---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Niệm Phật Thập Chủng Tâm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 念佛十種心 (Đại Bảo Tích Kinh)
Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng lợi ích công đức ở thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, nếu có chúng sanh phát mười thứ tâm, tùy theo mỗi tâm niệm Đức Phật ấy thì người đó khi chết sẽ được đi về nước Cực Lạc.
Một, Vô Tổn Hại Tâm. Người niệm Phật, đối với chúng sanh thường khởi tâm đại từ, không làm cho chúng tổn hại mà còn làm cho chúng an vui. Đó là không có tâm làm cho chúng sanh tổn hại.
Hai, Vô Bức Não Tâm. Người niệm Phật, thân tâm được an tịnh, đối với chúng sanh thường khởi tâm đại bi, thương xót làm cho chúng được giải thoát. Đó là không có tâm làm cho chúng sanh buồn khổ bức bách.
Ba, Lạc Thú Thủ Hộ Tâm. Người niệm Phật, đối với chánh pháp Phật nói ra, phải tu tập theo không tiếc thân mạng, mà còn giữ gìn, bảo vệ, yêu mến chánh pháp ấy. Đó là tâm yêu mến, giữ gìn, bảo vệ chánh pháp.
Bốn, Vô Chấp Trước Tâm. Người niệm Phật thường dùng trí huệ để quán sát, đối với tất cả pháp không sanh chấp trước. Đó là tâm không chấp trước các pháp.
Năm, Khởi Tịnh Ý Tâm. Người niệm Phật hay xa lìa các pháp tạp nhiễm của thế gian và đối các việc lợi dưỡng luôn có tâm biết đủ. Đó là khởi tâm ý thanh tịnh.
Sáu, Vô Vong Thất Tâm. Người niệm Phật mong cầu sanh về cõi tịnh, thành tựu giống Phật đầy đủ trí huệ, đối với thời gian luôn niệm Phật không bỏ. Đó là tâm không quên mất.
Bảy, Vô Hạ Liệt Tâm. Người niệm Phật thường thực hành tâm bình đẳng, đối với chúng sanh tôn trọng cung kính, không sanh tâm xem thường. Đó là không có tâm xem thường chúng sanh.
Tám, Sanh Quyết Định Tâm. Người niệm Phật không vướng mắc vào Ngôn Luận ở thế gian, đối với Đạo Vô Thượng Bồ Đề sanh lòng chánh tín thì không bị lầm lạc. Đó là sanh tâm quyết định.
Chín, Vô Tạp Nhiểm Tâm. Người niệm Phật tu tập công hạnh, trồng các căn lành, tâm luôn xa lìa tất cả phiền não, tạp nhiễm. Đó là tâm không tạp nhiễm.
Mười, Khởi tùy Niệm Tâm. Người niệm Phật, tuy quán tướng hảo của Như Lai, mà tâm không sanh yêu mến vướng mắc, ở trong vô niệm, luôn nhớ đến Phật ấy. Đó là khởi tâm tùy niệm.
Vì sao Thầy trở nên tu sĩ?     Tầm Sư Học Đạo     Những Người Đã Giác Ngộ Không Phải Là Những Người Có Niềm Tin Tôn Giáo     Thời gian không có chăng?     Có Nhất Thiết Phải Thọ Giới Bồ-Tát?     Các Mối Xúc Cảm Không Phải Là Thiền     Càng biết càng khổ?     Thất Hứa Với Phật Thì Phải Làm Sao?     Nếu chúng con không dùng phương tiện, làm sao đi đến đạo được?     Giúp Người Tái Duyên Có Bị Đọa Địa Ngục?     


Pháp Ngữ
Hữu học chinh phục đất,
Dạ ma, Thiên giới này.
Hữu học giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,469 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,270 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất vohoangson
Lượt truy cập 15,656,905