---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đại Hải Thập Tướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 大海十相 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Vì sâu và rộng mà gọi là biển để ví dụ trí của Như Lai cũng sâu và rộng không có bờ bến, nên trong kinh lấy mười tướng của biển để ví dụ mười hạnh tu của Bồ Tát Thập Địa, đi vào được biển trí huệ của Phật.
Một, Thứ Đệ Tiệm Thâm. Vì dụ này cho hạnh tu của Bồ Tát Hoan Hỉ Địa, đi vào biển trí, tuần tự mà tiến và có khả năng thành tựu đại nguyện.
Hai, Bất Thọ Tử Thi. Vì dụ này cho hạnh tu của Bồ Tát Ly Cấu Địa, đi vào biển trí của Phật, thu hoạch công đức thanh tịnh, xa lìa các nhiễm ô, dơ bẩn.
Ba, Dư Thủy Nhập Thất Bổn Hạnh. Ví dụ này cho hạnh tu của Bồ Tát Phát Quang Địa, đi vào biển trí huệ của Phật, thu hoạch công đức bình đẳng, lìa bỏ giả danh ở thế gian.
Bốn, Phổ Đồng Nhất Vị. Ví dụ này cho hạnh tu của Bồ Tát diệm huệ địa, đi vào biển trí huệ của Phật, thu hoạch công đức vô sai biệt, cùng thể tướng với Phật.
Năm, Vô Lượng Trân Bảo. Ví dụ này cho hạnh tu của Bồ Tát Nan Thắng Địa, đi vào biển trí huệ của Phật, thu hoạch phương tiện to lớn vô lượng, đem đến lợi ích cho chúng sanh.
Sáu, Vô Năng Chí Để. Ví dụ này cho hạnh tu của Bồ Tát Hiện Tiền Địa, đi vào biển trí huệ của Phật, thu hoạch được công đức thâm sâu, làm lợi ích vô cùng, tận cho chúng sanh.
Bảy, Quảng Đại Vô Lượng. Ví dụ này cho hạnh tu của Bồ Tát Viễn Hành Địa, đi vào biển trí huệ của Phật, thu hoạch được công đức vô lượng, bằng trí huệ giác ngộ to lớn quán sát các pháp không có cùng tận.
Tám, Đại Thân Sở Cư. Đại thân tức là loại cá to. Ví dụ này cho Bồ Tát Bất Động Địa, tu vô công dụng hạnh, đi vào biển trí huệ của Phật, thu hoạch tất cả công đức, bằng thân vô lượng, biểu hiện trang nghiêm to lớn.
(Vô công dụng hạnh là tuy gắng sức tu hành, nhưng vì thuận tánh mà tu, nên tướng tu dường như không thấy).
Chín, Triều Bất Quá Hạn. Ví dụ này cho hạnh tu của Bồ Tát Thiện Huệ Địa, đi vào biển trí huệ của Phật, thu hoạch công đức do cứu độ thế gian, đem lợi ích cho thế gian, tùy căn cơ trao truyền chánh pháp một cách đúng đắn.
Mười, Phổ Thọ Đại Vũ. Ví dụ này cho hạnh tu của Bồ Tát Pháp Vân Địa, đi vào biển trí huệ của Phật, thu hoạch và giúp đỡ thế gian bằng công đức, có khả năng lãnh thọ đại pháp vũ của Như Lai mà không biết chán.
Mẹ Đầu Thai Làm Gà Bị Con Trai Giết Thịt Cúng Giỗ Mẹ     TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG     Thân Phật Bồ Tát cũng giống thân thể của phàm phu, cũng có máu có thịt, xin hỏi tại sao lại không sanh không diệt?     Duyên Xưa Nghiệp Cũ     Xin Thầy khai thị phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa?     Cằn Cỗi     Đoàn Sủng     BỐ THÍ BA-LA-MẬT THỜI HIỆN ĐẠI     Bún Tằm Bì     Ảo Tưởng Tối Hậu Là Không Có Ảo Tưởng Chi Cả     


Pháp Ngữ
Muốn giữ Tâm mãi còn trong sáng,
Ngồi phòng riêng, tưởng đứng Ngã năm.
Khách xuôi ngược, mắt đăm đăm,
Ðừng nghĩ âm thầm che mắt thế gian.
Kìm giữ Tâm lại càng thêm khó,
Như ngựa đàn tung vó kéo xe,
Ghìm cương buộc ngựa phải nghe,
Ghìm Tâm đừng sổng có bề khó hơn!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,922 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 35,760,368