---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đại Hải Bát Bất Tư Nghì Dụ Niết Bàn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 大海八不思議喻涅槃 (Niết Bàn Kinh)
Một, Tiệm Tiệm Chuyển Thâm. Như Lai nói pháp Niết Bàn, tuỳ thuận theo căn tánh của chúng sanh, dù lợi, dù độn, dù đại, dù tiểu, tất cả đều thu hoạch được ích lợi, lần lượt tu chứng mà đến chỗ cứu cánh. Như kinh đã nói: giới ưu bà tắc, giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát, quả tu đà hoàn cho đến quả Bồ Tát, quả Phật giống như các dòng chảy của biển lớn, từ cạn đến sâu.
Hai, Thâm Nan Đắc Để. Vì Như Lai nói pháp Niết Bàn, viên dung lý, trí; nhiệm mầu Không Xác định được. Tất cả Nhị Thừa, Bồ Tát đều không thể suy lường nỗi. Như
Kinh nói: hoặc nói ngã, vô ngã; hoặc nói thường, vô thường; hoặc nói tịnh, bất tịnh; hoặc nói không, bất không; cho đến nói năm ấm tức là Phật Tánh. Đối với các pháp như thế, nói không cùng tận. Giống chiều sâu của biển lớn, khó mà đến đáy được.
Ba, Đồng Nhất Hàm Vị. Vì Như Lai nói pháp Niết Bàn, tuy bốn giáo khác nhau, nhưng chúng sanh thảy đều cùng chứng được lý thật tướng, cùng đến bậc đại học. Như
Kinh nói: tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, có chung một con đường giải thoát, có chung một định luật nhân quả; cho đến tất cả đều có thường, lạc, ngã, tịnh. Giống như biển lớn, tuy nhận 100 sông, cùng một vị mặn.
Bốn, Triều Bất Quá Hạn. Như Lai nói thời Niết Bàn, giúp đỡ luật lệ thông thường, chế ra giới cấm, khiến cho các đệ tử như pháp thọ trì, không được vượt qua. Như kinh đã nói: Cấm các Tỳ Kheo không được cất chứa tám thứ bất tịnh, giống như thuỷ triều lên xuống sớm tối không trể hẹn. (Tám vật bất Tịnh Là:
1) mua bán ruộng nhà,
2) trồng trọt,
3) chứa lúa gạo,
4) nuôi đầy tớ,
5) nuôi súc vât,
6) chứa của quý,
7) ngà voi chạm khắc,
8) chứa nồi niu xoang chảo bằng đồng bằng sắt).
Năm, Hữu Chủng Chủng Bảo Tàng. Như Lai nói pháp Niết Bàn là trân bảo của thế gian rất đáng tôn quý. Tất cả chúng sanh thiếu thốn pháp tài, làm cho họ tu tập, đều được thoát khỏi khổ nạn bức bách, mà trở thành an vui, đầy đủ của người xuất thế. Như kinh đã nói về các thứ châu báu: Tứ Niệm Xứ, tứ chánh cần cho đến trí huệ, công đức của Như Lai, tất cả đều đầy đủ; giống như biển lớn chứa vô số châu báu.
Sáu, Đại Thân Chúng Sanh Cư Trú. Như Lai nói pháp Niết Bàn sâu xa vô lượng. Tất cả Phật và Bồ Tát đều nương đây mà ở. Như
Kinh nói: Phật, Bồ Tát có trí huệ lớn, có Thần Thông lớn cho đến có từ bi lớn, tất cả giáo pháp của Phật đều được gìn giữ ở đây; giống như biển lớn, tất cả loài to lớn như cá côn cá kình đều nương biển cả mà ở.
Bảy, Bất Túc Tử Thi. Như Lai nói pháp Niết Bàn chỉ vì giữ gìn giới luật và bàn bạc về thường trụ (không sanh diệt), làm cho chúng sanh không khởi lên Tà Kiến Đoạn Diệt. ở thời mạt pháp, chúng sanh sanh tâm thanh tịnh chánh tín, xa lìa người tà ác. Như
Kinh nói: Xiển Đề dèm pha Đại Thừa; phi pháp nói là pháp phi pháp; thọ nhận và chứa cất tám thứ vật bất tịnh; sử dụng vật dụng của Phật, của tăng tuỳ ý; hoặc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni làm những việc phi pháp đều là những thây ma. Kinh này xa lìa tất cả những thứ như vậy, giống như biển lớn không chứa tử thi.
Tám, Vạn Lưu Đại Vũ Bất Tăng Bất Giảm. Như Lai nói pháp Niết Bàn, rộng bàn về tánh Phật, nói nhiều về viên thường, thanh tịnh bình đẳng, không sanh không diệt. Chúng sanh và chư Phật cùng một nguồn giác, không có gì sai khác.
Như Kinh nói: Vì không giới hạn về thời gian và không gian; vì không bắt đầu không kết thúc; vì thường còn không sanh không diệt; vì tất cả chúng sanh đều bình đẳng; vì tất cả tánh Phật cùng một tánh giống như vạn sông mưa lớn chảy về biên cả mà biển không tăng không giảm.
Giáo Dục Nhân Quả     Lí Luận Của Kẻ Trộm     Vì Sao Gọi Là Tổ Đình?     Canh Nấm Chay     Điểm căn bản trong thực hành theo đạo Phật là gì?     Phật giáo là tôn giáo hay triết học?     Ý nghĩa của tháng bảy âm lịch?     Tâm Thế Nào Thì Nhìn Ra Thế Ấy     Tại sao phải quy y mới trở thành người Phật tử ?     TU KHẨU     


















Pháp Ngữ
Còn sát hại sinh linh,
Ðâu được gọi Hiền thánh.
Không hại mọi hữu tình,
Mới được gọi Hiền thánh.


Tháng Năm  

 



Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt Nam



Tu sĩ Quốc Tế


Album mới






Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,838 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,317 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất haimen
Lượt truy cập 25,375,296