---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Dục Thiên
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● 6 cảnh trời trong cõi dục giới:
- Tứ Thiên Vương Thiên
- Đạo Lý Thiên (Đao Lợi Thiên)
- Dạ Ma Thiên
- Đâu Suất Thiên (có 33 tầng trời)
- Hóa Lạc Thiên
- Tha Hóa Tự Tại Thiên.
----------------------------- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội -----------------------------
● Sáu cảnh trời trong Dục giới bao gồm Tứ Thiên Vương Thiên, Đao-lợi thiên, Dạ-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên.
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Lục dục thiên là sáu tầng trời ở cõi Dục giới :
1. Tứ Thiên Vương Thiên : Là tầng trời có bốn vị Thiên Vương cai quản bốn vùng : Trì Quốc Thiên Vương ( đông ), Quảng Mục Thiên Vương ( tây ), Tăng Trưởng Thiên Vương ( nam ), Đa Văn Thiên Vương ( bắc )
2. Đạo Lợi Thiên : Còn gọi là tam thập tam thiên. Chính giữa là Trời Đế Thích, bốn phương mỗi phương có tám tầng trời, gộp lại là ba mươi ba cõi trời, vì vậy gọi là Tam Thập Tam Thiên.
3. Dạ Ma Thiên : Hán dịch là Thời Phân. Trong cõi trời này bất cứ lúc nào cũng hát xướng, khoái lạc nên đặt tên như vậy.
4. Đâu Suất Thiên : Tiếng Hán dịch là Hỷ Túc là đối với sự khoái lạc của ngũ dục, sanh tâm vui mừng nên đặt tên như vậy.
5. Hóa Lạc Thiên : Cũng kêu là Lác Nhạo Biến Hóa Thiên ở cảnh dục tự, thích biến hóa nên mới gọi là Hóa Lạc Thiên.
6. Tha Hóa Tự Tại Thiên : Ở cảnh dục khiến tha tự tại biến hóa, nên gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Trong đây Tứ Thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di, Đạo Lợi Thiên ở trên đỉnh núi Tu Di nên còn gọi là Địa Cư Thiên, từ Dạ Ma Thiên trở lên, trụ ở không trung nên còn gọi là Không Trung Thiên.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六欲天 (Lăng Nghiêm Kinh)
Dục tức là Sắc Dục (ham muốn thể xác). Tứ Thiên Vương dùng hình thể giao hợp là dục. Đao Lợi Thiên dùng phong thái thể hiện là dục. Dạ Ma Thiên ôm nhau là dục. Đâu Suất Thiên nắm tay là dục. Hóa Lạc Thiên nhìn nhau cười là dục. Tha Hóa Tự Tại Thiên chỉ nhìn nhau là dục. Gọi những cõi ấy là thiên là tự nhiên, tự tại, quang minh, tối thắng vì an vui cũng hơn và thân thể cũng đẹp hơn; nhưng sự ham muốn (dục) không giống nhau, nên gọi là lục Dục Thiên.
Một, Tứ Thiên Vương Thiên. Vua Trì Quốc Thiên ở phía Đông, vì có thể giữ gìn bờ cõi quốc gia, ở bên hoàng kim của núi Tu Di. Vua Tăng Trưởng Thiên ở phía Nam, vì hay khiến cho căn lành của người khác tăng trưởng, ở bên Lưu Ly của núi Tu Di. Vua Quảng Mục Thiên ở phía Tây, vì hay dùng mắt Tịnh Thiên thường quán sát, ủng hộ cõi Diêm Phù Đề này, ở bên bạch ngân của núi Tu Di. Vua Đa Văn Thiên ở phía Bắc, vì phước đức vang danh bốn phương, ở bên thuỷ tinh của núi Tu Di.
(Tiếng Phạn là Diêm Phù Đề, tiếng Hoa là Thắng Kim Luân).
Hai, Đao Lợi Thiên. Tiếng Phạn là Đao Lợi, tiếng Hoa là (trời) 33. Luận Đại trí độ nói: Xưa có vị Bà La Môn, họ Kiều Thi Ca, với 32 người bạn tri thức cùng tu phước đức; khi chết tất cả đều sanh lên đỉnh núi Tu Di. Kiều Thi Ca làm thiên chủ, gọi là Trời Đế Thích. 32 người còn lại làm bề tôi phò tá, ở chung quanh núi Tu Di, còn Đế Thích ở chính giữa. Lại Tịnh Danh lưu truyền rằng: Xưa đức Phật Ca Diếp sau khi Diệt Độ, có một người nữ, phát tâm sửa chữa tháp, được quả báo làm thiên chủ; lại có 32 người giúp đỡ làm công việc ấy, được quả báo làm phụ thần. Vua, tôi hợp lại là 33 vị. (Tiếng Phạn là Bà La Môn, tiếng Hoa là Tịnh Hạnh). Tiếng Phạn là Kiều Thi Ca, cũng gọi là Thích Đề Hoàn Nhân, tiếng Hoa là Năng Thiên Chủ. Gọi Đế Thích là cách gọi gồm cả tiếng Phạn và tiếng Hoa. Tên 32 người kinh, luận không ghi. Căn cứ vào Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ thì 33 vị trời, mỗi vị có chỗ ở riêng, là trời Thiện Pháp Đường, trời Sơn Phong, trời Sơn đỉnh, trời Thiện Kiến Thành, trời Bát Tư Tha, trời Câu Trá, trời Tuyền Hành, trời Kim Điện, trời Man Ảnh, trời Nhu Nhuyến, trời Tạp Trang Nghiêm, trời Như Ý, trời Vi Tế Hạnh, trời Ca Âm Hỷ Lạc, trời Oai Đức Luân, trời Nguyệt Hạnh, trời Diêm Ma Na Bà Duy, trời Tốc Hành, trời Ảnh Chiếu, trời Trí Huệ Hạnh, trời Chúng Phận, trời Mạn Đà La, trời Thường Hạnh, trời Oai Đức Nhan, trời Oai Đức Diễm Luân Quang, trời Thanh Tịnh).
Ba, Dạ Ma Thiên. Tiếng Phạn là Dạ Ma, tiếng Hoa là Thiện Thời, cũng gọi là Thời phần, vì luôn luôn ca hát một cách thoả thích, vui sướng. Dùng việc hoa sen nở hay búp chia ra ngày, đêm. Trời này nương không trung mà ở.
Bốn, Đâu Suất Thiên. Tiếng Phạn là Đâu Suất, tiếng Hoa là Tri Túc. Vì đối năm cảnh dục, biết dừng và biết đủ, trời này nương không trung mà ở.
Năm, Hóa Lạc Thiên. Trời Hóa Lạc, tự biến hóa năm dục trần ra mà ưa thích, vui vẻ. Trời này nương không trung mà ở.
Sáu, Tha Hóa Tự Tại Thiên. Mượn của người khác biến hóa ra để làm thành sự khoái lạc của mình. Trời này nương không trung mà ở, tức là Ma Vương thiên.
An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Dùng Việc Phước Thiện Đãi Khách     Mì căn xào xả ớt curry     Xin hỏi có phải không nên thờ cúng tổ tiên nhiều đời trong nhà?     Gỏi Dưa Leo Khô Cá     Làm nhiều việc từ thiện có trở ngại trên đường tu tập không?     Gõ Cửa Thiền – Thật Thế Sao?     Tham Thực Cực Thân     Văn hóa Thần truyền: Hãy Phản Bổn Quy Chân, Chớ Bỏ Lỡ Mất Cơ Duyên Tiền Định     Trang Phục Của Tu Sĩ Theo Phật Giáo Bắc Tông Và Nam Tông Có Gì Khác Nhau Giữa Người Có Chức Sắc Cao?     Vững Tin Vào Tam Bảo     


Pháp Ngữ
Chuyện khó mới thấy tâm trượng phu.
Tuyết ngưng mới hay tùng bách nhẫn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,572,042