---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ký Vị Ngũ Tướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 寄位五相 (Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao)
Một, Ký Vị Tu Hành Tướng. Lần đầu, Thiện Tài gặp Ngài Văn Thù được phó thác cho mười vị Thập Tín. Trí sáng sanh lòng tin, phát tâm Bồ Đề, nương vào đây mà tu hành Tịnh Hạnh, tham cứu các thiện hữu, tu tập pháp viễn ly, thấy các pháp đều không, liền ngộ tự tánh, cất bước đi về phương Nam, thuận theo trí sáng suốt. Đó gọi là Ký Vị Tu Hành Tướng
(Tiếng Phạn là Văn Thù, gọi đủ là Văn Thù Sư Lợi, tiếng Hoa là Diệu Đức)
Hai, Hội Duyên Nhập Thật Tướng. Duyên tức là tất cả pháp sự. Thật tức là lý của nhất chân Thiện Tài gặp Ma Da đến thiện tri thức Di Lặc được phó thác ngôi vị Đẳng Giác, thị hiện thân đại nguyện bằng với hư không. Tất cả chúng sanh, ba đời chư Phật, đều ở trong pháp tánh bất động, không thừa, không thiếu; tập trung mọi duyên sự trở về với lý chân thật. Đó gọi là Hội Duyên Nhập Thật Tướng.
(Tiếng Phạn là Ma Da, nói đủ là Ma Ha Ma Da, tiếng Hoa là Đại Thuật. Pháp Tánh bất động, không thừa không thiếu là lượng của bản thể to lớn không có gì ở ngoài, tất cả chứa hết trong đó.
Ba, Nhiếp Đức Thành Nhân Tướng. Đức tức là quả đức (bốn đức Niết Bàn) Nhân tức là tu nhân Thiện Tài gặp Đức vân đến Cù Ba được phó thác ngôi vị tam hiền, Thập Thánh. Thị hiện điều không thể nghĩ bàn là thu nhiếp quả đức của tam thế thánh hiền thành một niệm đầy đủ trong nhân. Đó gọi là nhiếp đức thành Nhân Tướng. (Tiếng Phạn là Cù Ba, tiếng Hoa là nữ. Tam Hiền là Bồ Tát ở Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng. Thập thánh là Bồ Tát ở Thập Địa).
Bốn, Trí Chiếu Vô Nhị Tướng. Trí là thật trí. Chiếu là soi tỏ. Thiện Tài, ban đầu, gặp Ngài Văn Thù, sau khi trải qua 110 thành, tham học các bậc thiện tri thức, tin tâm của mình, tất cả pháp lành, đều được thành tựu ; lại gặp Ngài Văn Thù, Sơ tâm không khác, trí và lý đều thâm sâu, trước sau không hai. Đó gọi là trí chiếu vô nhị tướng.
Năm, Hiển Nhân Quảng Đại Tướng. Thiện Tài gặp Bồ Tát Phổ Hiền trước mặt Phật, trong tất cả lỗ chân lông, hiện mây sáng chói vô biên, liền sờ đầu nói: Pháp của ta nhiều như biển vi trần. Dù một lời, một câu, chưa có một chuyển luân vương nào không bỏ ngôi vị mà cầu được. Thiện Tài ở địa vị của chính mình cùng với chư Phật đã chứng bằng nhau. Đó gọi là Hiển Nhân Quảng Đại Tướng.
Cái Thanh Thản Của Người Ngốc     Trong pháp môn niệm Phật, lại thêm trì trai được không ?     Nghề Nấu Ăn Có Chánh Mạng?     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Gấp Tu     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 27 Tôn Giả Bát Nha Đa La (Prajnatara)     Mì Căn Nấu Súp     Cà Ri Tôm Chay     Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 05/2017     Tu Tịnh Độ Không Phải Chỉ Tụng Kinh Vô Lượng Thọ     Thần Đông Nhạc Xin Thọ Giới     


Pháp Ngữ
Tiêu nhất phần tập khí
Đắc nhất phần quang minh
Nhẫn đắc nhất phần não phiền
Tiện chứng thiểu phần Bồ Đề.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,759 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,304 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất lapbuu
Lượt truy cập 23,386,419