---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Thức Trụ
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Sapta-vijñāna-sthitayah (S).
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七識住 (A Tỳ Đàm Luận)
Thức tức là tâm thức. Trụ là vì thức này tùy theo kết quả của nó mà an trụ. Trong luận không đề cập đến tâm thức trời Tứ Thiền, trời Phi tưởng phi phi tưởng. Kệ nói: chỗ lành ở cõi dục, Và ba địa ở Sắc Giới, Vô Sắc Giới cũng vậy, Đó là nói về chỗ ở của thức.
(Sắc Giới tam địa là Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền. Vô Sắc Giới cũng có ba địa là Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ).
Một, Dục Giới Nhân Thiên Thức Trụ. Vì người ở trong cõi Dục, nếu vừa thọ thai, thì thức này thác sanh vào trong thai mẹ, rồi nương hơi thở ra vào của của mẹ, đến sau khi sinh ra thì nương thân thể mà ở. Nếu người tu theo năm giới và mười giới, thì cảm Thọ Quả báo sanh lên Lục Dục Thiên. Thức này nương nơi thân hóa sanh mà ở. Đó là thức trụ của người, trời ở cõi dục.
Hai, Sơ Thiền Thiên Thức Trụ. Khi tu tập Thiền Định ở Dục Giới, bỗng nhận ra thân tâm ngưng đọng lại, chuyển động xoay vòng như mây như bóng, cảm Thọ Quả báo mà sanh lên trời Sơ Thiền ở cõi sắc. Thức này nương nơi thân hóa sanh mà ở. Đó gọi là thức trụ ở trời Sơ Thiền.
Ba, Nhị Thiền Thiên Thức Trụ. Vì chán giác quán của Sơ Thiền lúc đọng lúc tan, nhờ nhiếp tâm đại định một cách yên tĩnh trong veo, nên giác quán liền diệt, rồi phát khởi niềm vui của thắng định, cảm nhận quả báo sanh lên trời Nhị Thiền ở cõi sắc. Thức này nương nơi thân hóa sanh mà ở. Đó là thức trụ của trời Nhị Thiền. (Giác quán: giác gọi là tâm mới duyên; quán là tâm vi tế phân biệt).
Bốn, Tam Thiền Thiên Thức Trụ. Vì chán tâm vui mừng lao chao của Nhị Thiền làm cho định không kiên cố, nhờ nhiếp tâm quán sát kỹ lưỡng, hỷ tâm liền mất, hoàn toàn vào trong định; niềm vui nhè nhẹ từ trong phát ra, cảm nhận quả báo sanh lên trời Tam Thiền ở cõi Sắc. Thức này nương vào thân hóa sanh mà ở. Đó là thức trụ của trời Tam Thiền.
Năm, Không Xứ Thiên Thức Trụ. Đã chứng được định Tam Thiền Thiên, còn chán cái sắc thân trói buộc, lại càng cố công thêm, quán sát sắc thân, giống như mạng lưới, trong ngoài thông suốt. một tâm niệm cũng không, không có các sắc tướng; cảm nhận quả báo mà sanh lên Không Xứ thiên ở cõi Vô Sắc. Thức này thì nương vào Không Xứ mà ở. Đó là thức trụ của trời Không Xứ.
Sáu, Thức Xứ Thiên Thức Trụ. Vì đã chứng được định Không Xứ thiên. Thức duyên Không Xứ, định tâm còn tán loạn, thì bỏ hư không, chuyển tâm sang duyên thức. Định Tâm không còn động, cảm nhận quả báo sanh lên Thức Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc. Thức này nương Thức Xứ mà ở. Đó là thức trụ của trời Thức xứ.
Bảy, Vô Sở Hữu Xứ Thiên Thức Trụ. Vì đã chứng được định Thức Xứ thiên. Tâm này duyên thức, vô lượng vô biên, hay làm hư hoại định. Chỉ có cõi vô thức tâm không có nơi nương tựa, mới là an ổn. Cảm nhận quả báo sanh lên trời Vô Sở Hữu Xứ, ở vô sắc; thức này nương vào Vô Sở Hữu Xứ mà ở. Đó là thức trụ của trời Vô Sở Hữu Xứ.
Thất Hứa Với Phật Thì Phải Làm Sao?     Nếu chúng con không dùng phương tiện, làm sao đi đến đạo được?     Giúp Người Tái Duyên Có Bị Đọa Địa Ngục?     Đến vô ngã thì sao?     Tu Là Buông Mà Không Phải Bỏ     Bây giờ, người Đài Loan tu Tịnh độ nhiều, vậy theo Thầy nghĩ sao?     Thích Giết Muỗi Mà Lại Siêng Phóng Sinh     Tâm linh và Linh hồn là như thế nào?     Phật Tử Thọ Giới Bồ-Tát Có Phải Trường Trai & Tuyệt Dục?     Thái cực quyền?     


Pháp Ngữ
Ngủ : nhắm mắt hoàn toàn không thấy có : Mộng
Thức : mở mắt hoàn toàn giả thấy có : Tưởng


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,468 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,270 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất vohoangson
Lượt truy cập 15,637,026