---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Hóa Pháp Tứ Giáo
----------------------------- Danh Từ Thiền Học - HT Duy Lực -----------------------------
● 化法四教. Bốn loại giáo pháp mà đức Phật thường thuyết giảng:
1. Tam Tạng Giáo: Bao gồm tam tạng: Kinh, Luật, Luận.
2. Thông Giáo: Là pháp cộng thông của Tam Thừa.
3. Biệt Giáo: Là pháp riêng biệt chỉ đối với một thừa.
4. Viên Giáo: Đối với người tối thượng căn thuyết pháp viên dung. Tứ giáo này là pháp môn của Phật để giáo hóa chúng sanh, nên gọi là hóa pháp.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 化法四教 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi)
Hoá pháp là phương pháp Phật dạy cho chúng sanh.
Một, Tạng Giáo. Tạng là bao hàm kinh, luật, luận, mỗi thứ đều chứa đựng tất cả văn, lý, nên gọi là Tạng Giáo.
Hai, Thông Giáo. Thông là trước có quan hệ với Tạng Giáo và sau có quan hệ với biệt giáo, Viên Giáo, nên gọi là Thông Giáo.
(Trước có quan hệ với Tạng Giáo là giáo lý dành cho Bồ Tát căn tánh chậm chạp, tuy quán Vô Sanh Tứ Đế mà chỉ chứng được lý chân không, so với Tạng Giáo ở trước thì giống nhau. Sau có quan hệ biệt giáo, Viên Giáo là giáo lý dành cho Bồ Tát căn tánh lanh lợi, khi chứng được lý chân không, có thể nhờ chân không mà hiểu thấu bất không, tức là vào hàng biệt giáo ở sau, có thể biết được không và bất không, đầy đủ tất cả pháp, tức là vào hàng Viên Giáo ở sau).
Ba, Biệt Giáo. Biệt là riêng biệt, không giống nhau; nghĩa là riêng biệt Tạng Giáo, Thông Giáo ở trước và không giống Viên Giáo ở sau nên gọi là biệt giáo.
(Riêng biệt với Tạng Giáo, Thông Giáo ở trước là giáo lý này chỉ dành cho Bồ Tát, không cùng với cách tu của Nhị Thừa. Không giống với Viên Giáo là giáo lý nói về hành, tướng của pháp môn, không trải qua thứ lớp và không viên dung).
Bốn, Viên Giáo. Viên có nghĩa khắp. Giáo lý này nói về lý trung đạo, tánh, tướng viên dung, sự, lý vô ngại; vạn pháp đầy đủ, nên gọi là Viên Giáo.
Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc     Nhứt Tâm Bất Loạn     Tâm Tịnh Thì Cõi Tịnh     Kỷ Luật     Hồi Hướng Công Đức     Tức Tâm Đạt Bổn, Vi Bồ Ðề Đạo     Ngôn Từ     Thương Tổn Lòng Từ Bi     Nội Vô Sở Đắc, Ngoại Vô Sở Cầu     Tự Chủ     


Pháp Ngữ
Niệm Phật, tụng kinh để khẩn cầu,
Lòng còn chấp chứa những mưu sâu,
Dầu cho lễ bái bao năm tháng,
Đức Phật Ngài nào có chứng đâu.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 69,672 pháp âm và 6,278 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,715 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,258 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng đài
Lượt truy cập 12,585,073