---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Bối Xả
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● Cũng gọi là Bát giải thoát. 八背捨 (Thiền Ba La Mật)
Bối là trái ngược. Xả là vứt bỏ. Đại Trí Độ Luận nói: Trái ngược với năm dục trong sạch, vứt bỏ tâm chấp trước, nên gọi là bối xả. Tu Tập pháp quán này thì phát sanh trí huệ vô lậu, dứt sạch Kiến Hoặc và Tư Hoặc trong ba cõi, chứng quả A La Hán, thì đổi tên thành bát giải thoát.
(Năm dục trong sạch là, nếu ở cõi Dục Thì sắc, thinh, hương, vị, xúc là năm Dục Thô xấu nên gọi là bất tịnh; nếu ở sắc và vô sắc thì gọi là năm dục trong sạch. Trí vô lậu là do trí huệ này của Nhị Thừa dứt trừ hoặc nghiệp, không rơi vào sanh, tử. Kiến, Tư Hoặc là ý căn đối với Pháp Trần khởi lên các phân biệt gọi là Kiến Hoặc; năm căn đối với năm trần khởi lên tham ái gọi là Tư Hoặc).
Một, Nội Hữu Sắc Tướng Ngoại Quán Sắc. Người tu hành, trước, quán sát tướng trạng của sắc thân mình mục nát, dơ dáy không thể yêu thương được. Định Tâm suy tưởng nhận ra rằng một khi da thịt rã rời, thì chỉ còn lại bộ xương trắng tám màu. Vì vậy, nói trong đã có sắc tướng, lại còn ham muốn ở cõi dục khó dứt trừ, tuy là tự mình quán sát sự bất tịnh của thân này, lại còn phải quán Sát Người khác để nhàm chán cái sắc thân ấy thì mới mong dứt trừ nó được, nên gọi là ngoại quán sắc. Đây là vị bối xả đầu tiên ở trong định trời Sơ Thiền.
(Tám màu sắc ánh sáng là thấy màu của đất như đất sạch màu vàng trắng; thấy màu nước như nước sach trong vực sâu; thấy màu lửa như khói là lửa của củi sạch; thấy màu gió như gió sạch không có bụi; thấy sắc xanh như núi kim tinh; thấy màu vàng như hoa đảm bặc; thấy màu đỏ như ráng buổi sáng mùa xuân; thấy màu trắng như ngọc kha).
Hai, Nội Vô Sắc Tướng Ngoại Quán Sắc. Người tu hành vào Nhị Thiền thì sắc tướng trong thân đã diệt trừ, nên gọi là nội vô sắc tướng. Lại vì tham dục ở dục giới khó dứt, còn Quán Tưởng Bất Tịnh ở ngoài làm cho sanh tâm chán ghét mong dứt trừ cho được, nên nói là ngoại quán sắc. Đây là vị bối xả thứ hai ở trong định của trời Nhị Thiền.
Ba, Tịnh Bối Xả Thân Tác Chứng. Tịnh tức là duyên với tướng sạch sẽ. Người tu hành sau bối xả thứ hai, trừ bỏ tướng bất tịnh của sắc bên ngoài, chỉ ở trong định luyện tập tám màu sắc ánh sáng trong trẻo sạch sẽ, như màu sắc của ngọc báu, nên gọi là tịnh bối xả. Tâm đã trong sáng, niềm vui từ từ tăng lên khắp cả châu thân đều được an lạc, nên gọi là thân tác chứng. Đây là vị bối xả thứ ba, ở trong định trời Tam Thiền.
Bốn, Hư Không Xứ Bối Xả. Người tu hành sau khi ở cõi dục, đã trừ sạch Sắc Giới bất tịnh của tự thân. Sau bối xả đầu tiên, lại trừ bỏ sắc xương trắng trong thân. Sau bối xả thứ hai, lại trừ bỏ tất cả sắc bất tịnh ở ngoài thân. Còn tám thứ Tịnh Sắc đều dựa vào tâm mà an trụ. Nếu tâm bỏ sắc, sắc liền tiêu diệt. Chuyên tâm duyên vào không, cùng với không tương ứng, liền vào định vô biên Hư Không Xứ, nên gọi là Hư Không Xứ Bối Xả. Đây là vị bối xả thứ tư ở trong Định Trời Tứ Thiền.
Năm, Thức Xứ Bối Xả. Người tu hành nếu bỏ Hư Không Xứ, chuyên tâm duyên thức; khi nhập định, quán sát định này, nương vào năm ấm đều là vô thường, khổ, không, vô ngã giả dối không thật, tâm sanh chán ghét không chạy theo nên không ái nhiễm, chấp trước; gọi là Thức Xứ Bối Xả.
(Vô Thường là thân năm ấm cuối cùng hư hoại không còn. Khổ là thân có sống chết bức bách gây ra khổ sở. Không là thân do bốn đại giả hợp mà có, nên vốn là không. Vô Ngã là khi bốn đại phân ly thì ai là ngã).
Sáu, Vô Sở Hữu Xứ Bối Xả. Người tu nếu bỏ Thức Xứ, chuyên tâm duyên sở hữu xứ. Khi nhập định thì quán sát định này, nương vào năm ấm, đều là vô thường, khổ, không, vô ngã giả dối không thật, tâm sanh chán ghét, không chạy theo nên không ái nhiễm, chấp trước; gọi là vô sở hữu bối xả.
Bảy, Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ Bối Xả. Người tu hành nếu bỏ Vô Sở Hữu Xứ, chuyên tâm duyên phi hữu tưởng phi vô tưởng. Khi vào Thiền Định thì quán sát định này, nương nơi năm ấm đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, giả dối không thật, tâm sanh chán ghét, không chạy theo nên không ái nhiễm, chấp trước; nên gọi là Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ Bối Xả.
Tám, Diệt Thọ Tưởng Xứ Bối Xả. Thọ là lãnh nhận. Tưởng là tư tưởng, tức là thọ và tưởng trong năm ấm. Người tu hành chán ghét, lo sợ hai tâm gây ra tán loạn này, muốn vào định để chấm dứt nó, nên xoay lại tiêu diệt các tâm thọ, tưởng. Đó gọi là diệt thọ, tưởng bối xả.
Từ Bi Và Bạo Lực     Có Một Câu Chuyện Ngụ Ngôn Khiến Người Ta Phải Suy Gẫm     Đừng Thay Đổi Bản Chất Của Bạn Đơn Giản Bởi Vì Có Ai Đó Đang Cố Làm Tổn Thương Bạn     Quan Trọng Là Biết Rõ Chính Mình     Đạo Và Quả     Đợi Khi Tôi Giàu Tôi Sẽ Giúp     Quả Báo Một Việc Làm Ác     1000 Năm Trước, Đức Phật Di Lặc Chuyển Sinh Cõi Nhân Gian Nhưng Người Đời Không Hay Biết     Vợ Và Người Mới     Thưa Sư, Con Không Đi Chùa Nữa!     


Pháp Ngữ
Khi bồ câu giao du với quạ,lông cánh nó vẫn trắng nhưng tâm hồn thì đã hóa đen


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,875 pháp âm và 7,001 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,536 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 278, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,290 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất trinh124us
Lượt truy cập 18,415,690