu đựng một cách bình an. Bồ Tát vì hóa độ tất cả chúng sanh, mà chúng sanh thì dùng vô số việc ác làm khó khăn ta, nhưng ta không nóng giận, nên có năm thứ tướng.
Một, Chúng Sanh Tướng. Bồ Tát nếu bị người khác đánh đập, mắng chưỡi, liền quán nhiều đời trước trôi lăn trong sanh tử, thì tất cả chúng sanh đều là cha, mẹ, thầy tổ, anh em, nên kiếp này phải cung kính. Quán như thế thì tướng oán giận, ghét bỏ tiêu mất và tướng thân yêu, bè bạn liền sanh ra.
Hai, Pháp Tướng. Khi Bồ Tát tu từ bi và Nhẫn Nhục, quán sát thật kỹ tất cả pháp thế gian, đều là lý chân không của Pháp Giới, nên không giữ, không bỏ, không giận, không mừng, chỉ là một tướng bình đẳng. Vì quán Sát Như vậy, tướng chúng sanh không còn và thành tựu được pháp tướng.
Ba, Vô Thường Tướng. Khi Bồ Tát tu từ bi và Nhẫn Nhục, suy nghĩ rằng tất cả chúng sanh và vạn vật đều vô thường, thì ai mắng chưởi ta? Ai nhận lãnh sự giáo hóa của ta? Bản chất của ngôn ngũ là không, không dừng lại trong một Sát Na. Vì quán Sát Như vậy, mà phá tan được tướng thường còn, thành tựu tâm nhẫn.
(Tiếng Phạn là Sát Na, tiếng Hoa là Nhất Niệm)
Bốn, Khổ Tướng. Khi Bồ Tát tu từ bi và Nhẫn Nhục, quán sát chúng sanh đều bị Khổ Sanh tử, nếu gặp phải những nhục nhă do họ gây ra, không nên sân hận mà phải cứu vớt cái khổ của những chúng sanh ấy. Nếu ta sân hận khổ ấy càng tăng, do hay Tu Nhẫn, dứt các khổ não, thành Đạo Vô Thượng. Đó là tướng khổ.
Năm, Vô Ngã Ngã Sở Tướng. Ngã có nghĩa là chủ tể, tức là cái giả danh mà chúng sanh đang bị trói vào. Ngã sở tức là thân năm ấm. Bồ Tát dùng trí huệ quán sát bốn đại vốn không, năm ấm chẳng thật có, thì ngã và Ngã Sở đều không thể có được. Đó là tướng không có ngã và Ngã Sở.
Thế nào là tứ cú và có từ đâu?     Người Tu Thiền Chết Sanh Về Đâu     Gõ Cửa Thiền – Tụng Kinh     Thành Phật làm chi?     Giải Thích Nhạc Trời, Mưa Hoa, Cây Bái, Lưới Báu     Tích Của Không Bằng Tích Đức     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – La Hầu La Đa     Ớt Đà Lạt Dồn Cá Bồ Đề     Người Ngồi Thiền Luyện Tập Để Không Suy Tư Gì Cả     Thiền có lợi ích cho con người thế nào?     


Pháp Ngữ
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
(Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời
Sá chi suy thịnh việc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,926 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 36,974,703