---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ Cơ
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 四機 (Pháp Hoa Văn Cú)
Cơ tức là cơ khí hay cơ duyên, đều có nghĩa làm ra, phát ra.
Một, Nhân Thiên Cơ. Các việc ác chớ làm, các việc lành quyết làm, đó là cơ duyên thành người, tHành Trời.
Hai, Nhị Thừa Cơ. Chán ghét, lo sợ sanh tử, vui vẻ, chờ đợi Niết Bàn. Đó là cơ duyên thành bậc Nhị Thừa.
Ba, Bồ Tát Cơ. Trước nghĩ đến người, sau mới nghĩ đến mình, tâm từ bi, nhân đức không khuây. Đó là cơ duyên thành Bồ Tát.
Bốn, Phật Cơ. Trong tất cả các pháp, đều đi vào đẳng quán, tất cả người vô ngại, chỉ có một con đường ra khỏi sống, chết. Đó là cơ duyên thành Phật.
(Đẳng quán tức là phép quán trung đạo bình đẳng, chẳng phải không, chẳng phải phải giả. Nhất đạo xuất sanh tử tức là dùng phép quán trung đạo, nhanh chóng dứt trừ Vô Minh, nhanh chóng ra khỏi sanh tử).

Tứ Chủng Ngã
● 四種我 (Viên Giác Kinh Lược Sớ)
Một, Phàm Phu Vọng Kế Ngã. Người phàm phu ở thế gian, không hiểu rõ năm ấm đều không, sai lầm cho rằng đây là thân ta, gượng gạo dựng lên chủ nhân ông, rồi làm ra các nghiệp, trôi nổi trong sanh tử, không ngày chấm dứt. Đó là phàm phu sai lầm cho là có ngã.
Hai, Ngoại Đạo Thần Ngã. Người ngoại đạo, ở trong năm ấm mà lầm cho rằng có thần thức nhỏ như hạt mè, hoặc lầm cho là thần thức ở khắp trong thân, rồi từ Ngã Kiến, rơi vào Biên Kiến, Tà Kiến, lòng vòng trong sống, chết. Đó là ngoại đạo cho rằng có thần ngã.
Ba, Tam Thừa Giả Ngã. Bậc Tam Thừa, hiểu rõ tất cả pháp năm ấm, hư dối, giả tạm, không thật, nên không có ngã. Đó là giả ngã của Tam Thừa.
Bốn, Pháp Thân Chân Ngã. Pháp Thân của Phật, rộng tựa hư không, bao trùm tất cả, nên trong ấy không có ngã, không có pháp, thấu hiểu tám tự tại ngã, đó là Pháp Thân chân ngã.
(tám tự tại ngã là: 01/ thị hiện một thân thành nhiều thân, 02/ thị hiện một thân nhỏ bé như hạt vi trần mà đầy cả đại thiên giới, 03/ thân to lớn mà cử động nhẹ nhàng đi lại, 04/ thị hiện vô lượng thân mà luôn ở một cõi, 05/ các căn hổ dụng, 06/ chứng được tất cả pháp, 07/ nói nghĩa lý của tất cả bài kệ trong vô lượng kiếp, 08/ thân khắp các nơi, dường như hư không).
Định ở trong động?     Chỉ Làm Công Quả Thì Không Thể Có Nhiều Tiền     Niệm Phật tạo nhân duyên?     Pháp Môn Nào Cũng Tối Thắng     Tin thọ mạng của Như lai?     Tụng Kinh Được Phước     Tham Tổ sư thiền chưa đắc thì đã chết, tâm và thân đời sau sẽ ra sao?     Chánh Niệm Khi Lâm Chung     Hiểu câu chú – Chưa đắc đã chết?     Tôn Trí Tượng Phật Niết-Bàn Theo Hướng Nào?     


Pháp Ngữ
Các nhân tự tảo môn tiền tuyết,
Mạc quản tha nhân ngõa thượng sương.
(Tuyết trước cửa nhà mình tự quét,
Sương mái nhà người chớ bận tâm!)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,463 pháp âm và 6,975 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,462 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,269 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tuyết Liên
Lượt truy cập 15,405,722