---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhị Thập Chủng Phiền Não Hiện Hành
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 二十種煩惱現行 (Du Già Sư Địa Luận)
Một, Tùy Sở Dục Triền Hiện Hành. Vì người tại gia bị vô số nghiệp trói buộc liên tục không bỏ, nên gọi là hiện hành bị trói buộc do ham muốn.
Hai, Bất Tùy Sở Dục Triền Hiện Hành. Vì người xuất gia không bị cảnh dục lạc, nên gọi là hiện hành không bị trói buộc do không chạy theo ham muốn.
Ba, Vô Sở Liễu Tri Hiện Hành. Vì người ở chỗ ác mà nói pháp, đối với các pháp thiện, ác, không có sự phân biệt; đối với tất cả cảnh giới hoàn hoàn không biết rõ. Do tâm mê lầm này liên tục không bỏ, nên gọi là hiện hành cái không hiểu biết.
Bốn, Hữu Sở Liễu Tri Hiện Hành. Vì người ở chỗ lành nói pháp, đối với tất cả pháp mà sanh ra phân biệt, đối với pháp lành thì theo, đối với pháp ác thì bỏ. Do tâm hiểu rõ này, liên tục không bỏ, nên gọi là hiện hành của sự hiểu biết.
Năm, Thô Phiền Não Hiện Hành. Vì các phiền não tham, sân, si, mỗi thứ đều tăng trưởng thô trọng. Hoặc gặp thuận cảnh Tham Hoặc thô trọng, hoặc gặp nghịch cảnh Sân Hoặc thô trọng khác nhau, mỗi thứ nổi lên không giống nhau, nên gọi là hiện hành của thô phiền não.
Sáu, Đẳng Phiền Não Hiện Hành. Vì các phiền não mê lầm tham, sân, si cùng khởi lên một lúc không có nhẹ, nặng, nên gọi là hiện hành của các phiền não.
Bảy, Vi Phiền Não Hiện Hành. Vì người tu hành cầu xa lìa cõi Dục, tuy chưa chứng quả nhưng phiền não trong ba cõi đã giảm thiểu đi rất nhiều, nên gọi là hiện hành của phiền não nhỏ bé.
Tám, Nội Môn Phiền Não Hiện Hành. Vì người tu hành cầu xa lìa cõi Dục, tuy không dính ngoại cảnh sắc, thinh, hương… nhưng tập khí trong tâm nổi lên liên tục không ngừng, nên gọi là Hiện Hành Phiền Não bên trong.
Chín, Ngoại Môn Phiền Não Hiện Hành. Vì người chưa xa lìa cõi Dục, theo cảnh dục của sáu trần bên ngoài mà vô số phiền não khở lên, liên tục không ngừng, nên gọi là hiện hành của phiền não bên ngoài.
Mười, Thất Niệm Phiền Não Hiện Hành. Vì người thấy thánh đạo chứng được quả, bỗng gặp duyên thừa sót lại, nghe pháp bất chánh, tập khí nổi lên làm mất chánh niệm, nên gọi là hiện hành của phiền não làm mất chánh niệm.
Mười một, Mãnh Lợi Phiền Não Hiện Hành. Vì người chưa chứng được đạo quả, cần phải siêng năng hơn nữa. Khởi lên tác ý bất chánh, thì phát tâm dõng mãnh liên tục không thôi, nên gọi là hiện hành của phiền não dõng mãnh.
Mười hai, Phân Biệt Sở Khởi Phiền Não Hiện Hành. Vì người không tin chánh pháp, đối với các Tà Kiến khởi lên phân biệt, làm sanh ra vô số chấp trước liên tục không thôi, nên gọi là hiện hành của phiền não bởi phân biệt khởi lên.
Mười ba, Nhậm Vận Sở Khởi Phiền Não Hiện Hành. Vì người sanh tâm lười biếng, không cần chánh hạnh, đối với cảnh năm dục, tự nhiên khởi lên các mê lầm liên tục không ngừng, nên gọi là hiện hành của phiên não do nhậm vận (duyên) sanh ra.
Mười bốn, Tầm Tư Phiền Não Hiện Hành. Vì người đối với pháp quán của Thiền Định, thường tự suy tư, ghi nhớ, quán sát, hiểu biết, lầm khởi phân biệt liên tục không thôi, nên gọi là hiện hành về tầm tư phiền não.
Mười lăm, Bất Tự Tại Phiền Não Hiện Hành. Vì khi ngủ, người mộng thấy cảnh tán loạn, Ý Thức duyên vào đó liên tục không thôi, nên gọi là hiện hành của phiền não không tự tại.
Mười sáu, Tự Tại Phiền Não Hiện Hành. Vì người thức tỉnh do hiểu ác huệ khởi lên duyên khắp các cảnh, liên tục không ngừng, nên gọi là Hiện Hành Phiền Não tự tại.
Mười bảy, Phi Sở Y Vị Phiền Não Hiện Hành. Giống như một người còn thơ ấu, đối với tất cả cảnh, không biết tốt, xấu nổi lên Hiện Hành Phiền Não chẳng có chỗ nương tựa.
Mười tám, Sở Y Vị Phiền Não Hiện Hành. Người tu hành thành thục nương vào địa vị chánh hạnh dứt các phiền não, nhưng tâm năng đoạn liên tục không dừng, gọi là Hiện Hành Phiền Não có chỗ nương tựa.
Mười chín, Khả Cứu Liệu Phiền Não Hiện Hành. Vì người siêng năng tu đạo hạnh, dứt trừ hoặc nghiệp sanh tử như chữa trị các bệnh. Chỉ biết bệnh sanh Tử Mà có thể cứu chữa được là không biết đến tâm đắm đuối Niết Bàn liên tục không buông bỏ, nên gọi là Hiện Hành Phiền Não có thể cứu chữa.
Hai mươi, Bất Khả Cứu Liệu Phiền Não Hiện Hành. Vì người đối với các bệnh do hoặc nghiệp sanh tử nên không thể tu các chánh hạnh để cứu chữa, mà các phiền não ấy liên tục không dứt, nên gọi là Hiện Hành Phiền Não không thể cứu chữa.
Ngồi Thiền Có Bị Vong Nhập?     BẠN SẼ PHẢN ỨNG THẾ NÀO KHI GẶP NGHỊCH CẢNH?     Đậu Hũ Chiên Hành     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Thực Xoa Nan Đề (Siksànanda) (Gíac Hỉ)     Ý nghĩa của việc đến nhân gian này là gì?     Quả Báo Của Ăn Mặc Hở Hang     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Lửa     Tại sao pháp Tham Tổ Sư thiền dễ tu mà người ta không chịu tu?     Xin cho biết cách phân biệt các tu sĩ thuộc hệ phái Bắc Tông, Nam Tông và Khất Sĩ qua trang phục     Cà Tím Nướng Xào Bò     


Pháp Ngữ
Nếu muốn chân mình không dẫm lên sỏi đá và gai góc
Đừng cố phủ da lên cả thế giới mà hãy mang giày vào đôi chân mình


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,888 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,413,204