---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Hoa Nghiêm Thất Xứ Thuyết
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 華嚴七處說 (Hoa Nghiêm Kinh Tuỳ Sớ Diễn Nghĩa Sao)
Hoa Nghiêm: tu hành là nhân, như hoa, trang nghiêm công đức của quả vị. Bảy chỗ là những nơi Phật nói Kinh Hoa Nghiêm. ở cõi người có ba nơi: Bồ Đề Đạo Tràng, Phổ Quang Minh Điện, Thệ Đa Lâm. ở cõi trời có bốn nơi: Trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Tha Hóa. Nơi thứ nhất, Bồ Đề Đạo Tràng. Tiếng Phạn là Bồ Đề, tiếng Hoà là đạo. Vì Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng thuộc nước Ma Kiệt Đà. ở đây nói pháp môn tu y báo, chánh báo của Như Lai, tất cả là sáu phẩm kinh,
01) phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm.
02) phẩm Như Lai Hiện Tướng,
03) phẩm Phổ Hiền Tam Muội,
04) phẩm Thế Giới Thành Tựu,
05) phẩm Hoa Tạng Thế Giới,
06) phẩm Tì Lô Giá Na.
Nơi thứ hai, Điện Phổ Quang Minh. Điện Phổ Quang Minh là điện các báu vật làm nên, ánh sáng rực rỡ. Lại nói rằng Phật nói pháp ở trong điện ấy, phóng quang chiếu sáng mọi nơi. ở đây có ba lần tụ hội, tất cả nói 18 phẩm kinh. Lần đầu, ở đây, nói pháp môn Thập Tín…, tất cả là sáu phẩm kinh:
01) phẩm Như Lai Danh Hiệu,
02) phẩm Tứ Thánh Đế,
03) phẩm Quang Minh Giác,
04) phẩm Bồ Tát Vấn Minh,
05) phẩm Tịnh Hạnh,
06) phẩm Hiền Thủ.
Lần hai, ở đây, nói pháp môn Đẳng Giác. Tất cả là 11 phẩm kinh.
01) phẩm Thập Định,
02) phẩm Thập Thông,
03) phẩm Thập Nhẫn,
04) phẩm A Tăng Kỳ Kiếp,
05) phẩm Thọ Lượng,
06) phẩm Bồ Tát Trụ Xứ,
07) phẩm Phật Bất Tư Nghì,
08) phẩm Thập Thân Tướng Hải,
09) phẩm Như Lai Tuỳ Hảo Quang Minh,
10) phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện,
11) phẩm Như Lai Xuất Hiện. Sau ở đây, nói pháp ly thế gian, tức là phẩm ly thế gian ở trong kinh. Nơi thứ ba, trời Đao Lợi. Tiếng Phạn là Đao Lợi, tiếng Hoa là 33, tức là trên đỉnh núi Tu Di, nơi Đế Thích ở. ở đây nói pháp môn Thập Trụ, tất cả sáu phẩm kinh:
01) phẩm Thăng Tu Di Sơn,
02) phẩm Sơn Đỉnh Kệ Phẩm,
03) phẩm Thập Trụ,
04) phẩm Phạm Hạnh,
05) phẩm Phát Tâm Công Đức,
06) phẩm Minh Pháp.
Nơi thứ tư, trời Dạ Ma Tiếng Phạn là Dạ Ma, tiếng Hoa là Thiện Thời, vì chư thiên ở cõi này luôn hát vang những điều vui sướng. ở đây nói pháp môn Thập Hạnh, tất cả bốn phẩm kinh.
01) phẩm Thăng Dạ Ma Thiên,
02) phẩm Dạ Ma Kệ Tán,
03) phẩm Thập Hạnh,
04) phẩm Thập Vô Tận Tạng.
Nơi thứ năm, trời Đâu Suất. Tiếng Phạn là Đâu Suất, tiếng Hoa là Tri Túc, vì đối cảnh ngũ dục biết dừng biết đủ. ở đây nói pháp môn Thập Hồi Hướng, tất cả ba phẩm kinh.
01) phẩm Thăng Đâu Suất Thiên,
02) phẩm Đâu Suất Kệ Tán,
03) phẩm Thập Hồi Hướng.
Nơi thứ sáu, trời Tha hóa. Tha hóa là các cảnh dục lạc, không phải cực khổ mới có mà tự hóa hiện ra. Các thứ ấy đều do các vị trời khác hóa hiện ra và thọ dụng tự nhiên, tuỳ ý. ở đây nói pháp môn Thập Địa, tức phẩm Thập Địa ở trong kinh. Nơi thứ bảy, rừng Thệ Đa.
Tiếng Phạn là Thệ Đa, tiếng Hoa là Thắng Lâm, tức là vườn của ông Cấp Cô Độc. ở nơi đây nói pháp môn nhập Pháp Giới, tức là phẩm nhập Pháp Giới ở trong kinh.
Sự Ra Đi Của Eshun     Gõ Cửa Thiền – Bài Học Bàn Tay     Phàm những gì có tướng đều là hư vọng     Người Đẹp     Vô ngã là gì?     Tiền Tài Trên Đời Vốn Đã Có Chủ     Thất Vọng     Con Bò Khóc     Sanh Ra Từ Chỗ Vô Sanh     Đao Lợi & Đâu Xuất     


Pháp Ngữ
Không đáng hổ, lại hổ.
Việc đáng hổ, lại không.
Do chấp nhận tà kiến,
Chúng sanh đi ác thú.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,623 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,299 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất quocdai75
Lượt truy cập 21,845,180