---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Vạn Tứ Thiên Pháp Môn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八萬四千法門 (Hiền Kiếp Kinh)
Tám vạn bốn ngàn pháp môn là pháp tu tập của Bồ Tát Hỷ Vương, theo sự chỉ bảo của đức Phật ở kiếp trước, từ đệ nhất Quang Diệu đến phân xá lợi. Tất cả 350 độ vô cực pháp môn. Mỗi pháp môn đều có đủ sáu độ là Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Huệ; cộng thành 2100 (350 x 6 = 2100) độ vô cực. Đối với loại chúng sanh tham, dâm, sân hận, ngu si, mỗi loại dùng 2100 độ vô cực này giáo hóa để mở mang hiểu biết cho chúng, làm thành 8400 (2100 x 4= 8400) độ vô cực. một biến thành mười, tổng cộng 84000 độ vô cực pháp môn. Vì những pháp môn này làm thành hương dược cực tốt cho ba cõi, làm cho 100. 000 loài người trừ được 84000 trần lao (phiền não). (Độ Vô Cực (Đáo Bỉ Ngạn) là sự, lý, hạnh viên mãn vượt qua dòng sống, chết, đến bờ Niết Bàn, không có gì cùng cực hơn. 350 độ vô cực là: Quang Diệu Độ; Thế Độ; Vị Chúng Sanh Cố Thành Độ; Trụ Độ; Sanh Tử Độ; Sở Trước Độ; Ích Tha Nhân Độ; Xứ Sở Độ; Đạo Độ; Huệ Độ; Dĩ Tu Lập Hạnh Độ; Đãi Đắc Độ; Niệm Độ; Ly Thế Độ; Tạo Hữu Sở Tác Nghiệp Độ; Hưu Tức Đạo Độ; Bất Trí Viễn Độ; Ưng Thuận Độ; Tạo Tác Độ; Vô Tác Độ; Ý Độ; Cần Tu Độ; Chánh Chân Độ; Hành Tiệp Tật Độ; Thâm Tín Đạo Độ; Vị Chúng Sanh Ách Cố Hành Độ; Pháp Cố Độ; Tịch Lạc Độ; Lạc Quan Tịch Độ; Nhất Thiết Sở Nhập Độ; Thuyết Xứ Độ; Vô Ngại Độ; Vô Bại Độ; Bần Độ; Bất Hồi Hoàn Độ; Hồi Chuyển Độ; Nghiêm Tịnh Độ; Kiên Cường Độ; Hưng Thạnh Độ; Sung Mãn Độ; Vị Thế Độ; Độ Thế Độ; Vô Thượng Độ; Bất Loại Độ; Vô Oán Độ; Oán Địch Độ; Nhiếp Trì Độ; Vô Sở Nhiếp Trì Độ; Báo Ứng Độ; Vô Báo Độ; Tự Nhiên Độ; Vô Sở Hữu Độ; Quảng Phổ Độ; Hoa Độ; Vô Lượng Độ; Mộ Cầu Độ; Sở Yếm Độ; Diệu Lạc Độ; Vô Lạc Độ; Lạc Văn Trì Độ; Sanh Tử Trường Độ; Vô Đoạn Độ; Lạc Thuần Thục Độ; Thiền Độ; Thần Thông Độ; Thế Xảo Tiện Độ; Từ Mẫn Hộ Độ; Hành Ai Độ; Hoan Hỷ Độ; Cần Hộ Độ; Khuyến Tà Kiến Độ; Khuyến Chánh Kiến Độ; Khuyến Trụ Kiến Độ; Khuyến Vô Trụ Độ; Khuyến Vô Tỷ Độ; Vô Sở Tạo Nghiệp Độ; Vô Dư Độ; Hữu Dư Độ; Phật Hưng Thành Tựu Độ; Ý Bất Hốt Độ; Phật Hưng Lập Tại Gia Độ; Xuất Gia Lai Độ; Mẫn Ai Bát Văn Lai Độ; Thần Thông Ý Bất Đoạn Độ; Nhập Tục Độ; Lập Độ; Ưng Tiến Độ; Chúng Báo Độ; Vô Báo Độ; Vô Lạc Độ; Thời Tiến Độ; Quang Minh Độ; Vô Lượng Quang Độ; Báo An Quang Độ; Bất Bồi Hoàng Độ; Ngu Lạc Độ; Tiên Khiết Độ; Thành Thế Pháp Độ; Tịnh Thế Độ; Thành Chủng Độ; Lai Thành Quyến Thuộc Độ; Bất Hoại Quyến Thuộc Độ; Trừ Trần Lai Tịnh Độ; Quán Độ Độ; Tuyên Thệ Độ; Vô Phóng Dật Độ; Gia Quy Độ; Ly Quyến Thuộc Độ; Vô Sở Vong Thất Độ; Tam Thập Nhị Tướng Độ; Thuận Thời Độ; Tri Thời Độ; Phân Biệt Độ; Thuận Thế Độ; Biên Tế Độ; Quyên Trừ Độ; Kim Cang Độ; Tạo Cứu Độ; Tự Nhiên Độ; Phục Ma Độ; Vô Thời Độ; Nhất Thời Độ Vô Sở Trước Độ; Tam Muội Độ; Huấn Hối Độ; Phật Đạo Độ; Nhất Thiết Trí Độ; Vô Dư Độ; Hữu Dư Độ; Khả Chỉ Độ; Chư Phật Độ; Phương Tiện Độ; Nhiêu Thích Độ; Khai Hóa Chân Đà Độ; Dị Độ; Tứ Ý Đoạn Độ; Tứ Thần Túc Độ; Tứ Thiền Độ; Tứ Y Chỉ Độ; Tứ Đế Độ; Tín Căn, Tinh Tấn Căn, Ý Căn, Trí Huệ Căn, Định Căn Độ; Tín Lực, Tinh Tấn Lực, Ý Lực, Trí Huệ Lực, Định Lực Độ; Thất Giác Ý Độ; Bát Phẩm Đạo Hạnh Độ; Lai Giải Thoát Độ; Tỳ Kheo Thánh Chúng Độ; Bát Bộ Hội Độ; Quy Giải Thoát Độ; Phân Biệt Độ; Biệt Độ Độ; Khẩn Giải Pháp Độ; Phân Biệt Thuận Lý Độ; Biện Tài Độ; Vô Yểm Độ; Lục Độ Độ; Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Tâm Độ; Mẫn Tha Khuyến Trợ Độ; Mẫn Kỷ Độ; Pháp Độ; Nghi Độ; Phẩu Phán Độ; Khuyến Lạc Độ; Tam Thoát Môn Độ; Dị Hành Độ; Giải Tha Độ; Cần Dụng Ý Độ; Thập Chủng Lực Độ; Tứ Vô Sở Úy Độ; Đại Ai Độ; Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Phap Nhãn, Phật Nhẫn Độ; Tự Tại Độ; Ngu Lạc Độ; Nan Đắc Tự Quy Độ; Thập Bát Bất Cộng Chư Phật Chi Pháp Độ; Hiểu Liễu Phương Tiện Độ; Thuần Thục Độ; Kiến Tự Nhiên Độ; Tam Giới Hành Độ; Quán Thanh Bạch Hạnh Độ; Pháp Chủng Độ; Bát Đẳng Độ; Đạo Tích Vãng Lai Bất Hoàn Vô Trước Độ; Duyên Giác Độ; Bồ Tát Độ; Tận Huệ Độ; Trí Thiên Nhãn Thiên Nhĩ Tâm Trí Tự Tại Kiến Quá Thế Sự Tri Tha Tâm Niệm Thần Túc Mãn Tận Lục Thông Độ; Oai Nghi Độ; Mẫn Thương Độ; Hành Không Độ; Quyên Xả Độ; Diệt Độ Độ; Biến Hóa Độ; Lưu Bố Pháp Giáo Độ; Phân Xá Lợi Độ).
Từ Bi Và Bạo Lực     Có Một Câu Chuyện Ngụ Ngôn Khiến Người Ta Phải Suy Gẫm     Đừng Thay Đổi Bản Chất Của Bạn Đơn Giản Bởi Vì Có Ai Đó Đang Cố Làm Tổn Thương Bạn     Quan Trọng Là Biết Rõ Chính Mình     Đạo Và Quả     Đợi Khi Tôi Giàu Tôi Sẽ Giúp     Quả Báo Một Việc Làm Ác     1000 Năm Trước, Đức Phật Di Lặc Chuyển Sinh Cõi Nhân Gian Nhưng Người Đời Không Hay Biết     Vợ Và Người Mới     Thưa Sư, Con Không Đi Chùa Nữa!     


Pháp Ngữ
Ai tu ở thế gian này
Tự mình giác ngộ được ngay đạo mầu
Diệt trừ hết mọi khổ đau
Thân tâm nặng gánh bỏ mau bên đường
Để rồi siêu thoát nhẹ nhàng
Bà La Môn thật vô vàn xứng danh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,999 pháp âm và 7,010 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,541 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 280, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,290 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất trinh124us
Lượt truy cập 18,708,536