---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ Chướng
----------------------------- Pháp Số Căn Bản - Cs Hạnh Cơ -----------------------------
● Bốn Chướng Ngại. Đây là những điều làm chướng ngại khiến không thấy được chánh đạo, hoặc không chứng được quả vị Vô Thượng Bồ Đề.
A. Bốn sự chướng ngại ngăn che chánh đạo:
1. Hoặc (Hoặc Chướng). Hoặc tức là phiền não. Chúng sinh bị các thứ hoặc như tham dục, sân nhuế, si mê v. v... làm cho mờ tối căn tánh, không thấy được chánh đạo.
2. Nghiệp (Nghiệp Chướng). Nghiệp tức là hành động. Chúng sinh thường không làm các việc lành, mà thường làm các việc xấu ác hại mình hại người; vì tánh Bất Thiện ấy không thấy được chánh đạo.
3. Báo (Báo Chướng). Chúng sinh do phiền não sai sử khiến tạo nghiệp nhân xấu ác, phải chiêu cảm quả báo đau khổ nơi các cảnh giới súc sinh, ngạ quỉ, địa ngục, không có cơ hội được nghe chánh đạo.
4. Kiến (kiến chướng). Chúng sinh đầy dẫy Tà Kiến, chấp trước, cho nên chỉ làm toàn chuyện sai quấy, không biết gì đến chánh đạo.
B. Bốn hạng người không thể chứng được quả Phật:
1. Nhất Xiển Đề (Xiển Đề Bất Tín Chướng). Nhất Xiển Đề là hạng người đã đoạn mất căn lành. Người nhất xiển đề không tin nhân quả Thiện ác, phỉ báng chánh pháp, Tam Bảo; như thế là đoạn mất Thiện căn, bị chướng ngại trên đường tiến đến quả vị Vô Thượng Bồ Đề, tức là không thể thành Phật.
2. Ngoại đạo (Ngoại Đạo Trước Ngã Chướng). Ngoại đạo học theo tà giáo, vọng tưởng chấp trước, cho rằng có cái ngã chân thật, từ đó mà làm điều sai quấy, gây nhiều tội lỗi, không thấy được chánh đạo, không biết tu hành để tiến đến thành Phật.
3. Thanh Văn (Thanh Văn Úy Khổ Chướng). Các hành giả Thanh Văn Thừa, vì nhàm chán, sợ hãi cái khổ sinh tử ở thế gian, mà chỉ muốn sớm nhập Niết Bàn, không có tâm nguyện thành Phật, nên không thể thành Phật.
4. Duyên Giác (Duyên Giác Xả Tâm Chướng). Các hành giả Duyên Giác Thừa bỏ mất Tâm Đại Bi, tâm lợi tha, chỉ muốn riêng mình chứng nhập cảnh giới vô dư Niết Bàn. Vì không có tâm nguyện thành Phật nên không thể thành Phật.
Bốn hạng người trên vì bị các lỗi lầm ấy chướng ngại, che khuất, làm cho không thấy được pháp tánh Như Lai, nên không thể chứng đạt quả vị Bồ Đề Vô Thượng. Chỉ có các hành giả Bồ Tát Thừa, vì dứt bỏ được các thứ chướng ngại kia, thấy được pháp tánh, cho nên nhất định sẽ thành Phật.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 四障 (Hải Ý Bồ Tát Sở Vấn Tịnh Ấn Pháp Môn Kinh)
Một, Hoặc Chướng. Chúng sanh do các phiền não tham dục, sân hận, ngu si, căn tánh tối tăm, chậm lụt làm chướng ngại, che khuất Chánh Đạo. Đó gọi là Hoặc Chướng.
Hai, Nghiệp Chướng. Chúng sanh do các phiền não tham, sân, si; đối với các pháp lành, không thể siêng năng tu tập và theo thân, khẩu, ý tạo các nghiệp ác, làm ngăn trở, che lấp Chánh Đạo. Đó gọi là Nghiệp Chướng.
Ba, Báo Chướng. Báo tức là quả báo. Chúng sanh do nhân là phiền não và hoặc nghiệp mà cảm Thọ Quả báo vào các đường Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, không nghe được Chánh Đạo. Đó gọi là Báo Chướng.
Bốn, Kiến Chướng. Chúng sanh do không nghe chánh pháp, nỗi lên các Tà Kiến chạy theo ma sự, mất tâm Bồ Đề. Đó gọi là Kiến Chướng.
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Khoản Đãi Thầy Giáo ( P.2 )     Khi nào linh hồn đi đầu thai làm kiếp người vào tháng thứ mấy trong bào thai mẹ?     Tụng Kinh, Hồi Hướng, Vong Linh Tử Nạn Có Lợi Ích Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Khoản Đãi Thầy Giáo ( P.1 )     49 ngày là định nghiệp, mà sao còn cúng 100 ngày?     Tự Mình Nhập Thất Tịnh Tu Được Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Mở Tiệc Đãi Khách ( P.3 )     Pháp thiền đầu tiên của Phật là gì?     Lấy Hình Phật Làm Hình Nền Điện Thoại Có Tội Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Những Người Mở Tiệc Đãi Khách ( P.2 )     Pháp Ngữ
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên.
Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,586 pháp âm và 6,947 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,347 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 273, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 14,818,610