---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Trì Giới Thập Chủng Lợi Ích
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 持戒十種利益 (Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội)
Giữ giới là gốc rễ của Bồ Đề, là cửa quan trọng vào đạo. Bồ Tát có khả năng giữ gìn vững chắc giới cấm, nên được mười thứ lợi ích.
Một, Mãn Túc Trí Nguyện. Vì người tu hạnh Bồ Tát có khả năng giữ gìn giới cấm, thì thân tâm được thanh tịnh, tánh trí huệ sáng tỏ nên tất cả trí hạnh và tất cả thệ nguyện đều trọn vẹn đầy đủ.
Hai, Như Phật Sở Học. Vì khi Phật mới tu lấy giới làm gốc mà chứng được quả. Bồ Tát tu hành, nếu có khả năng giữ gìn vững chắc tịnh giới thì cũng giống như những gì Phật đã được.
Ba, Trí Giả Bất Hủy. Vì người tu hạnh Bồ Tát giới hạnh thanh tịnh, thân, miệng không lỗi lầm; hễ gặp người trí thì vui vẻ khen ngợi, mà không chê bai.
Bốn, Bất Thối Thệ Nguyện. Vì người tu hạnh Bồ Tát kiên trì tịnh giới, cầu chứng Bồ Đề, thệ nguyện sâu rộng, mạnh mẽ siêng năng và không thối lui.
Năm, An Trụ Chánh Hạnh. Vì người tu hạnh Bồ Tát kiên Trì Giới luật thì nghiệp thân, miệng, ý đều được thanh tịnh và an trụ ở chánh hạnh không lìa bỏ.
Sáu, Khí Xã Sanh Tử. Vì người tu hạnh Bồ Tát thọ trì tịnh giới thì không có các nghiệp sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nối dối… và có khả năng xa lìa sanh tử, vĩnh viễn ra khỏi khổ luân hồi.
Bảy, Mộ Nhạo Niết Bàn. Tiếng Phạn là Niết Bàn, tiếng Hoa là Diệt Độ. Vì người tu hạnh Bồ Tát kiên trì tịnh giới, cắt đứt các vọng tưởng, nên có khả năng chán ghét cái Khổ Sanh tử và ưa thích cái vui Niết Bàn.
Tám, Đắc Vô Triền Tâm. Vì người tu hạnh Bồ Tát giới, đức rạng ngời, tâm thể sáng trong, giải thoát tất cả phiền nao, nghiệp duyên nên không cái lo âu của ràng buộc, cột chặt.
Chín, Đắc Thắng Tam Muội. Tiếng Phạn là Tam Muội, tiếng Hoa là Chánh Định. Vì người tu hạnh Bồ Tát, giữ giới thanh tịnh, tâm không tán loạn thì thành tựu được Tam Muội. Định tánh hiện tiền, vượt ra khỏi các phiền não.
Mười, Bất Phạp Tín Tài. Vì người tu hạnh Bồ Tát, giữ gìn giới luật, đầy đủ tâm chánh tín đối với Phật, Pháp thì có thể sanh ra tất cả pháp tài công đức mà không thiếu thốn.
Câu thoại đầu cũng vọng niệm?     Chuyển Hóa Mặc Cảm Tự Ti     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Có Con ( P.1 )     Quá khứ, hiện tại, vị lai tâm?     Hôn Nhân Phải Do Mình Tự Quyết     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Công Danh ( P.3 )     Theo thiền Tổ sư, khi kiến tánh đã được chứng quả ở trình độ nào?     Mục Liên Truyền Kỳ     Xuất Gia & Hiếu Hạnh     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Công Danh ( P.2 )     Pháp Ngữ
Không hận, hết bổn phận,
Trì giới, không tham ái,
Nhiếp phục, thân cuối cùng,
Ta gọi Bà-la-môn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,630 pháp âm và 6,950 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,394 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 273, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 14,895,113